Esteu aquí

Ple municipal de novembre

Ordre del dia

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Alcaldia

2.- Atorgament del títol de Fill adoptiu de la ciutat del Prat de Llobregat a Lluís Tejedor Ballesteros (exp. 3743/20).

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 16/2021 (exp.

30804/21).

 

Recursos Humans

4.- Aprovació del Preacord de condicions de treball del personal municipal 2021-2023 (exp. 31002/21).

 

Patrimoni

5.- Rectificació de l'Inventari General de la Corporació a 31 de desembre de 2020 (exp. 4793/21).

 

6.- Aportació dinerària al fons dotacional de la Fundació Rubricatus (exp. 30823/21).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

 

Espai Públic

7.- Aprovació inicial del Projecte executiu de pacificació i reordenació de l'av. del Canal entre el c. Santiago Rusiñol i la pça. Catalunya i autorització de la despesa plurianual (exp. 14669/21).

 

Acció Ambiental i Energia

8.- Iniciació d'expedient per a l'exercici de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència per a la comercialització pública d'energia (exp. 13226/21).-

9.- Iniciació d'expedient per a l'exercici de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència consistent en l'explotació de diversos serveis energètics (exp. 30029/21).

 

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

 

Acció Social

10.- Aprovació inicial del reglament de Règim Intern de la Taula Local d'Infància i Adolescència (exp. 13520/21).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

11.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, tercer trimestre de 2021 (exp. 20947/21).

12.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

 

DECLARACIONS I MOCIONS

 

13.- Declaració institucional en commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones 2021 (exp. 30499/21).

14.- Moció amb relació a les Sentències del Tribunal Constitucional relatives a l'Impost  sobre l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i per una nova llei del finançament local.

15.- Moció sobre els serveis socials en relació al Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).

16.- Moció per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat.

 

17.- PRECS I PREGUNTES.

  • Accessible

  • Streaming