Esteu aquí

Ple municipal de maig

Ordre del dia

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Gestió Tributària

2.- Aplanament en els recursos contenciosos administratius contra liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (exp. 11510/22).

3.- Concessió de beneficis fiscals a la Cooperativa Obrera de Viviendas per a la

construcció d'un d'edifici d'habitatges (exp. 12679/22).

Govern Obert i Qualitat Democràtica

4.- Aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants en referència a l'1 de gener de 2022 (exp. 10292/22).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

 

Habitatge

5.- Aprovació del Pla Local de Rehabilitació del Prat de Llobregat 2021-2027 (exp. 36747/21).

Assumpte sense dictaminar

Acció Ambiental i Energia

6.- Presa en consideració de la Memòria justificativa de l'activitat econòmica per

l’explotació de diversos serveis energètics i el projecte d'Estatuts de la societat (exp. 30029/21).

Assumptes sobrevinguts

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

7.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

 

DECLARACIONS I MOCIONS

8.- Moció de suport a la creació de la institució "Defensor o Defensora de les generacions futures".

9.- Moción para instar a la suspensión temporal de cualquier iniciativa para la implantación de Zona de Bajas Emisiones en El Prat de Llobregat.

 

10.- PRECS I PREGUNTES.

  • Accessible

  • Streaming