Esteu aquí

Ple municipal de maig

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/21 (exp. 14351/21).

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 10573/21).

Recursos Humans

4.- Modificació del catàleg retributiu amb l'aprovació de la creació d'un lloc d'inspector/a en cap de la Policia Local (exp. 13077/21).

Sistemes i Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

5.- Aprovació inicial del Reglament d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (exp. 1719/21).

Acció Ambiental i Energia

6.- Aprovació definitiva de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi del Prat de Llobregat (exp. 10588/20).

Joventut

7.- Aprovació inicial de les bases específiques de subvencions en l'àmbit dels ensenyaments d'educació superior, cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024 (exp. 11588/21).

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

9.- Donar compte de l'Informe anual del Síndic de Greuges sobre l'activitat desenvolupada durant l'any 2020 (exp.14808/21).

Declaracions i mocions

10.- Moció per l'alliberament de les patents de la vacunació.

11.- Moció per al desenvolupament d'un sistema de seguiment de les mocions.

12.- Precs i preguntes.