Amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i la reactivació econòmica, l'Ajuntament del Prat ofereix una línia d’ajuts a les persones desocupades que posin en marxa un projecte en règim de cooperativa o societat laboral.

 

 • Estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de sol·licitar l'ajut.
 • Haver-se donat d’alta al Règim Especial del Treball Autònom (RETA) a partir de l’1 de gener de 2023.
 • Desenvolupar l'activitat econòmica al Prat de Llobregat*.
 • Disposar d'un pla d'empresa validat pel Centre Local de Creació d'Empreses del Centre de Promoció Econòmica.
 • Participar en alguna de les accions formatives, tallers o jornades de networking que proposi el personal tècnic del CLSE.
 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

*No se’n poden beneficiar aquelles persones que hagin exercit la mateixa activitat o una de similar, en règim de treball autònom o per compte propi, en els 6 mesos anteriors a la data d’alta al RETA.

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic oae@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78.

L'import final de la subvenció serà del 75% de les despeses degudament justificades, amb un màxim de 4.000 €

L’import màxim de la subvenció serà del 75% de les despeses justificades amb un màxim de 5.000 € per als següents col·lectius:

- persones aturades de llarga durada

- dones

- majors de 45 anys

- menors de 29 anys

- persones en situació irregular

- persones amb diversitat funcional

- persones LGTBIQA+

L'import de la subvenció s'abonarà un cop aprovat l'atorgament definitiu.

 

Despeses subvencionables

Despeses vinculades a l’activitat i referides a:

 

 • Reformes de manteniment i conservació del local, instal·lacions, elements de transport, mobiliari, maquinària, eines i utillatge, equips i aplicacions informàtiques (inclòs el desenvolupament de pàgines web i altres aplicacions
 • de comerç electrònic necessàries per al desenvolupament de l’activitat).
 • Existències inicials.
 • Despeses derivades de consums afectes a l’activitat económica desenvolupada (costos indirectes 10%).
 • Despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica, marques i patents i traspassos de negoci.
 • Publicitat i promoció.
 • Despeses en seguretat social o mutualitat del col·legi professional.
 • Despeses d’arrendament associades als locals o despatxos afectes fiscalment a l’activitat.

 

La data de les factures acreditatives de les inversions i despeses realitzades han de ser de l’any de la corresponent convocatòria.

El termini de presetació de sol.licituds serà del 19 de juny fins el 30 de setembre de 2024

Les sol·lictud s’han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l’ajuntament: seu.elprat.cat

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. 

Exempció de tributació per inici d'activitat

Documents relacionats

Bases Programa El Prat Emprèn (pdf - 293244 bytes)

Díptic (pdf - 885222 bytes)

Suport al cooperativisme i a l'economia social

Directori economia social i cooperativa del Prat

Enllaç, situació i dades de contacte de les cooperatives i les societats laborals del Prat.

Experiències en economia social i cooperativa

Blog dedicat a l’explicació del contingut.

Maig Cooperatiu. Economia social i cooperativa

L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, els ajuntaments i les entitats d’economia social i les coope

Niu Incubadora Social

Niu Incubadora Social és un programa gratuït d’emprenedoria social que ofereix formació i mentoria p

Niu Incubadora Social

Niu Incubadora Social és un programa gratuït d’emprenedoria social que ofereix formació i mentoria p