Esteu aquí

Simulacres i proves

Un simulacre consisteix a posar a prova l’activació, en condicions fictícies, d’un pla de protecció civil, ja sigui un pla d’autoprotecció d’una activitat o instal·lació, un pla d’emergències municipal, un pla d’emergències autonòmic o un conjunt d’aquests, per tal d’avaluar-ne l’operativitat.

El servei de Protecció Civil planifica i organitza la realització de simulacres dels diferents equipaments i activitats de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i col·labora amb els centres educatius de la ciutat en els dos simulacres que han de realitzar en cada curs escolar.

Tots els simulacres que comportin accions que puguin provocar trucades al 112, al CECAT o al CRA-Policia Local, s’han de comunicar a l’Administració competent, a través del registre corresponent, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils.

La comunicació d'un simulacre a l'Ajuntament del Prat de Llobregat es pot fer mitjançant un tràmit presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'oficina virtual del web municipal.

Les dades a facilitar són: les dades de l'empresa, de a instal·lació i/o activitat (nom o raó social de l'empresa i de la instal·lació, adreça, persona de contacte, telèfon i correu electrònic de contacte) i les dades del simulacre (data i horari, objectius, escenari, punt de reunió/confinament, nombre de persones que hi participen).

Campanyes d'informació

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius greus que els poden a

Plans d'autoprotecció

El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, cen

Plans d'emergència

La planificació de les emergències es pot definir com l’activitat de la qual resulta l'elaborac