Esteu aquí

Plans d'autoprotecció

El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant de situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures és la normativa de referència en protecció civil pels objectius d'elaboració i tramitació dels plans d'autoproteció.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat aprova i homologa els plans d'autoprotecció de les activitats, centres o instal·lacions d'interès per a la protecció civil local del nostre municipi, i informa a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya dels plans d'autoprotecció de les activitats, establiments, centres o instal·lacions d'interès per a la protecció civil de Catalunya del nostre municipi i dels municipis veïns en cas que ens afectin.

Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil (annex I):

Catàleg Activitats, establiments, centres o instal·lacions d'interès per a la protecció civil de Catalunya (epígraf A, annex I)

Activitats, establiments, centres o instal·lacions d'interès per a la protecció civil local (epígraf B, annex I)

Mitjans d’autoprotecció mínims (annex III)

Proves de sirenes

El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, cen

Simulacres i proves

Un simulacre consisteix a posar a prova l’activació, en condicions fictícies, d’un pla de protecció

  •