Institut les Salines


Tags: Jove, Educació
Institut Les Salines

L’Institut Les Salines és un centre públic de nova creació de formació professional que té per objectiu potenciar les competències professionals de l’alumnat i afavorir-ne el desenvolupament i creixement personal.

Construeix  nous professionals tenint en compte l’alumne/a com a ésser únic i protagonista del seu aprenentatge. L’equip professional valora com a crucial l’adaptació constant al canvi i, en aquest sentit, para atenció al que el món laboral espera de l’alumnat i a tot allò que pot representar-los oportunitats de futur.

Concretament, ofereix: FP dual, serveis d’assessorament i reconeixement, intercanvi amb altres centres d’FP a l’estranger (durant aquest curs amb Holanda, Alemanya i França), potenciació de la llengua estrangera dins de l’aula i activitats intercicles per compartir noves maneres de fer, ser i estar. A més, l'Institut dedica moltes energies a la formació permanent del professorat.

Itineraris formatius específics (IFE): 

 • Auxiliar en cura d'animals i espais verds.

  Programes de formació i inserció (PFI):

 • Auxiliar de jardineria: vivers i jardins.
 • Auxliar en imatge personal: Perruqueria i estètica.

Cicles formatius de grau mitjà: 

 • Guia en el medi natural i de temps de lleure.
 • Cures auxiliars d’infermeria. 
 • Jardineria i floristeria (DUAL).
 • Producció agroecològica (DUAL).
 • Perruqueria i cosmètica capil·lar.
 • Sistemes microinformàtics i xarxes. 
 • Gestió administrativa. 
 • Gestió administrativa (àmbit sanitari)
 • Activitats comercials.

Cicles formatius de grau superior: 

 • Ensenyament i animació socioesportiva.
 • Condicionament físic. 
 • Paisatgisme i medi rural (DUAL). 
 • Administració de sistemes informàtics en la xarxa (possibilitat de fer 2 cicles en 3 cursos). 
 • Desenvolupament d’aplicacions per a webs i mòbils (possibilitat de fer 2 cicles en 3 cursos) (DUAL).
 • Transport i logística (possibilitat de fer 2 cicles en 3 cursos) (DUAL). 
 • Comerç internacional (possibilitat de fer 2 cicles en 3 cursos) (DUAL). 
 • Administració i finances (DUAL). 
 • L'institut està adherit al Programa d’Escoles Verdes del Departament de Medi Ambient. Manté un jardí de plantes mediterrànies i un hort, i desenvolupa activitats de sensibilització ambiental (reciclatge, separació de residus, etc.).
 • Participa en projectes europeus i en el pla experimental de llengües estrangeres.
 • Col·labora amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Disposa d’un servei escola-empresa i ofereix formació dual a l’empresa Nestlé SA i DHL.
 • El títol de Gestió del transport dóna accés a la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat del transport en l’àmbit europeu.
 • Lliura diplomes de Capacitació del transport al Saló Internacional de Logística de Barcelona.
 • Fa pràctiques de jardineria i agricultura ecològica en espais agraris, en col·laboració amb l’Ajuntament.
 • Lliura diplomes de socorrista.
 • Fa servir instal·lacions municipals per fer pràctiques dels cicles d’esports.
 • Disposa de la Carta Erasmus i participa en els programes europeus Recomfor i Netinvet per potenciar les pràctiques de l’alumnat a l’estranger.
 • Té la certificació de Qualitat ISO 9001-2000.
 • Organitza pràctiques en empreses (a Catalunya i a Europa) per als alumnes de formació professional, així com viatges de fi de curs de cicles formatius.
 • Aula d’audiovisuals.
 • Aula de música.
 • Aula d’educació visual i plàstica.
 • Aula de llengües estrangeres.
 • Laboratoris de ciències informatitzats (física-química i biologia-geologia).
 • Diverses aules específiques d’informàtica.
 • Taller i aparador de comerç.
 • Aula de simulació d’empresa.
 • Tallers de PFI (antic PQPI) en un espai independent.
 • Taller de jardineria.
 • Aula específica de cures d’infermeria.
 • Aula específica de perruqueria i cosmètica.
 • Totes les aules informatitzades disposen de canó projector i d’accés a Internet.
 • Biblioteca informatitzada, en horari escolar i extraescolar.
 • Pati.
 • Gimnàs.
 • Cantina.

Carta de serveis

Carta de serveis (pdf - 238426 bytes)