Escola Sant Jaume

Escola Sant Jaume

Adscrita als instituts Estany de la Ricarda i Salvador Dalí.

Som una escola pública de doble linia que té com a principis bàsics: ser compensadora de les desigualtats socials al màxim possible; assolir l’èxit educatiu i l’excel·lència com a servei
públic és una fita irrenunciable; l’eficàcia del nostre personal docent com a servidors públics és un factor clau; ensenyar a aprendre a aprendre permanentment en una societat
democràtica i de la comunicació; educar perquè l’alumnat sigui crític i autònom en la seva presa de decisions.

Trets d’identitat del nostre PROJECTE EDUCATIU
Aquests són els trets del nostre projecte educatiu: La metodologia competencial en l’àmbit de l’ensenyament i en l’avaluació del procés d’aprenentatge, l’expressió musical i plàstica, el plurilingüisme, la sostenibilitat, la integració de les TIC en el procés d’ensenyament/aprenentatge, la coeducació, la socialització, els bons hàbits d’alimentació,
l’esforç i la responsabilitat, l’emprenedoria, la visió crítica i la reflexió, la participació, la inclusió, l’avaluació orientada a la millora en tots els àmbits i al rendiment de comptes com
a servei públic, la transparència, la formació interna i entre iguals, el treball en equips cooperatius, l’èxit escolar, un perfil de mestres pluridisciplinaris i implicats, l’autonomia, la
implicació de les famílies, la cerca de l’excel·lència, la preservació de l’equitat, el model directiu informat pel lideratge estratègic, distribuït i pedagògic.

Projectes que s’estan implementant actualment a l’Escola

 • “El temps d’esbarjo: una oportunitat educativa”, a tota l’educació primària. En la gestió, hi participa una comissió paritària d’alumnes.
 • “El menjador: un espai educatiu”. Un projecte ecològic que es fa a la nostra cuina. En la gestió hi participen una comissió de famílies i una comissió paritària d’alumnes.
 • Coeducació: ha d’impregnar totes les activitats que es portin a terme.
 • Plàstica, a cicle superior d’educació primària: coneixement i creativitat a partir de manifestacions artístiques Arts&Craft
 • Ambients, a tota l’educació infantil
 • Projectes interdisciplinaris: un a cada nivell d’educació primària, amb la col·laboració de les famílies
 • Projecte Sorell (reutilització de llibres de text) a partir del cicle mitjà d’educació primària

Altres aspectes

 • Disposem dels espais necessaris per implementar el nostre projecte educatiu, el currículum prescriptiu i els projectes d’innovació en què participa l’escola: aules d’informàtica, gimnàs, aula de psicomotricitat, aula d’ambients, aula de música, biblioteca, pissarres digitals a totes les aules, etc.
 • Servei d’acollida matinal
 • Anglès a partir de P3
 • Activitats complementàries amb una programació en què es garanteix que durant tota l’escolarització l’alumnat haurà visitat indrets significatius del nostre entorn
 • L’AFA té un paper actiu, desenvolupa diferents projectes i ofereix diversos serveis (formació de famílies, extraescolars, colònies, celebracions...) que contribueixen a la millora de l’educació.

Temes relacionats

Institut Estany de la Ricarda

Centre innovador, vinculat a projectes europeus d’innovació, de noves tecnologies i...

Entitats residents

AFA Escola Sant Jaume

C. de Pau Casals 0140
Tel: 627515901 | Web | Mail | Twitter