Escola Charles Darwin

Escola Charles Darwin

Adscrita als instituts Salvador Dalí i Estany de la Ricarda. 

Ens definim com a escola oberta, cohesionada i inclusiva, on tothom pot desenvolupar les seves capacitats, associades a les seves condicions personals.
La nostra línia pedagògica té com a objectiu formar alumnes competents mitjançant el desenvolupament de metodologies com: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en projectes, AICLE i aprenentatge globalitzat.
Prioritzem l’ús de les TAC i els recursos digitals per afavorir la connexió transversal entre el que s’aprèn a l’escola i l’entorn real.
Com a escola plurilingüe amb dimensió europea, treballem per tal que l’alumnat adquireixi una bona competència lingüística i comunicativa d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, i perquè valori l’enriquiment que suposa el fet de poder-se comunicar en altres llengües.

 • Llengua estrangera: presentada sol·licitud Erasmus+. Inici de la llengua anglesa a P4 (metodologia AICLE i ABP en Think Maths, Art i Science) al llarg de la primària.
 • Competència digital: desplegament transversal de les competències digitals mitjançant la integració de les tecnologies a l’aula (tauletes i Google classroom).
 • Robòtica i programació: (Beebot, Scratch, Lego i Code)
 • Inclusió: docència compartida en espais d’aprenentatge cooperatiu. Recurs SIEI.
 • Metodologia: Xarxa de Competències Bàsiques, aprenentatge per projectes a l’àrea de medi i projecte transversal d’escola. Tallers intercicle. Parelles lectores.
 • Grups Interactius: racons de joc a educació infantil. Presència familiar en activitats Projecte de centre.
 • Escola Verda adherida a la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC).
 • Activitats i sortides culturals i ambientals que fomentin el coneixement del nostre territori. Colònies a P-5, 2n, 4t i 6è.
 • Música a l’entrada i a la sortida de l’escola.
 • Projecte SORELL de reutilització de llibres, de 3r a 6è.
 • Pla educatiu d’entorn i pati obert.
 • AMPA: servei d’acollida de 7:30 a 9 h del matí; espai de menjador amb programa d’activitats: hort, esports, aula d’estudi, tallers artístics; ampli ventall d’activitats extraescolars i participació amb els gegantons de l’escola a les celebracions locals.
 • Comissions mixtes de treball: festes d’escola i biblioteca .
 • Comunicació amb les famílies mitjançant app mòbil.
 • Instal·lacions àmplies i ben il·luminades
 • Edifici adaptat, sense barreres arquitectòniques
 • Dos grans patis amb zona esportiva, jocs col·lectius fixos i bancs de pícnic
 • Gimnàs i sala de psicomotricitat
 • Aules equipades digitalment
 • Biblioteca
 • Espai verd d’experimentació
 • Menjador amb cuina pròpia

Serveis

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Temes relacionats

Institut Salvador Dalí

Fundat el 1985, s’adapta a les noves realitats i a les necessitats de l’alumnat.

Entitats residents

AMPA Escola Charles Darwin

Av. del Pare Andreu de Palma 0030
Tel: 933709105 | Mail | Facebook

Etiqueta energètica

Certificació energètica: C

Emissions de Co2: 32,00

Més informació
Casa de l'Energia

Accions :    Auditoria energètica   -   Plaques solars fotovoltaiques