Escola Charles Darwin

Escola Charles Darwin

Adscrita a l'Institut Salvador Dalí. 

Es defineixen com a escola oberta, cohesionada i inclusiva, on tothom pot desenvolupar les seves capacitats, associades a les seves condicions personals. 

La seva línia pedagògica té com a objectiu formar alumnes competents mitjançant el desenvolupament de metodologies com: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, AICLE i aprenentatge globalitzat. 

Prioritzen l'ús de les TAC i els recursos digitals per afavorir la connexió transversal entre el que s'aprèn a l'escola i l'entorn real. 

Com a escola plurilingüe amb dimensió europea, treballen per tal que l'alumnat adquireixi una bona competència lingüística i comunicativa d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i valori l'enriquiment que suposa el fet de poder-se comunicar en altres llengües. 

 • Llengua estrangera: centre GEP de 2n any (grup experimental plurilingüe). Inici de la llengua anglesa a P4 (Projectes europeus eTwinning i metodologia AICLE i ABP en Think Maths, Art i Science) al llarg de la primària. Auxiliar de conversa
 • Escola Verda adherida a la Xarxa d'Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC). Programa escolar de fruita
 • Participació en activitats i sortides culturals i ambientals que fomentin el coneixement del nostre territori
 • Projecte SORELL de reutilització de llibres de 3r a 6è. Programa LECXIT per a la millora de la competència lectora. Pla educatiu d'entorn i pati obert entre d'altres
 • Música a l'entrada i a la sortida de l'escola
 • Competència digital: desplegament transversal de les competències digitals mitjançant la integració de les tecnologies a l'aula
 • Inclusió: docència compartida en espais d'aprenentatge cooperatiu. Tallers intercicle, desdoblaments en àrees instrumentals, robòtica i apadrinament lector, entre d'altres. Unitat SIEI
 • AMPA: servei d'acollida de 8 a 9h del matí: espai de menjador amb programa d'activitats:  hort, esports, aula d'estudi, tallers artístics; ampli ventall d'activitats extraescolars i participació amb els gegantons de l'escola a les celebracions locals
 • Comissions mixtes de treball:festes d'escola i biblioteca
 • Comunicació amb les famílies mitjançant aplicacions mòbils
 • Instal·lacions àmplies i ben il·luminades
 • Edifici adaptat, sense barreres arquitectòniques
 • Dos grans patis amb zona esportiva
 • Gimnàs i sala de psicomotricitat
 • Aules equipades digitalment
 • Biblioteca
 • Espai verd d'experimentació
 • Menjador amb cuina pròpia

Serveis

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Temes relacionats

Institut Salvador Dalí

Fundat el 1985, s’adapta a les noves realitats i a les necessitats de l’alumnat.

Entitats residents

AMPA Escola Charles Darwin

Av. del Pare Andreu de Palma 0030
Tel: 933709105 | Mail | Facebook