Esteu aquí

L’Ajuntament inclourà clàusules socials i ètiques a tots els processos de contractació pública

Referents a la normativa sociolaboral, la igualtat entre dones i homes, l’ús del llenguatge no sexista, els drets de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal, la transparència i bon govern, la transparència fiscal i la prohibició d’activitats il·lícites

dijous, 9 novembre, 2017 - 12:30

El ple municipal va aprovar ahir la Guia per a una contractació pública social i èticament responsable de l'Ajuntament. Les denominades clàusules socials, que incorpora la guia, són aquelles que estableixen la inclusió d'aspectes de política social als procediments  de contractació pública. 

A partir d'ara, les clàusules socials seran incorporades pel departament de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament als plecs de clàusules administratives particulars de totes les licitacions que es facin d’ara endavant. Aquesta guia complementarà totes les normatives i plecs administratius que són d’obligat compliment en els processos de contractació pública. 

Què són les clàusules socials?

Les clàusules socials tenen en compte aspectes com la contractació de persones a l’atur o en risc d’exclusió, el compliment de les normes de seguretat i salut laborals o la qualitat dels contractes (salaris, règim de contractació...). Quan els costos laborals siguin el component econòmic més important de la prestació o quan s’incorporin clàusules de subrogació, sempre s’haurà de respectar el salari establert al conveni col·lectiu sectorial corresponent a l’àmbit d’aplicació del contracte. En cas que l’empresa adjudicatària plantegi realitzar subcontractacions es valorarà positivament que ho faci amb centres especials de treball o empreses d’inserció. Així mateix, es considerarà si l’empresa promou el comerç just, per exemple amb els seus proveïdors, o si duu a terme pràctiques sostenibles amb el medi ambient. 

Pel que fa a la igualtat entre dones i homes, es plantegen clàusules socials per promoure la conciliació de la vida laboral i personal, per evitar l’assetjament sexual o per promoure la perspectiva de gènere de forma transversal a les empreses. També s’avalua l’ús del llenguatge no sexista per part de les empreses candidates a la licitació.

En relació a les normatives sobre accessibilitat universal, plantegen aspectes relacionats amb la construcció d’obres públiques i edificis -per minimitzar-ne les barreres arquitectòniques- o el disseny de materials informatius, de manera que puguin ser consultats per persones amb diversitat funcional.
 
Pel que fa a la transparència i bon govern, les clàusules socials estableixen que les empreses informin de les retribucions percebudes pels càrrecs directius, sempre que el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques superi el 25% del volum general de l'empresa; de la relació de llocs de treball adscrits al contracte (amb el règim retributiu i de dedicació); o de possibles conflictes d’interessos. També es vetlla per impedir activitats il·lícites de les empreses, com operar en paradisos fiscals, i se’ls exigeix transparència fiscal i compliment de les seves obligacions tributàries. 

Aplicació de les clàusules socials 

Tots els departaments de l'Ajuntament –i també les empreses municipals- hauran d'incloure, almenys, una clàusula de les que apareixen en aquesta guia. Si per raons excepcionals es considerés que no és possible complir aquest requisit mínim, els departaments i empreses municipals hauran d’exposar a l’informe de la sol·licitud del procés de contractació pública els motius tècnics o de gestió que ho justifiquin degudament. 

Podeu consultar la guia a través de l'enllaç situat més avall.

Guia per a una contractació pública social i èticament responsable

Document (pdf - 181798 bytes)

Compartir

Noticies relacionades