Esteu aquí

Avís important sobre el concurs unitari de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional

dijous, 7 novembre, 2019 - 16:15

Arran de la publicació al BOE de la Resolució del 28 d’octubre del 2019, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de feina reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, es fa públic per al general coneixement el següent:

L’ajuntament del Prat té previst en la modificació de la plantilla que es durà a terme durant el plenari ordinari del proper mes de desembre vincular el complement específic d’aquests llocs de treball, en la seva totalitat, a l’exclusivitat de l’exercici d’aquest lloc de treball. Per tant, serà incompatible el desenvolupament d’aquest lloc de treball amb qualsevol altra activitat, tret d’aquelles excloses a la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Compartir