Tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar


Tags: Infantil, Jove

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn del Prat de Llobregat, l’Ajuntament promou tallers de reforç de la competència lectora, així com d'altres competències acadèmiques que els centres educatius puguin prioritzar.

Què són?

Els tallers són concebuts com a espais d'ensenyament i aprenentatge, que estan planificats i tenen una intencionalitat educativa ben definida.

A qui s’adrecen?

El col·lectiu objecte del servei és l'alumnat d'educació Primària i Secundària que per motius socioculturals, educatius i/o de dèficits d'aprenentatge, precisa un reforç en la competència lectora o en altres competències.

On es duen a terme?

Els tallers de suport a l'èxit escolar es desenvolupen en el mateix centre educatiu, generalment en horari extraescolar. Només en casos excepcionals es contempla la possibilitat de dur-los a terme en horari lectiu.

Com són els grups?

En cap cas la ràtio per grup superarà els 12 alumnes. Els grups que estiguin formats per alumnat que presenta una major diversitat o més dèficits d'aprenentatge i/o de conducta podran establir, orientativament, una ràtio de 5 a 7 alumnes per grup.

Com s'hi pot participar?

És el centre educatiu qui decideix quin alumnat ha de ser proposat per participar als tallers.

Temes relacionats

LECXIT. Lectura, èxit educatiu i comunitat

Millora de resultats acadèmics a través del foment de la comprensió lectora i el gust per la lectura

Lliçó inaugural del curs

Acte de retrobament de tota la comunitat educativa del Prat.

Mentoria Socioeducativa

El procés de mentoria socioeducativa és l’acompanyament d’una persona voluntària en la guia, orienta

Pla Català d'Esport a l'Escola

El Pla Català d'Esport a l'Escola és una iniciativa dels Departaments d’Educació i Presidè

Programa d’Ensenyament de la Llengua Àrab i la Cultura Marroquina

L’acollida i integració educativa d’alumnat de procedència estrangera és probablement un dels reptes

Sales d'estudi

El servei de sales d'estudi està ubicat a la Bliblioteca, funcionen en els horaris establerts amb monitoratge de referència.

Servei Comunitari

El Servei Comunitari és un projecte educatiu amb utilitat social que es fonamenta amb la proposta me

Subvencions per a projectes pedagògics

Ajuts econòmics adreçats als centres docents públics.