Preinscripció de Batxillerat Curs 2022-23


Tags: Jove, Educació
Preinscripció batxillerat 2021-2022

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció mitjantçant la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març  per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2022-2023. D'acord amb aquest document, el termini per presentar la sol·licitud és del 20 al 26 d'abril del 2022.

 • El període de matrícula serà del 23 al 29 de juny de 2022.
 • Del 5 al 7 de setembre es farà pels alumnes pendents de l'avaluació de setembre. 

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne sol·licitant i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places. Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

OBERT PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ DEL 20 AL 26 D'ABRIL

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció els alumnes que vulguin accedir al batxillerat :

 1. - De qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 
 2. - De qualsevol modalitat si s'està cursant o han cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
 3. - De la modalitat d'arts
 4. - Si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

L'alumnat de continuïtat de centre només caldrà que faci la confirmació de reserva de plaça seguint les instruccions del seu institut i formalitzi la matrícula.

Què has de tenir en compte?

A l'hora de fer la tria és molt important que tinguis en compte diversos aspectes.

 • Centres  adscrits

             Per  garantir la continuïtat dels estudis obligatoris i postobligatoris, alguns centres d'ESO estan adscrits a centres de batxillerat amb el mateix programa pedagògic. 
             Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l'institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris.

 • Projecte educatiu dels centres
  En què consisteix, el projecte educatiu? Es tracta d'un document que recull i explica els objectius i els principis del centre, els valors que prioritza, la metodologia d'aprenentatge que segueix, com s'organitza, la manera de treballar del professorat i el tractament que fa de les llengües.

            Pots consultar els projectes a la  web de cadascun dels centres.

 • Altres aspectes a tenir en compte poden ser: Ensenyaments, activitatsserveis i instal·lacions.  Pots consultar a la  web de cadascun dels centres

Recorda fer constar en la preinscripció el màxim nombre de centres que t'interessin, fins a un total de 10 ordenats segons les teves preferències.

 • Per sol·licitar i formalitzar la preinscripció necessites:
 1. Identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.
 2. Codi identificador de l'alumne o l'alumna el RALC/IDALU
  Tots els infants que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es pot consultar en Consulta de l'identificador de l'alumne.
 • La preinscripció només es pot tramitar a través de:

            Formulari electrònic (activat el primer dia de preinscripció):  amb certificat digital o amb el el sistema alternatiu d’identificació idCAT MòbilNo caldrà enviar cap documentació al centre.

 • Criteris de prioritat
 1. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.
 2. El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.) En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Per a més informació sobre criteris de prioritat, seleccioneu el següent enllaç.

COM

Es pot tramitar de dues maneres possibles:

OPCIÓ 1 -Preinscripció en format electrònic (identificació digital)

 1. Identifica’t
 2. Introdueix el RALC.
 3. Omple el formulari.
 4. Indica el llistat ordenat de centres escollits..
 5. Indica els centres adscrits.
 6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l'infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).
 7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada.
 8. Envia la sol·licitud de preinscripció.

OPCIÓ 2 -Preinscripció en suport informàtic

 1. Entra al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format informàtic.
 2. Omple el formulari.
 3. Indica el llistat ordenat de centres escollits..
 4. Indica els centres adscrits.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l'infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).
 6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

És molt important que respectis les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l'hora d'obtenir la plaça.

Pots consultar el calendari de tot el procés de preinscripció i matrícula aquí.

DOCUMENTACIÓ

Documentació per acreditar

Si és menor d'edat

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si existeix  situació d'acolliment
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la 
 • targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

Si és major d'edat

 • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.
 • Documentació acreditativa de l'expedient acadèmic.
   

Documentació per acreditar criteris de prioritat

 • Justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. 
 •  Justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l'escola. 
 •  Justificar  la renda mínima garantida de ciutadania.
 •  Acreditació de que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. .
 •  Acreditar l'expedient acadèmic (en les situacions que sigui necessari)
 • El fet d’haver nascut en un part múltiple.
 •  Acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. 
 • La situació d’acolliment familiar.
 • La condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.