Preinscripció Cicles formatius, PFI i IFE. Curs 2023-24

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció mitjançant la RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2024-2025.

Dates de preinscripció per a ensenyaments postobligatoris:

Programes de Formació i inserció : del 2 al 9 de maig de 2024.

Cicle Formatiu de Grau mitjà: del 24 al 30 de maig de 2024. 

Cicle Formatiu de Grau superior: del 24 al 30 de maig de 2024.

Ensenyaments esportius: del 25 d'abril al 3 de maig i del 24 al 30 de maig de 2024.

Itineraris Formatius Específics (IFE): del 13 al 24 de maig de 2024.

El  tràmit a tots els ensenyaments es farà online a través del portal preinscripcio.gencat.cat, a excepció dels Programes de Formació i Inserció que es farà de forma presencial.

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència.

 

 

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció. Omple la sol·licitud, trobaràs tota la documentació necessària (també dels criteris prioritaris).

Per consultar l’oferta dels Programes de Formació i Inserció al Prat podeu consultar la informació en els centres que imparteixen PFI: Institut Les Salines i Institut l'Illa de Banyols.

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Documents relacionats:

També poden informar sobre el procés de preinscripció i la matrícula els centres on s'imparteixen els PFI, Institut Les Salines i Institut l'Illa de Banyols

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats quan es publiquin les llistes,
 • consultar el centre assignat 
 • fer la matrícula

Els documents necessaris per acreditar la identitat de l'alumne o alumna en la sol·licitud de preinscripció són els següents.

 1. Si és major d'edat:
  • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.
 2. Si és menor d'edat:
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora de l'alumne.
   Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport; i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.


De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Per acreditar la condició de discapacitat s'ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l'EAP en què s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.

El procés es fa de forma telemàtica. Cal que aneu consultant les pàgines web dels instituts que us interessin o bé  a  preinscripcio.gencat.cat per a conèixer tot el procés en detall.

Criteris d'assignació de plaça. 

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats quan es publiquin les llistes,
 • consultar el centre assignat 
 • fer la matrícula

 • El procés es fa de forma telemàtica. Cal que aneu consultant les pàgines web dels instituts que us interessin o bé   a  preinscripcio.gencat.cat per a conèixer tot el procés en detall.

             Tràmits per fer la preinscripció:

 •  La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic (actiu el primer dia de preinscripció)
 •  Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número  d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
 •  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de   preferència.

Hi ha 3 vies procés per accedir a les places de cicles formatius de grau mitjà:

Procés per alumnat de continuïtat d'escolarització:

 1. Alumnat que està cursant 4t d'ESO o que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 70 % de les places.
 2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 20 % de les places.
 3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt –PFI– o té altres requisits d'accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys). Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les places.

Procés per a la resta de l'alumnat

 1. Per qui ja té títol de l'ESO, o està cursant 4t d'ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l'assignació del procés de continuïtat d'escolarització un 70 % de les places.
 2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l'assignació del procés de continuïtat d'escolarització un 20 % de les places.
 3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt –PFI–) o té altres requisits d'accés i que és major de 18 anys, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les places.

En tots els casos, per desfer situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

Per poder cursar un cicle de grau superior cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats quan es publiquin les llistes,
 • consultar el centre assignat 
 • fer la matrícula

 • El procés es fa de forma telemàtica. Cal que aneu consultant les pàgines web dels instituts que us interessin o bé  a  preinscripcio.gencat.cat per a conèixer tot el procés en detall.

             Tràmits per fer la preinscripció:

 •  La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic (actiu el primer dia de preinscripció)
 •  Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número  d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
 •  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de   preferència.

Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius de grau superior:

 1. Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
   
 2. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny: es reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:
  • En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeix d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals del cicle de grau mitjà cursat i del cicle de grau superior a què volen accedir.
  • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional no afí.

   Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.
    

 3. Via prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés:
  Es reserven als alumnes que arriben per aquesta via el 20 % de les places. Dins d'aquesta via, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d'accés.

En tots els casos, per desfer situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

Per consultar l’oferta dels Itineraris Formatius Específics podeu consultar la informació aquí  de les especialitats i centres que imparteixen IFE.  Al Prat existeix l’IFE d’especialitat d’Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds a l’Institut Les Salines.

Als Itineraris Formatius Específics poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Les persones que volen accedir a un IFE  han de presentar la sol·licitud de preinscripció consultant tota la documentació necessària (també dels criteris prioritaris).

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats quan es publiquin les llistes,
 • consultar el centre assignat 
 • fer la matrícula

En tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

 • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país membre de la Unió Europea.