Mesures flexibilitzadores de l'FP

La Formació professional inclou una sèrie d’actuacions que tenen com a finalitat facilitar la formació al llarg de la vida, millorar la qualificació professional de les persones, possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació. 

Més informació a la web del departament d'educació de la Generalitat.

És un servei a demanda de la persona interessada que permet disposar de forma individual d'un assessor/a especialista en una família professional. Ajuda a identificar a les persones, les seves capacitats, interessos i el seu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, la persona usuària ha d'aportar tota la documentació de que disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés la personsa usuàri obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Al Prat, els dos instituts d’FP ofereixen tant el servei d’assessorament com el de reconeixement acadèmic: Institut Les Salines i Institut Illa dels Banyols.

S'adreça a les persones de 18 anys o més que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu (cal acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector).

Una Junta de Reconeixement avalua la persona usuària. Aquesta està integrada per dos professors/es del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La Junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d’assessorament, i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits(reconeguts) cal matricular-se, total o parcialment, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

Al Prat, els dos instituts d’FP ofereixen tant el servei d’assessorament com el de reconeixement acadèmic: Institut Les Salines i Institut Illa dels Banyols.

Procediment que permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que acredita oficialment la seva competència professional i les pot servir per arribar a obtenir total o parcialment un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses, a més a més facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la seva promoció professional i el seu reconeixement social.

El Centre de Promoció Econòmica és un dels punts d'informació i orientació del programa, habilitat per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el personal tècnic del centre orientarà sobre les fases del procés i avisarà quan s’obri la convocatòria de participació.

És  la modalitat de la formació professional on l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa. En la formació dual, centres educatius i empreses comparteixen la responsabilitat formativa, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

FP Dual

Modalitat de la FP on l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre...

Hi ha entitats que mitjançant una formació a distància preparen les persones a fi que puguin superar un cicle formatiu.

El Departament d'Ensenyament pot establir convenis de col·laboració amb aquestes entitats que permetin vincular la preparació dels continguts i aprenentatges amb la seva avaluació.

El conveni de col·laboració ha de definir les ofertes formatives, el perfil de l'alumnat, treballadors/es o becaris i becàries que les cursaran, així com el centre públic idoni on es duran a terme els processos d'avaluació. Actualment aquest centre és l'Institut Obert de Catalunya, sense perjudici que en el conveni es pugui preveure un  altre centre que també es consideri idoni.

Altres informacions d'interès

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat...

Consell de l'FP

Plataforma estable de treball del personal professional, tècnic i el professorat de les...

Jornades FP.Prat

Jornades que tenen com a objectiu enfortir la connexió entre la formació i el mercat de...