L'Ajuntament del Prat concedeix per al curs 2020-21 un seguit de beques per facilitar a la gent jove  de la ciutat, l'accés als estudis superiors.

Persones beneficiàries 

Poden optar a ser beneficiaris d'aquestes beques els i les joves empadronades al Prat de Llobregat nascuts entre els anys 1990 i 2002, ambdós inclosos, que puguin acreditar estar cursant cicles formatius de grau superior, estudis universitaris, postgraus i màsters universitaris. Cas que el peticionari no tingui complerts els 18 anys en el moment de fer la sol·licitud, aquesta haurà d'anar signada pel seu representant legal, pare, mare o tutor/a.

Els ajuts s'atorgaran a estudiants de:

  • Cicles formatius de grau superior
  • Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Ensenyaments esportius de grau superior
  • Ensenyaments d’idiomes (en escoles oficials d’idiomes)
  • Estudis universitaris (graus, màsters i doctorat)   

Els ajuts: per a què i termini

Són motiu de l'ajut les despeses ocasionades per:

  • Matrícula
  • Adquisició de material didàctic necessari (llibres, equip de protecció individual, materials i eines, material informàtic...)
  • Transport interurbà al centre educatiu

El termini per a la presentació de sol•licituds és de l'1 al 21 de setembre de 2020. La documentació s'ha de presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Ja pots consultat les bases. En breu, tota la informació sobre la documentació a aportar.

Altres ajuts a l'estudi

Beques del ministeri d'educació 2020

El Ministeri d'Educació i Ciència concedeix cada any beques dedicades al suport dels i...