Esteu aquí

Òrgans de Govern

Ple-municipal.jpg

El Ple Municipal és l'òrgan municipal col·legiat que està integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals. Són 25 regidors i regidores, entre els quals l'alcalde, que n'és el president. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària el primer dimecres de cada mes i té entre d'altres la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

 

Composició del Ple:

Alcalde-president

Lluís Tejedor Ballesteros (ICV-EUiA)

Tinents/tes d'alcalde
(per ordre de prelació)

Juan Pedro Pérez Castro (PSC)
Pilar Eslava Higueras (ICV-EUiA)
Rafael Duarte Molina (ICV-EUiA)
Margarita García Domínguez (ICV-EUiA)
Joaquim Bartolomé Capdevila (ICV-EUiA)
Marta Mayordomo Descalzo (PSC)
Lluís Mijoler Martínez (ICV-EUiA)
Alba Bou Jordà (ICV-EUiA)
Regidors/es
Anna Martín Cuello (ICV-EUiA)
David Vicioso Adrià (ICV-EUiA)
Esther García Fernández (ICV-EUiA)
Antonio García Martínez (ICV-EUiA)
Juan Manuel Fraile Alonso (PSC)
Débora García Barrios (PSC)
Judit Florensa Mingote (PP)
Miguel Ángel Ochoa Oliva (PP)
Jordi Ibern i Tortosa (ERC)
Núria Sanahuja Costafreda (ERC)
Antonio Miguel Ruiz Redondo (C's)
Norman Muñoz Madrigal (no adscrit)
Sandra Patricia Daza Puente (Se Puede)
José López Castro (no adscrit)
Cristina Simón Molina (Guanyem)
Immaculada Llopis Climent (CDC)

 

Actes dels Plens celebrats:

Consulteu les actes dels Plens municipals celebrats.

Competències del Ple:

Les competències i atribucions del Ple municipal venen determinades, fonamentalment, per la normativa de règim local de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Consulteu-ne el contingut a través del següent document.

Competències del Ple (pdf - 27960 bytes)

Junta de govern local

L'alcalde és el president de la corporació municipal i representa l'ajuntament.

La Junta de Govern Local és l'òrgan d'assistència a l'alcalde i adopta acords en aquells assumptes que li delegui l'alcalde o el Ple municipal. La formen l'alcalde, que n'és el president, i un nombre de regidors designats per l'alcalde que no pot superar un terç del total. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dilluns.

Els tinents d'alcalde són designats lliurement per l'alcalde entre els regidors que formen part de la Junta de Govern Local, es designen per ordre, i per aquest ordre substitueixen l'alcalde en cas d'absència, malaltia, etc. També exerceixen aquelles competències que l'alcalde els delega.

President
Lluís Tejedor Ballesteros (ICV-EUiA)
Tinents/tes d'alcalde
Juan Pedro Pérez Castro (PSC)
Pilar Eslava Higueras (ICV-EUiA)
Rafael Duarte Molina (ICV-EUiA)
Lluís Mijoler Martínez (ICV-EUiA)
Margarita García Domínguez (ICV-EUiA)
Joaquim Bartolomé Capdevila (ICV-EUiA)
Marta Mayordomo Descalzo (PS)
Alba Bou Jordà (ICV-EUiA)

 

La Junta de Govern Local ostenta aquelles competències que li són delegades per l'alcalde i el Ple de l'Ajuntament. Consulteu les actes de les diferents Juntes de Govern Local celebrades.

El Ple municipal, en sessió de 2 de març de 2011, va acordar constituir el Registre d'Interessos de l'Ajuntament del Prat, que substituirà el derivat de l'acord de Ple municipal de 14 d'abril de 1999. En ell s'hi inscriuran les declaracions sobre possibles incompatibilitats, activitats i béns patrimonials dels regidors/es electes, el personal directiu i els funcionaris/es d'habilitació estatal proveïts/des mitjançant lliure designació abans de la seva presa de possessió, amb motiu de cessament i al final del mandat.

Aquestes declaracions s'inscriuen en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament, que consta de dues seccions:

1a. Registre d’Activitats
2a. Registre de Béns patrimonials

Els models de declaració aprovats pel Ple municipal en sessió de 2 de març de 2011, són els següents:

  • Model RA-1, de causes de possible incompatibilitat i d'activitats d’electes (art. 75.7.a. de la Llei 7/1985 i art. 163 del Decret Legislatiu 2/2003).
  • Model RA-2, de causes de possible incompatibilitat i d'activitats de no electes (disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985).
  • Model RB-1, de declaració de béns i drets patrimonials (art. 75.7.b. de la Llei 7/1985 i 163 del Decret Legislatiu 2/2003).
  • Model RB-2, de declaració de béns i drets patrimonials (disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985).

Tot seguit podeu consultar l'acord de govern de 23 de juny de 2015, signat per Lluís Tejedor Ballesteros, en representació del grup municipal d'ICV-EUiA, i Juan Pedro Pérez Castro, en representació del grup municipal del PSC, per al mandat municipal 2015 - 2019.

Acord de govern (pdf - 4693240 bytes)

La Junta de Portaveus és un òrgan format pels portaveus dels diferents grups polítics municipals i es reuneix ordinàriament, amb funcions de consulta, abans dels plens.

Alcalde-president: 

Lluís Tejedor Ballesteros (ICV-EUiA)

Vocals: 

Rafael Duarte Molina (ICV-EUiA)
Juan Pedro Pérez Castro (PSC)
Miguel Ángel Ochoa Oliva (PP)
Jordi Ibern i Tortosa (ERC)
Antonio Miguel Ruiz Redondo (C's)
Sandra Patricia Daza Puente (Se Puede)
Cristina Simón Molina (Guanyem)
Immaculada Llopis Climent (CDC)