Serveis Educatius al Prat de Llobregat

Serveis Educatius del Prat

Assessorament adreçat a centres educatius públics, privats i concertats de nivells educatius no universitaris.

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament a centres educatius públics, privats i concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies). Organitzen els seus plans d’actuació d’acord amb les prioritats fixades pel Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar.

ssss

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és un servei educatiu, creat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per donar suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.

Contacte: crp-elprat@xtec.cat

L’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) és un servei educatiu que dóna suport psicopedagògic als centres docents. La intervenció en els centres educatius abasta les diferents etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària.

Contacte: eap-elprat@xtec.cat

Integrats a la xarxa dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament, es creen equips d’assessorament als centres i al professorat en llengua, educació intercultural i cohesió social.

Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) són serveis educatius del Departament d’Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge. Es tracta d’un Servei Educatiu de caràcter específic que es coordina en el territori amb el Servei Educatiu de caràcter general i, en concret, amb l’àrea d’assessorament i orientació psicopedagògica.

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és un servei educatiu, creat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per donar suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.

Contacte: crp-elprat@xtec.cat

L’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) és un servei educatiu que dóna suport psicopedagògic als centres docents. La intervenció en els centres educatius abasta les diferents etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària.

Contacte: eap-elprat@xtec.cat

Integrats a la xarxa dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament, es creen equips d’assessorament als centres i al professorat en llengua, educació intercultural i cohesió social.

Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) són serveis educatius del Departament d’Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge. Es tracta d’un Servei Educatiu de caràcter específic que es coordina en el territori amb el Servei Educatiu de caràcter general i, en concret, amb l’àrea d’assessorament i orientació psicopedagògica.