Esteu aquí

Premis Ciutat del Prat

Aquests premis, que es van instaurar l'any 2009, volen reconèixer la trajectòria exemplar i les aportacions de persones o organitzacions que hagin contribuït a fomentar la llibertat, la solidaritat o la igualtat; per haver afavorit el progrés de la societat i el civisme, la iniciativa econòmica, l'urbanisme sostenible, la defensa del medi ambient, la defensa dels drets humans; i que hagin destacat en l'àmbit de la cultura, l'esport o altres activitats.

 

Poden optar als premis que es regulen en aquestes bases totes les iniciatives, treballs o aportacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits exigits.

Les candidatures les pot presentar qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, o els membres de la Comissió de Propostes, tal com es regula les Bases Generals dels premis Ciutat del Prat de Llobregat.

Les propostes s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. També es poden fer arribar a l'Ajuntament mitjançant correu certificat.

S'ha de presentar una instància acompanyada de la documentació següent:

 • Document acreditatiu dels mèrits i les circumstàncies de la candidatura
 • Curriculum vitae de la persona que es proposa com a candidata, o memòria d'activitats, en el cas que es tracti de qualsevol forma de personalitat jurídica
 • Qualsevol altra documentació complementària que es consideri convenient, a l'efecte d'obtenir més informació del candidat o candidata

El termini de presentació és des del 14 de novembre de 2016 fins el 13 de gener de 2017.

La Comissió de Propostes està integrada per personal tècnic de l'Ajuntament del Prat:

 • Cap de Gabinet d'Alcaldia
 • Cap de Premsa i Comunicació
 • Cap del Departament de Medi Ambient
 • Director de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
 • Directora de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials
 • Director de l'Àrea d'Esports i Salut Pública
 • Gerent d'El Prat Comunicació

La Comissió preselecciona les candidatures que consideri que s'adapten als criteris de la convocatòria i desestima les que no reuneixin prou mèrits o no s'adaptin als criteris esmentats.  

La missió del Jurat és examinar les candidatures elevades per la Comissió de Propostes, elaborar un informe que en justifiqui la selecció i decidir les personesguardonades o, si és el cas, declarar deserts els premis.

El Jurat el presideix l'alcalde o el regidor o la regidora en qui delegui i l'assisteix el secretari general de l'Ajuntament o la persona en qui delegui.

El Jurat està integrat per les persones següents:

L'alcalde del Prat de Llobregat, que en serà el president.

a) En representació dels grups polítics municipals:

 • Portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa
 • Portaveu del grup municipal Socialista
 • Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya
 • Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana
 • Portaveu del grup municipal de Ciutadans – El Prat de Llobregat
 • Portaveu del grup municipal Agrupación de Electores Se Puede El Prat
 • Portaveu del grup municipal Guanyem El Prat
 • Portaveu del grup municipal Convergència

b) En representació de la ciutadania: Sis persones domiciliades al Prat i de reconeguda solvència personal o professional, proposades per l'alcalde.

El Jurat té plena llibertat per prendre les decisions i és sobirà a l'hora de designar les persones guanyadores.

Els premis consisteixen en un diploma i una peça artística. El proper acte de lliurament de premis tindrà lloc el 21 d’abril de 2017.

Premis Ciutat del Prat 2016
Premis Ciutat del Prat 2016
Associació Espanyola Contra el Càncer. Junta local del Prat. Per la seva dilatada trajectòria per la sensibilització vers aquesta malaltia i la seva tasca d’assistència social i psicològica a les persones malaltes i a les seves famílies.
Vicenç Tierra Martínez, per la seva trajectòria com a escriptor i articulista i la seva contribució a la vida cultural de la ciutat.
Gregorio Benedí Pérez, per tota una vida dedicada a fer de la pràctica del futbol una eina eficaç contra l’exclusió social de molts nens i joves de la ciutat.
Associació SAÓ-Prat, pel foment dels valors de la solidaritat i la igualtat i la seva contribució a la millora social, econòmica i laboral de les persones més desafavorides.

 

Veure més