Subvenció per a projectes educatius de les AMPA


Tags: Educació

Què és el servei?

És un suport econòmic a les AMPA de la ciutat per desenvolupar projectes de:

  • Impuls de la participació de les famílies i la comunitat educativa en la gestió del centre educatiu.
  • Reutilització dels llibres de text.
  • Activitats extraescolars.
  • Adquisició de material informàtic.
  • Millora de l’activitat escolar.

Què ofereix?

Ajut econòmic a les AMPA per al desenvolupament dels projectes presentats segons les especificitats de la convocatòria de subvenció.

A qui s’adreça?

A les Associacions de Pares i Mares dels centres docents de la xarxa pública del Prat de Llobregat, legalment constituïdes, que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i que hagin justificat degudament les subvencions atorgades per l'Ajuntament en cursos anteriors.

Com s’hi pot accedir?

Presentant la documentació requerida a les bases en el període establert