El Pla d’Accessibilitat Municipal és un estudi i programació d’accions amb l’objectiu d’eliminar barreres arquitectòniques i facilitar el pas de persones arreu de la ciutat. El pla consta de 4 fases:  

 • Fase 1: Equipaments municipals, espais públics, habitatge i comerç
 • Fase 2: Polígons industrials i espais naturals
 • Fase 3: Comunicacions, serveis i productes
 • Fase 4: Manteniment

La Fase 1 començarà a executar-se durant l’any 2022, tot i que anteriorment, ja s’han realitzat algunes actuacions com ara la construcció de jocs inclusius, la instal·lació de taulells informatius a equipaments municipals o la reurbanització de la Plaça de l’Església o el pas de vianants davant el Mercat Municipal al carrer del Centre. També hi destaca les actuacions ja executades al carrer de Sant Pere o Sant Boi i les previstes pels carrers de Viladecans o Castella, amb la construcció d’una via de plataforma única, dins l’estratègia global de pacificacions de carrers.

Per a dur-lo a terme, es realitzaran 5 tipus d’intervenció segons la incidència de les accions a la via pública:

 • De manteniment
 • Puntual
 • Localitzada
 • Reurbanització
 • Guals de vianants

 

Reurbanització: aquestes actuacions es realitzaran en aquells carrers amb una amplada inferior als 8 metres, són les anomenades pacificacions de carrer, que posen el protagonista al vianant com a centre d’ús de la via.

 

Localitzades: són aquelles que necessiten una actuació concreta en un lloc concret i determinat. Per exemple:

 • Col·locació de passamans en escales i rampes: per exemple al parc del Cementiri, al parc de la Solidaritat, etc.
 • Instal·lació de senyalització tàctil en l’espai urbà: per exemple al carrer de les Moreres o del Gaiter del Llobregat.
 • Implantació de guals accessibles i senyalització tàctil en llocs on no hi ha pas de vianants: com a l’avinguda del Remolar.

Puntuals: es tracta d’actuacions a llocs identificats i amb una problemàtica. Concretament, es millorarà:

 • L’accessibilitat als contenidors de les illes de brossa
 • La instal·lació de papereres o fanals que redueixen l’amplada de pas
 • La ubicació de pilons que redueixen el pas
 • La millora d’accés a les parades d’autobús de transport públic amb la instal·lació d’escocells a l’entorn de les parades, desplaçar papereres, senyalització, modificar les marquesines o afegir plataformes a la calçada d’accés al vehicle.

 

Manteniment: són actuacions que requereixen una intervenció que consisteix en restituir les condicions d’accessibilitat que s’han perdut amb el temps i l’ús de l’espai urbà i que seran realitzades, majoritàriament, pel departament de Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament.

Guals de vianants (rampa d’accés al pas de vianants): dels 2000 guals analitzats es proposa actuar en 614 (30,73%) per aconseguir que tots ells compleixin les condicions d’accessibilitat requerides per les actuals legislacions.

El pla proposa l’actuació a diferents equipaments municipals centres d’educació infantil i primària. Les actuacions se centren en:

 • Dotar de rampes i millores d’escales i rampes
 • Instal·lar d’ascensor o millora de l’existent
 • Construir de sanitaris accessibles o millores dels existents
 • Adaptar els taulells d’atenció i informació

El Pla d’Accessibilitat està coordinat amb el Pla Local d’Habitatge 2021-2027 i es preveuen programes específics per millorar l’accessibilitat a comerços i al parc d’habitatge de la ciutat

Pla d'accessibilitat del Prat de Llobregat