L'Abecedari de l'Energia

Font: Termcat

A

Ens que té com a objectiu coordinar i gestionar la demanda elèctrica de les empreses, fàbriques i consumidors.

Tensió nominal superior a 34,500 v.

Nou sector de la ciutat que es desenvoluparà a l’Àrea Nord de la ciutat, serà un barri el primer gran barri energèticament positiu de l’AMB amb més de 12MWp de potència instal·lada, amb espai per emmagatzematge i sistemes centralitzats d’aerotèrmia.

Fixació que permet d'assegurar sòlidament un captador solar i els seus components al terra o a un altre element fix.

Elèctrode receptor de càrregues negatives en tots aquells dispositius a l'interior dels quals hi ha un medi no electrolític que esdevé conductor sota determinades condicions.

Ànode recobert de material fotosensible, normalment superfícies de semiconductors o fotosensibilitzadors adsorbits.

És una organització té com a objectiu agrupar totes les persones físiques i jurídiques que estiguin interessades en l’obtenció, consum i distribució d’energia d’àmbit local i procedent d’energies renovables.

A través de plaques fotovoltaiques, és la capacitat que té un usuari o usuària pugui generar la seva pròpia energia i consumir-la.

B

Totes les varietats de vida que es troben en una mateix indret, inclou diferents ecosistemes, espècies i varietats genètiques.

Combustible en forma de líquida produït amb matèria vegetal.

El biogàs és una energia alternativa produïda biodegradant matèria orgànica, mitjançant microorganismes, en dispositius específics sense oxigen, així es genera un gas combustible que s'utilitza per produir energia elèctrica.

Matèria orgànica que serveix com a font d’energia.

Capa d’aproximadament 10 kilòmetres d’altitud on es desenvolupa la vida.

Correspon a una pèrdua total de subministrament elèctric o tall de llum.

C

Captura de diòxid de carboni i aïllament d’aquest de la resta de gasos produïts en la combustió industrial.

Diferència dels climes, especialment de la temperatura, les precipitacions o el vent com a conseqüència de l’activitat humana.

Unitat bàsica d'un sistema fotovoltaic que converteix directament radiació solar en energia elèctrica. Generalment no s'empra de manera individual per la seva petita potència i la seva fragilitat.

Procediment per garantir que la producció d’un producte es fa d’acord amb les normatives de respecte al medi ambient.

Corrent i circulació d’aigua a diferents indrets entre l’oceà, l’atmosfera i la litosfera.

Condicions atmosfèriques que caracteritzen l’evolució del temps meteorològics d’una zona.

Ciència especialitzada en l’estudi dels factores que produeixen el clima i les seves característiques així com la seva influència sobre els éssers vius i la Terra.

Matèria resultant de la descomposició parcial de matèria orgànica provocats per la pressió i la temperatura produïts al llarg dels anys. Un exemple són: el carbó, petroli o el gas natural. La crema d’aquestes substàncies, així com la seva extracció, processament i transport produeix gasos d’efecte hivernacle.

Distribuir energia no consumida. Aquesta distribució es pot realitzar a usuaris i usuàries amb un cost econòmic determinat, generalment més barat, o bé gratuïtament si es donen les condicions de vulnerabilitat.

Presència a l’atmosfera de compostos químics anormals que poden produir riscos per a la salut de les persones i éssers vius.

Substàncies adaptades per poder ser utilitzades en la generació d’energia nuclear, com ara l’urani, a través de processos de reacció de fissió controlada que produeixen energia en forma de calor.

És la despesa d’energia d’aparells que, tot i que no estan funcionant, continuen consumint electricitat només pel fet d’estar connectats a la xarxa elèctrica.

Compra i ús de recursos de forma ètica i responsable amb criteris mediambientals i socials.

(Codi Universal del Punt de Subministrament) és un codi de 22 caràcters (xifres o lletres), començant per ES. Aquest codi permet a l'empresa subministradora identificar un punt de subministrament d'energia, Llum o Gas.

D

Quantitat d’electricitat que les llars, comerços i indústries requereixen per assolir les seves necessitats.

Esdeveniment catastròfic que afecta ecosistemes i degradació irreversible de recursos naturals.

Reducció de la dependència dels combustibles fòssils i de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, generalment d'una manera progressiva.

Desenvolupament econòmic i social que té lloc sense detriment del medi ambient ni dels recursos naturals de què depenen les activitats humanes, tant del present com del futur.

Una comunitat ciutadana (Energia del Prat en aquest cas) te poder decisió en la distribució d’energia si no es constitueix com a entitat dedicada a la distribució d’energia com activitat econòmica principal.

Tarifació mitjançant els comptadors adequats dels consums d'energia en períodes o espai de temps prèviament establerts (hores punta, vall, pla, dies pico a l'any , dies alts a l'any….).

Adhesiu que permet identificar visualment els productes o serveis que emeten menys contaminants a l'atmosfera.

E

Model econòmic basat en la reutilització, la reparació, la remanufactura i el reciclatge dels materials i els productes, minimitzant la utilització de matèries primeres, com a alternativa a un model lineal basat en la producció, l'ús i la disposició.

L'ús d'una quantitat menor d'un recurs per a efectuar un resultat determinat, un propòsit o servei que permet aconseguir un resultat desitjat amb
menys subministrament d'energia.

Grau en què s'assoleix una relació òptima entre els recursos utilitzats en la gestió energètica i els resultats obtinguts.

Situació de crisi climàtica greu a escala mundial que requereix l'adopció de mesures concretes i immediates de mitigació del canvi climàtic i també d'adaptació al canvi climàtic.

Acumular energia per poder-la distribuir posteriorment.

L'energia cinètica descriu els tipus d'energia associats amb cossos en moviment.

La energia maremotriu o undimotriu segons si aprofita la força de les marees o de les ones, és la producció d'energia (elèctrica) gràcies a la força del mar.

La generació d'electricitat es porta a terme amb la força del vent. Els molins de vent que hem vist centenars de vegades, se situen en els denominats parcs eòlics i estan connectats a generadors d'electricitat que transformen l'energia produïda quan el vent fa girar les seves aspes. 

Energia alternativa que neix al cor de la terra, l'energia geotèrmica és aquella que aprofita les altes temperatures de jaciments sota la superfície terrestre (normalment volcànics) per a la generació d'energia a través de la calor, ja que solen trobar-se a 100 o 150 graus centígrads.

L'energia hidroelèctrica o hidràulica és una altra de les energies alternatives més conegudes. Utilitza la força de l'aigua en el seu curs per generar l'energia elèctrica i es produeix, normalment, en preses.

L'energia solar és aquella que obtenim del sol. A través de plaques solars es absorbeix la radiació solar i es transforma en electricitat que pot ser emmagatzemada o bolcada a la xarxa elèctrica. Després, hi ha l'energia solar termoelèctrica, que és aquella que utilitza la radiació solar per escalfar un fluid (que pot ser aigua), fins que generi vapor, i accioni una turbina que generi electricitat.

Ramal de la instal·lació elèctrica que connecta la xarxa de distribució de l'empresa i la caixa general de protecció (CGP).

És un distintiu que agrupa els aparells i electrodomèstics en funció del seu grau d’eficiència energètica. És a dir, indica quins aparells consumeixen més energia i quins són més eficients.

Energia acumulada i no gastada.

F

Relació entre els factors climàtics i les manifestacions biològiques periòdiques o estacionals.

Una font d'energia que es troba en la naturalesa i que no ha estat objecte de cap transferència o transformació humana. Uns exemples són els combustibles fòssils, l'energia solar, eòlica i hidroelèctrica.

Recursos energètics que són convertits o emmagatzemats, i que no poden ser aprofitats directament de la naturalesa

El flux d'energia comença quan organismes autòtrofs o productors com a algues i plantes verdes capturen energia solar i la transformen en compostos orgànics que utilitzen com a aliment per a elles i per als altres organismes heteròtrofs o consumidors.

Dispositiu de protecció en les instal·lacions elèctriques que permet el pas constant del corrent elèctric fins que aquesta supera el valor màxim permès.

G

Els gasos d'efecte d'hivernacle són aquells gasos que s'acumulen en l'atmosfera de la Terra i que absorbeixen l'energia infraroja del Sol. Això crea el denominat efecte d'hivernacle, que contribueix a l'augment de temperatura global del planeta.

 Capacitat de transformar energia de fonts renovables en electricitat.

La geoingeniería és l'enginyeria gran escala sobre el nostre medi ambient per a combatre o contra atacar els efectes del canvi climàtic. Les mesures proposades inclouen la inserció de partícules en la part superior de l'atmosfera per a reflectir la llum solar i la fertilització dels oceans amb ferro per a augmentar la seva captura de CO2 a través de les algues marines.

Els electrodomèstics que incorporen sistemes electrònics per a la gestió del procés que desenvolupen, tenen major eficiència energètica.

Òrgan internacional de les Nacions Unides encarregat d'avaluar els coneixements científics relatius al canvi climàtic i facilitar a les instàncies normatives avaluacions periòdiques sobre la seva base científica, el seu impacte ambiental, econòmic i social, i les possibles estratègies de mitigació del canvi climàtic i d'adaptació al canvi climàtic.

H

Compost orgànic format per carboni i hidrogen, constituent de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas natural.

Part del sistema climàtic que comprèn les aigües superficials i subterrànies en estat líquid, com els oceans, les mars, els rius, els llacs d'aigua dolça, l'aigua subterrània, etc.I

Producte financer que premia amb una reducció de l'interès de la hipoteca els habitatges amb una major eficiència energètica.

Són aquelles hores en les quals un sistema elèctric presenta els seus majors nivells de consum. Actualment les “hores de punta” corresponen al període entre les 18.00 i 22.00 hores, des dels mesos d'abril a setembre.

Una horta solar és un recinte o espai en el qual petites instal·lacions fotovoltaiques
de diferents titulars comparteixen infraestructures i serveis. Com a càlcul aproximat,
cal esmentar que amb una hectàrea d'horta solar (inclosos panells, centres de transformació,
inversors, camins d'accés, clos...) es pot subministrar l'energia
que consumeixen 100 famílies

I

Àrea urbana amb una temperatura ambiental més alta que la de les zones del voltant, a causa principalment de la major absorció de la radiació solar que fan els materials urbans d'edificis, carreteres i altres infraestructures.

Un impost que es crea amb l'objectiu d'augmentar la qualitat ambiental en imposar càrrega tributària a aquelles accions que facin mal al medi ambient.

Creació, assimilació, o aprofitament d'un nou i substantivament millor bé o servei, mètode o procés.

És el conjunt de circuits elèctrics que té com a objectiu dotar d'energia elèctrica a edificis, instal·lacions, llocs públics, infraestructures, etc.

Òrgan internacional de les Nacions Unides encarregat d'avaluar els coneixements científics relatius al canvi climàtic i facilitar a les instàncies normatives avaluacions periòdiques sobre la seva base científica, el seu impacte ambiental, econòmic i social, i les possibles estratègies de mitigació del canvi climàtic i d'adaptació al canvi climàtic.

J

Quantitat de treball realitzat per una força constant d’un Newton per a desplaçar una massa d’un Kilogram, un metre de longitud en la mateixa direcció de la força.

 És un element la funció del qual és assegurar l'estanquitat de la unió coberta-carcassa.

És la distribució equitativa de càrregues i beneficis en l'ús i aprofitament dels béns naturals que són d'interès comú. Parlem, en aquest cas, de l'aigua i l'aire, per exemple.

Conjunt de principis que defensen un tracte just per a totes les persones i tots els països, amb l'objectiu d'evitar les discriminacions que poden comportar determinades decisions i projectes vinculats a la lluita contra el canvi climàtic.

L

És la lectura calculada per estimació, El càlcul es realitza en funció dels històrics de consums del mateix període de l'any anterior.

És la lectura que marca el comptador en la data assenyalada en la factura.

Conjunt de lleis, normes i disposicions jurídiques que permeten exercir una acció legal per a la
protecció del medi ambient

Són els conductors elèctrics destinats a transmetre i transportar energia a grans distàncies, són la baula d'unió entre les centrals generadores i les xarxes de distribució.

Radiació electromagnètica d'alta energia, que té una longitud d'ona compresa entre 10 i 380 micròmetres.

M

Excés de capacitat instal·lada d'un sistema elèctric obtingut com la diferència entre la capacitat instal·lada i la demanda màxima d'aquest.

Unitat de mesura que equival a un milió de vats o mil kilowatts. La unitat de mesura que, normalment, podem veure a les nostres factures és el kilowatt.

Mercat en què els països, les empreses o les plantes de fabricació que emeten gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera poden comprar i vendre els drets d'emissió entre si en forma de crèdits de carboni.

Conjunt d'infraestructures, disposicions i mesures de gestió que permeten que els individus i les mercaderies d'una comunitat es desplacin al llarg del seu àmbit geogràfic d'una manera eficient i amb el mínim impacte possible sobre el medi ambient.

(Millor Tècnica Disponible) Tècnica més eficaç i avançada de desenvolupament d'activitats i de les seves modalitats d'explotació a una escala que en permeti l'aplicació en condicions tècnicament i econòmicament viables amb l'objectiu d'evitar o reduir les emissions i l'impacte en el conjunt del medi ambient.

N

Situació en què hi ha un balanç zero entre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la seva absorció a través dels embornals.

Concentració de cada contaminant emès a l'atmosfera en un període determinat, mesurat per les unitats d'aplicació que corresponen a cadascun d'ells

Contingut d'energia d'un electró que es troba en òrbita al voltant del nucli atòmic.

Temperatura a la qual treballa una cèl·lula en un mòdul sota les Condicions d'Operació Estàndard.

Dígit identificador del client, que li permet accedir a les dades del seu compte i a una atenció més fluida per part de l'empresa de distribució.

O

(Objectiu de desenvolupament sostenible)Cadascun dels disset objectius de caire universal fixats en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Unitat amb la qual es quantifica la resistència d'un material al flux elèctric

Manifestació física d'un camp magnètic. Els camps magnètics van associats a qualsevol corrent elèctric.

Personal de plantes de producció d'energia encarregat d'operar, controlar i mantenir quadres de distribució i altres equips dels centres de control elèctric que controlen la producció i distribució d'energia elèctrica o d'un altre tipus en les xarxes de transmissió.

Capa de l'atmosfera que s'estén aproximadament entre els 20 i els 50 km d'altitud, en la qual la concentració d'ozó és màxima cap als 25 km i negligible per sobre dels 50 km o, en determinades zones del planeta, dels 70 km.

P

Dispositiu capaç de convertir energia solar en energia elèctrica.

Procés de decisió pel qual es determinen les directrius, els moviments de persones i de mercaderies, els equipaments col·lectius i l'ordenació de l'habitatge d'una àrea i per a un cicle temporal.

Una llar en condicions de pobresa o vulnerabilitat energètica és aquell que no té accés equitatiu a serveis energètics d'alta qualitat per a cobrir les seves necessitats fonamentals i bàsiques.

Projecte de mobilitat compartida a la ciutat. Es tracta de compartir vehicles privats per anar al mateix lloc de feina amb l’objectiu d’estalviar diners i emissions. La Comunitat Local, Energia del Prat, formarà part d’aquest projecte amb la gestió de vehicles elèctrics compartits de la ciutat.

Llindar crític del canvi climàtic en què el clima regional o mundial canvia d'un estat estable a un altre estat estable, de manera que no és possible retornar a l'estat inicial.

Q

Un quadrilió de BTU (unitat de mesura)

Paràmetre referent a la composició de l'aire, que disminueix progressivament a mesura que augmenta la concentració de contaminants.

R

Radiació electromagnètica emesa pel Sol.

Radiació electromagnètica d'alta energia, que té una longitud d'ona compresa entre 10 i 380 micròmetres.

Els recursos energètics són aquells mitjans que trobem a la natura a partir dels quals, a través d’un procés industrial, s’obté energia (carbó, biomassa, petroli, gas natural, etc.).

Capacitat d'un ecosistema de resistir i recuperar l'estabilitat davant dels efectes del canvi climàtic.

S

Grau en què un sistema resulta afectat, d'una manera positiva o negativa, per la variabilitat climàtica o el canvi climàtic.

Impulsat per la Directiva Europea 92/75/CEE, de 22 de setembre de 1992, estableix un sistema d'informació uniforme per a tots els estats membres, sobre el comportament energètic d'un electrodomèstic comparat amb tot els del seu mateix tipus de prestacions. Amb l'objectiu d'augmentar la informació als usuari sobre les característiques de l'equip que adquiriran.

Conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció humana.

Instal·lació subterrània dels cables emprant materials i poliductes adequats per a les línies sota terra. Hi ha dos mètodes d'instal·lació de línies soterrades. En el primer mètode, s'instal·len sistemes de canalització subterrània (conductes) sota la superfície i després, el cable es tira a través d'ells. Aquests conductes poden (o no) estar proveïts d'una estructura de revestiment de concret. El segon mètode consisteix en sistemes de cables subterranis instal·lats directament en el sòl.

Proveir les llars, comerços i empreses d’electricitat. 

T

Aparell que utilitza l'acoblament magnètic entre algunes de les seves parts per a lliurar energia elèctrica amb tensió igual o diferent de la que la rep.

Procés consistent, d'una banda, en la mitigació del canvi climàtic i, de l'altra, en l'adaptació al canvi climàtic en un lloc determinat.

Canvi progressiu de paradigma social i polític cap a un enfocament dels sistemes de producció i consum ambientalment més sostenible i compatible amb la capacitat del planeta per a fer front a les activitats humanes.

Abandonament progressiu de l'energia que prové de combustibles fòssils en benefici de l'energia que prové de fonts d'energia renovables.

Turisme que respecta i preserva a llarg termini els recursos naturals, culturals i socials de la zona en què es practica, i que contribueix al seu desenvolupament econòmic.

U

Construcció que cobreix part d'un jardí, d'una terrassa o d'un cultiu per protegir-lo dels raigs directes del sol, però que permet l'entrada d'aire i de llum difusa.

Unitat que mesura la quantitat total d'ozó en una columna vertical perpendicular a la superfície de la Terra (columna d'ozó total).

Són els paràmetres que s’inclouen a l’etiqueta: eficàcia lluminosa, flux lluminós i vida útil, que és defineixen en els seus apartats corresponents.

Utilització que es fa d'un organisme, ecosistema o un altre recurs renovable dins dels límits de la capacitat de renovació

V

Variació del valor d'un o diversos factors climàtics, en gran mesura provocats per fenòmens naturals, i més recentment també per activitats antropogèniques, al llarg d'un període determinat o a diferents escales temporals.

Es considera un vector energètic a les substàncies o dispositius capaços d'emmagatzemar energia que posteriorment pot ser alliberada de manera controlada. Les bateries, les piles o els condensadors són exemples de vectors energètics.

Són aquells que estan dissenyats per absorbir la més gran quantitat de calor possible de la radiació del sol.

Mesurament uniforme i observació del medi ambient en forma continuada o freqüent que, en general, té fins de prevenció i control.

Dispositiu per al mesurament de la diferència de potència entre dos punts.

És la propensió a experimentar una situació en la qual la llar no rep una quantitat adequada de serveis de l'energia, la qual cosa es tradueix en múltiples dificultats tant per a la vida domèstica com per al desenvolupament d'activitats productives, formatives i recreatives.

W

Unitat de potència del SI que equival a 1 joule per segon.

Cap a 1870 el professor W. Grylls Adams va experimentar sobre l'efecte de la llum sobre el seleni, comprovant que es creava un flux d'electricitat, que van denominar “fotoelèctrica”.

(Institut de Recursos Mundials) És una institució o consell d'experts, especialitzat en medi ambient, que proporciona consells i idees amb la finalitat de protegir la terra i millorar
la manera de vida de la societat actual i de generacions futures

X

Conjunt d'estacions de mesura de la radiació solar.

Amb aquest sistema i infraestructura, el consumidor d’energia també és capaç d’emmagatzemar-la i ser distribuïdor.

Sistema de xarxes d’abast local amb producció centralitzada de calor i/o fred, que subministra aquesta energia als usuaris que hi estan connectats.

És una xarxa interconnectada que té el propòsit de subministrar electricitat des dels proveïdors fins als consumidors. Consisteix de tres components principals que són les plantes generadores, les línies de transmissió (que porten l'electricitat als centres de demanda) i els transformadors (que redueixen el voltatge perquè les línies de distribució puguin lliurar-li energia al consumidor final).

Y

És una important empresa del sector de l'energia solar fotovoltaica i una de les primeres empreses solars del món a ser fabricant verticalment integrat

Z

(Zona de Baixes Emissions) Zona urbana en què s'estableixen restriccions de trànsit sobre determinats vehicles considerats contaminants o molt contaminants durant unes franges horàries concretes o bé permanentment, amb l'objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica.

(Zero Emission Zone) Àrees delimitades que estan dissenyades per a fer front a la contaminació del trànsit. Aquestes àrees predeterminades estan regulades per a només permetre vehicles de zero emissions.

Es defineix com l'àrea geogràfica on existeix obligatorietat de servei per a les concessionàries de distribució d'un servei bàsic tal com el servei de l'energia elèctrica.