El territori


Tags: Medi Ambient

El Prat de Llobregat és un territori heterogeni que forma un mosaic d'usos del sòl, hereu de la seva evolució. Alt valor estratègic en el context metropolità, pel seus espais lliures i la seva valuosa biodiversitat.

La platja

La platja del Prat té una longitud de 5,5 km que s'estenen des de la desembocadura del riu Llobregat fins a l'estany del Remolar. D'aquests 5,5 km, 3 són aptes per a l'ús social. La platja compatibilitza l’ús públic amb la conservació del valor natural, una tasca que es reconeix amb la figura de protecció Xarxa Natura 2000.

Espais Naturals

Els Espais Naturals del Delta conformen un conjunt heterogeni d'hàbitats, principalment aquàtics (estanys litorals i maresmes inundables), complementats per formacions dunars i pinedes litorals. La petjada de la transformació humana del territori és ben evident i ha reduït la seva extensió i ha condicionat la seva dinàmica. Conformen un dels principals reservoris de biodiversitat del nostre país.
Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

Riu

Els darrers 8 km del Riu Llobregat discorren pel nostre municipi. Segons la seva morfologia distingim tres trams principals: el tram de la desembocadura, desviat l'any 2004 i convertit en un estuari integrat dins dels espais naturals del Delta; el parc fluvial annex a la ciutat i convertit en un parc periurbà i, el tram superior resseguit pel camí del Sorral i originat per l'endegament dels anys 70. La recuperació de la qualitat de les aigües del riu ha afavorit la seva recolonització per part de la fauna fluvial. La seva funció com a corredor biològic és també estratègica per la conservació de la biodiversitat en el Delta.
 

Parc Agrari

Les terres del Parc Agrari del Baix Llobregat conformen una de les de les zones agrícoles més antigues i fèrtils de Catalunya. A banda de la seva funció principal com a subministrador d'aliments i com a reservori de sòl fèrtil, tenen un alt valor com a espai lliure en un territori tan densament urbanitzat i compleixen una important funció com a hàbitat i corredor biològic.

plaça catalunya

El Prat és una ciutat compacta que ha crescut de forma excèntrica des del seu nucli antic, a partir de diversos eixamples i zones de creixement en el darrer terç del s. XX. Es tracta d'una ciutat deltaica i, en conseqüència amb un relleu pla. Aquest fet i la proximitat als espais naturals, el riu i el litoral afavoreix la fàcil mobilitat a peu i en bicicleta.

A més, aquesta proximitat propicia una elevada diversitat d'ocells i de moltes altres espècies animals que es concentren principalment en parcs i jardins. 
Mapa de la biodiversitat i el verd urba

port de barcelona

Amb l'ampliació del port de Barcelona una part important dels nous dics i molls del port, així com la seva nova zona d'activitats logístiques (ZAL - Prat), han passat a formar part del municipi del Prat.

L'impacte principal d'aquesta ampliació recau sobre la costa del delta, que ja estava en regressió des de feia decennis. Per frenar aquesta dinàmica es va construir, al sud del port, la platja de Ca l'Arana, una nova platja d'unes 50 hectàrees que havia d'alimentar de sorra les platges situades al sud. Aquesta mesura no ha estat suficient per aturar la dinàmica costanera, fet que obliga a realitzar recàrregues periòdiques de sorra en diversos punts de la línia de costa del municipi.

Port de Barcelona
ZAL

 Aeroport

L'aeroport de Barcelona - el Prat ocupa aproximadament un terç del territori del Prat. Per tant, la seva influència, territorial i també socioeconòmica, sobre el municipi és molt important.

Aeroport

peix mar delta

A partir del sanejament de les aigües residuals, el mar del Delta experimenta una progressiva recuperació de la seva biodiversitat. la regressió crònica que pateix la costa del Delta i l’impacte acumulat de les operacions periòdiques d’extracció i aportació de sorra que es fan per mantenir les platges provoca que aquesta recuperació sigui limitada. A més, la intensa humanització de l’entorn derivada de l’activitat del port també contribueix a aquesta situació.  

CRAM

Temes relacionats

El Prat, degusta'l

El Prat té una oferta gastronòmica variada i de qualitat, basada en el producte de...

La Carxofa Prat

Descobriu la verdura més emblemàtica de la comarca.

El Pota Blava

El Pota Blava és un dels productes emblemàtics del Prat.

Calendari del delta del Llobregat

Ja fa més de 30 anys que s'edita i demostra que el Delta és font inesgotable de bellesa