Servei Públic de Consum

Què és el servei?

El Servei Públic de Consum és una prestació municipal que consisteix en informar, orientar i assessorar a les persones consumidores i a les microempreses.

Què ofereix?   

  • Informació  a les persones consumidores i a les microempreses sobre llurs drets i deures i tramitació de  les seves queixes, reclamacions i denúncies. No es tracten temes relacionats amb lloguer, impostos, multes, embargaments, relacions laborals ni de propietat horitzontal.
  • Educació i formació  en consum amb activitats adreçades als centres educatius i a la població en general.
  • Informació i suport a les empreses pel que fa al compliment de la normativa i a l'arbitratge de consum.
  • Tasques d'inspecció i disciplina de mercat.

A qui s’adreça?

A qualsevol persona o microempresa del municipi.

Cost del servei

Gratuït.

Conceptes clau

Facilitar informació per diferents canals: presencial, telèfon, e-mail, web municipal, etc.

És un escrit formal en el qual de l'exposició dels fets es desprèn que la persona consumidora pretén la reparació d'un dany, el rescabalament d'una quantitat, l'anul·lació d'un contracte o el compliment d'algun pacte.

És la comunicació a l'Administració d'un fet que pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum i disciplina de mercat. La finalitat és defensar els interessos generals i corregir les possibles irregularitats que prèviament s'han constatat.

És una petició de la persona consumidora a l'Administració per tal de millorar la qualitat dels béns i serveis que s'ofereixen al mercat i que no constitueix infracció administrativa.

Tramitació de les sol·licituds d'arbitratge que les persones consumidores presentin a la Junta Arbitral que correspongui.