Deixalleria Municipal

Deixalleria del Prat

La deixalleria municipal gestiona els residus que necessiten un tractament especial o són contaminants i que per això no tenen un contenidor específic al carrer.

 

Residus especials:

 • Fluorescents i bombetes

 • Pneumàtics

 • Dissolvents, pintures i vernissos

 • Piles

 • Aerosols

 • Productes de cotxe i líquids de frens

 • Electrodomèstics amb CFC

 • Olis de fregir i de motor

 • Radiografies i termòmetres

 • Tòners

Residus reciclables o reutilitzables:

 • Paper i cartó

 • Vidre pla i d'ampolles

 • Plàstic de tot tipus i porexpan

 • Ferralla, llaunes i altres metalls

 • Fustes

 • Tèxtils i sabates

 • Petits electrodomèstics sense CFC

 • Aparells electrònics

 • Càpsules de cafè

Altres residus:

 • Runes i restes de construcció d'obres menors

 • Restes de jardineria

 • Mobles, matalassos, etc.

Quan arribeu a la deixalleria heu de passar el control d’entrada i informar al personal del centre dels residus que porteu.

Descarregueu els residus i aboqueu-los al contenidor específic que els pertoca. Si teniu algun dubte, el personal us indicarà el lloc que els correspon.

No està permès l’accés a vehicles amb un PMA superior a 3.500 kg o que portin residus expressament no admesos a la deixalleria. Tampoc no es permetrà la descàrrega de vehicles que no facin un ús adequat de les instal·lacions.

El servei per a particulars és gratuït amb un límit diari establert segons el tipus de residus que podeu consultar a l’Ordenança de Preus Públics (Annex V).
A més, gràcies al projecte de l’AMB Anar a la Deixalleria té premi és possible tenir una targeta per comptabilitzar les visites a la deixalleria que pot suposar un descompte de fins al 14 % en la factura de l’aigua.

A les petites indústries i comerços que facin ús de la deixalleria municipal se’ls aplicaran els preus establerts en l’Ordenança de Preus Públics (Annex V).
Aquests preus són proposats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al conjunt de deixalleries metropolitanes i cobreixen les despeses de transport i eliminació de les deixalles.