Amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i la reactivació econòmica, l'Ajuntament convoca, en el marc del pla de mesures, una línia d'ajuts a les persones aturades del municipi que decideixin iniciar una activitat empresarial.

Beneficiaris: Persones del municipi en situació d'atur que iniciïn una activitat econòmica al Prat de Llobregat i que hagin causat alta al RETA a partir de l'1 de setembre de 2016.

 

 

  • Estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Haver-se donat d’alta al Règim Especial del Treball Autònom (RETA) a partir de l'1 de setembre de 2016
  • Desenvolupar l'activitat econòmica al Prat de Llobregat.
  • Disposar d'un pla d'empresa validat pel Servei Local de Creació d'Empreses del Centre de Promoció Econòmica.
  • Participar en alguna de les accions formatives, tallrs o jornades de networking que proposi el personal tècnic del SLCE.
  • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

*No se’n poden beneficiar aquelles persones que hagin exercit la mateixa activitat o una de similar, en règim de treball autònom o per compte propi, en els 6 mesos anteriors a la data d’alta al RETA.

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic elpratempren@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78 o dirigint-vos presencialment al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

L'import final de la subvenció serà del 80% de les despeses degudament justificades, amb un màxim de 4.000 €

L'import de la subvenció s'abonarà un cop aprovat l'atorgament definitiu.

 

Despeses subvencionables

Despeses necessàries per a la posada en marxa de l'activitat (inversions), quotes RETA i despeses d'arrendament associades als locals o despatxos (la data de les factures ha de ser d'un període comprès entre els 3 mesos anteriors a l'alta al RETA i els 3 mesos posteriors).

Terminis

Fins al 31 d'octubre de 2017.

La sol·licitud s'haurà de presentar una vegada transcorreguts, com a mínim, 3 mesos des de l'alta al RETA i una vegada efectuades les despeses i pagaments necessaris per a la posada en marxa de l'activitat.

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. 

Exempció de tributació per inici d'activitat

 

A un clic