Què vol dir fer voluntariat?


Tags: Ciutadania

Què és el voluntariat?

Entenem el voluntariat com el conjunt de persones que, de manera lliure i solidària, i per voluntat pròpia i sense cap contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, juntament amb altres persones, un compromís de transformació de la societat.

El voluntariat es desenvolupa en el marc d’una entitat, sense ànim de lucre, estable i que actua en benefici de tercers, d’acord amb el compromís formal adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de la mateixa entitat.

Àmbits del voluntariat

 • Voluntariat ambiental: els nostres espais naturals necessiten voluntariat compromès amb el medi ambient.
 • Voluntariat social: participeu en projectes que tenen per objectiu millorar la vida de les persones amb més dificultats.  
 • Voluntariat esportiu: si us apassiona l'esport, podeu col·laborar en múltiples activitats esportives.
 • Voluntariat educatiu: podeu ser una peça clau per millorar l'educació dels nostres infants!
 • Voluntariat cultural: podeu col·laborar en la promoció de la llengua, l'art o la cultura popular.
 • Voluntariat de cooperació i solidaritat internacional: us assessorem perquè us apropeu a la realitat que viuen països en vies de desenvolupament.

Què has de saber si vols fer voluntariat?

Dins l'ambit del voluntariat existeix La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme  que regula el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Aquesta llei té per objecte regular el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social.

Quins són els meus drets i els meus deures com a  persona voluntària?

Drets de la persona voluntària:

 1. Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·labora informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, així com la formació necessària per desenvolupar-hi l’activitat com a persona voluntària.
 2. Formalitzar la seva vinculació amb l’entitat amb el full de compromís.
 3. Rebre’n un tracte sense cap tipus de discriminació i amb respecte per la seva condició i creences.
 4. Disposar d’acreditació o identificació com a persona voluntària, en cas necessari.
 5. Obtenir un certificat de participació en els programes de l’entitat de voluntariat, així com el reconeixement de l’experiència assolida per mitjà de processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals, d’acord amb la normativa.
 6. Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·labori.
 7. Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa de l’activitat que dugui a terme.
 8. Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat i dels danys que involuntàriament pugui causar a tercers.
 9. Rescabalar-se, si així ho acorda amb l’entitat, de les despeses que aquesta li hagi pogut ocasionar.
 10. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària, i els possibles canvis que s’hi facin, així com la desvinculació de l’entitat.

Deures de la persona voluntària:

 1. Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participa per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat hagi previst per fer efectiu el treball coordinat i la formació acordada.
 2. Acomplir l’activitat en què participa amb responsabilitat, diligència i competència; respectar les normes internes de l’entitat i observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
 3. Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que li ofereixin els destinataris o tercers per la seva actuació.
 4. Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb qui col·labori.
 5. Mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en l’acompliment de la seva activitat.
 6. Notificar a l’entitat de voluntariat la seva renúncia amb prou antelació, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries i evitar així perjudicis a l’activitat en què participa.

Fitxes relacionades

Punt de Voluntariat

Espai d’informació i orientació per a entitats i ciutadania en matèria de voluntariat.

Projectes de voluntariat al Prat

Construïm una societat millor a través del voluntariat!