Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

Els centres esportius municipals obren garantint el compliment de les indicacions del Pla Sectorial d'Instal·lacions i Activitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport i Activitat Física (SGEAF), aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, amb totes les mesures de prevenció necessàries per gaudir d’una pràctica segura.

Les condicions generals d’ús dels complexos esportius són les següents:

Funcionament general de les instal·lacions

Els/les abonats/des poden fer ús de la instal·lació i franja horària del seu abonament,  condicionats a l’aforament de la instal·lació i de cada un dels seus espais de pràctica.

El servei de Prat Activitats funciona amb normalitat, adaptant l'aforament de les sessions a les limitacions establertes per les autoritats sanitàries i pla sectorial en cada moment, garantint així la seguretat. Les reserves, com habitualment, es podran fer per Internet prèviament.

Les persones abonades podran fer ús de tots els espais:

 • Al CEM Sagnier: piscines, sala musculació, sala cardiovascular i pista d’atletisme.
 • Al CEM Estruch:piscines i sala fitnes.
 • Al CEM Fondo d’en Peixo: piscina i sala de fitness.

Entrades puntuals i ús d’abonament de 10 entrades als CEM: es permetrà l'accés, però caldrà anotar el nom, cognoms i telèfon de contacte de les persones que accedeixen a la instal·lació amb aquesta modalitat.

Activitats de salut: el servei està en funcionament,  limitant l’aforament dels programes de salut (1 usuari per servei) i aplicant totes les normes sanitàries corresponents.

Frontó: es pot fer ús de l’espai esportiu. Als usuaris abonats, es controlarà el seu accés amb el torn d’entrada a la instal·lació; als usuaris no-abonats al centre, s’anotaran les seves dades de contacte en el registre d’entrades puntuals del CEM.

Amb quines mesures de seguretat?

Aforament limitat dels espais:  l’aforament del espais esportius s'ajusta en tot moment a les directrius de les autoritats sanitàries, juntament amb les indicacions establertes al Pla de Desconfinament Esportiu de Catalunya (30%, 50%, 75%).

En cas d’haver abonats esperant per accedir a espais esportius, es limitarà el temps de pràctica a 45 minuts.

Activitats esportives (Prat Activitats): Es podran realitzar activitats esportives en grups ajustats a l'aforament permés per les autoritats sanitàries i pel Pla de Desconfinament Esportiu de Catalunya.

El control d’aforament dels espais i activitats es realitzarà amb comunicació contínua entre els tècnics referents (socorristes, tècnics de fitnes o d’activitats), el personal de coordinació i de la recepció.

Obligatori ús de mascareta: en tots els espais de la instal·lació, a excepció del moment de pràctica de l’activitat física i dutxa.

La mascareta s’haurà de portar posada fins al moment de l’inici de l’activitat, i posar-la immediatament després d’aquesta. Per aquest motiu, la mascareta no s’ha de deixar guardada a la motxilla al vestidor, sinó que s’haurà de portar a sobre durant tot l’estada al centre.

Reforç en la neteja i desinfecció del centre: s’intensificaran les tasques de neteja per tal de garantir la màxima seguretat, tant a nivell d’espais com d’equipaments i materials.

Distància de seguretat: tant durant la pràctica esportiva com en les cues, sempre es respectaran 1'5m de distància entre les persones usuàries.

A les sales d’activitats es delimitaran amb marques els espais a ocupar les diferents usuaris.

Vestidors: els abonats podran fer ús dels vestidors dels CEM, garantint una distància de 4m2 per persona (a excepció dels que necessiten assistència), sense superar el 50% de l’aforament dels vestidors.
S’aconsella als usuaris que es dutxin de forma ràpida o no facin ús dels vestidors, i els usuaris de la piscina, que ho facin a les dutxes de la platja de piscina i no a les dutxes de l’interior dels vestidors.

Obligatori ús de tovallola:  en tots els espais de pràctica, a excepció de zones exteriors.

Tancament de les fonts d’aigua: en conseqüència, els abonats hauran de portar les seves pròpies begudes.

Punts de desinfecció: a l'entrada de les instal·lacions hi ha instal·lat un punt de gel hidroalcohòlic d'ús obligat per accedir al centre esportiu. Addicionalment, en cada un dels espais de pràctica hi ha un punt de desinfecció, amb pots de material desinfectant i paper per a l’ús de cada usuari.

Material esportiu: tot i intensificar la neteja i desinfecció dels espais i materials, cada usuari haurà d’aplicar líquid desinfectant al seu material abans i al finalitzar el seu ús.
Es prioritzarà la pràctica esportiva amb l’ús mínim de material, tant a les sales com a la zona de piscina.

Torns d’accés: es recomana no tocar amb les mans els torns d'accés, acompanyant-los amb les cames per accedir.

Portes d’accés: en la mesura del possible, romandran obertes el màxim temps possible per millorar la ventilació dels diferents espais.

Circulacions interiors: dins de les possibilitats de cada centre, s’habilitaran circuits d’entrada i sortida independents per minimitzar els creuaments dels usuaris.

Petit material: no es podrà deixar material com casquets de bany, ulleres de piscina, etc.

Qualitat de l’aire i de l’aigua: s’intensifiquen els controls per garantir-ne la seguretat i es modifiquen paràmetres de funcionament en base a protocols de les autoritats sanitàries.

Pagaments a la recepció del centre esportiu: es recomana fer-ho amb targeta per evitar, en la mesura del possible, el contacte amb monedes i bitllets.

Mascaretes perdudes o oblidades als centres esportius: les mascaretes deixades als centres seran llençades a les escombraries, excepcionalment, per les mascaretes de tela, es seguirà el procediment d'"objectes perduts" establert a les Ordenances Reguladores de l'ús dels complexos esportius municipals.

Responsabilitat de la persona usuària

La persona abonada haurà de no tenir simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol quadre infecciós.

Tampoc no pot haver estat positiva per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, ni en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

L’accés al centre esportiu comportarà la responsabilitat de la persona usuària conforme no ha patit cap situació de les descrites en els punts anteriors.

En cas que el personal del centre esportiu detecti alguna simptomatologia compatible amb la COVID19, aplicarà el protocol de detecció de cas positiu corresponent.

Per accedir a la instal·lació, tota persona abonada haurà de fer el marcatge d'entrada i sortida al torn d'accés del centre, per facilitar així la seva traçabilitat en cas d'activació de protocols covid-19.

Com fem ús de la sala de fitnes?

 • Temps d’entrenament:
  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 45 minuts.
 • Obligatori:
  • Portar la mascareta fins l’inici de la pràctica esportiva, s’ha de portar també quan es circula per la sala durant els canvis d’exercicis.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza i les parts de contacte dels aparells cardiovasculars.
  • Mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
  • Fer ús de la tovallola, col·locant-la a la zona de major contacte de l’usuari amb la màquina.
  • Recollir el material d’ús, deixant-lo ordenat al seu lloc al finalitzar els exercicis.
 • No es permet fer ús simultani d’aparells, entrenament en circuit.

Com fem ús de les sales d’activitats?

 • Obligatori:
  • Fer reserva prèvia www.online.elprat.cat. En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • A excepció del moment de la pràctica esportiva, és obligatori portar sempre la mascareta: entrades-sortides i circulacions dins la sala per anar a recollir o desar material.
  • Realitzar l’activitat amb distància de seguretat respectant la senyalització del paviment.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza. En el cas de sessions de ciclo, fer especial atenció a la neteja de les parts de contacte de la bicicleta (poms, manillar, seient...).

Com fem ús de la zona de piscina?

 • Temps d’entrenament:
  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 45 minuts.
 • Obligatori:
  • A excepció del moment de la pràctica esportiva aquàtica, és obligatori portar sempre la mascareta: entrades-sortides i circulacions per la platja de piscina.

Protocol/documents COVID-19

Normativa/protocol cursets natació 2020 (pdf - 82356 bytes)

Normativa/protocol cursets natació adults 2020 (pdf - 143432 bytes)

Normativa/protocol cursets 2020 (pdf - 143432 bytes)

Normativa/protocol Natació escolar 2020 (pdf - 118785 bytes)

Normativa/protocol Natació EXTRAescolar 2020 (pdf - 119528 bytes)