Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

(a partir de 8 de febrer 2021)

Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

Davant la gravetat de la situació epidemiològica, el Departament de Salut de la Generalitat ha dictat la Resolució SLT 1/2021, de 4 de gener,  per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per  a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19, que entre altres mesures, estableix unes noves condicions d’ús de les instal·lacions i equipaments esportius a partir d’aquest dilluns dia 8 de febrer,  que estaran vigents al menys fins al 15 de febrer.

Els centres esportius municipals obren garantint el compliment de les indicacions del Pla Sectorial d'Instal·lacions i Activitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport i Activitat Física (SGEAF), aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, amb totes les mesures de prevenció necessàries per gaudir d’una pràctica segura.

Les condicions generals d’ús dels complexos esportius són les següents:

Funcionament general de les instal·lacions

Els/les abonats/des poden fer ús de la instal•lació i franja horària del seu abonament,  condicionats a l’aforament de la instal•lació i de cada un dels seus espais de pràctica.

El servei de Prat Activitats funciona amb normalitat, adaptant l'aforament de les sessions a les limitacions establertes per les autoritats sanitàries i pla sectorial en cada moment, garantint així la seguretat. Les reserves, com habitualment, es podran fer per Internet prèviament.

Igualment, al web municipal hi ha a disposició sessions virtuals realitzades pels tècnics dels centres esportius. Aquestes són d’ús lliure i gratuït.

Les persones abonades podran fer ús de tots els espais:

• Al CEM Sagnier: piscines, sala musculació, sala cardiovascular i pista d’atletisme.

• Al CEM Estruch:piscines i sala fitnes.

• Al CEM Fondo d’en Peixo: piscina i sala de fitness.

Les entrades puntuals poden realitzar-se si l’aforament del moment ho permet. Igualment es permetrà l'accés, però caldrà anotar el nom, cognoms i telèfon de contacte de les persones que accedeixen a la instal•lació amb aquesta modalitat.

Activitats de salut: els serveis de salut s’organitzen:

• Aquasalus: en funcionament. Les persones usuàries poden accedir de forma individual a l’espai de pisna, amb reserva prèvia, i es segueix limitant l’aforment amb 1 usuari per servei en les reserves amb el fisioterapeuta.

• Tractament de fisioteràpia:en funcionament.

• Rehabilitació del sòl pelvià:l’activitat continua anul•lada, per no poder garantir la limitació d’aforament.

• Activitat físico-aquàtica i fibromiàlgia: s’inicia l’activitat amb normalitat.

• Activitat aquàtica per embarassades: s’inicia l’activitat amb normalitat.

• Caminades: al no poder garantir la inscripció prèvia i l’estabilitat del grup, no es realitza aquesta activitat.

• Activitat per a persones amb mobilitat reduïda: s’inicia l’activitat.

Activitat físiques: els cursos s’organitzen:

• Ioga: les activitats es realitzen amb una freqüència de 2 dies a la setmana. Per garantir les limitacions d’aforament, es divideix el grup en 2 blocs, i cada un d’ells es distribuirà únicament 1 dia a la setmana.

Excepció: Grup dimarts/dijous de les 20:30h: anul•lat per incompatibilitat amb l’horari de tancament de la instal•lació.

Grup dilluns/dimecres de les 16:45h: es mantenen els 2 dies d’activitat, ja que l’aforament ho permet (baixa inscripció).

• Pilates: activitats es realitzen amb una freqüència de 2 dies a la setmana. Per garantir les limitacions d’aforament, es divideix el grup en 2 blocs, i cada un d’ells es distribuirà únicament 1 dia a la setmana.

Excepció: Grup dilluns/dimecres de les 10:30h: es mantenen els 2 dies d’activitat, ja que l’aforament ho permet (baixa inscripció).

Grup dimarts/dijous de les 18:30h: es mantenen els 2 dies d’activitat, ja que l’aforament ho permet (baixa inscripció).

Activitats aquàtiques: les activitats aquàtiques s’organitzen:

• Cursets adults: s’inicien amb normalitat, en tots els centres esportius.

• Cursos de nadons: activitat anul•lada (*).

• Cursos municipals: activitat anul•lada (*).

• Activitat de natació extraescolar de les AMPAs: activitat anul•lada (*).

• Natacions en horari escolar: al tractar-se dels mateixos grups bombolla que en l’horari lectiu, es reinicien amb normalitat. Aquesta activitat es realitza dins de l’horari lectiu.

(*) Amb les indicacions actuals només es permeten les activitats extraescolars que es realitzin als centres educatius amb els grups estables de convivència de les activitats lectives. Si, quan es publiqui la Resolució, es concreten aquestes activitats amb altres condicions, s’adaptarà el funcionament dels serveis.

Frontó: es pot fer ús de l’espai esportiu. Als usuaris abonats, es controlarà el seu accés amb el torn d’entrada a la instal•lació; als usuaris no-abonats al centre, s’anotaran les seves dades de contacte com fem amb les entrades puntuals del CEM.

Club Esport Jove: es reinicia l’activitat amb normalitat. A l’apartat de cita prèvia es defineix les condicions d’accés als centres esportius.

Centres educatius, sessions d’Educació Física: al tractar-se de grups estables lectius, dins de l’horari escolar, els grups d’escoles que vinguin a fer ús de les instal•lacions esportives podran fer ús dels espais interiors i exteriors.

Lloguers puntuals: s’anul•len les reserves d’espais per als grups particulars que vulguin fer lloguers puntuals d’espais esportius per a la realització de partits amistosos.

Competicions esportives: es cancel•len totes les competicions esportives a les instal•lacions ciutat del Prat: partits o jornades federades, escolars o amistosos.

Únicament es mantenen les competicions estatals i competicions classificatòries que hi donen accés

Amb quines mesures de seguretat?

Aforament limitat dels espais:  l’aforament del espais esportius s'ajusta en tot moment a les directrius de les autoritats sanitàries, juntament amb les indicacions establertes al Pla de Desconfinament Esportiu de Catalunya (30%, 50%, 70%).

Cita prèvia: per accedir als diferents espais dels centres esportius, serà obligatòria la cita prèvia. Aquesta es podrà realitzar online, per telèfon o presencialment a les recepcions de les instal·lacions.

A l’apartat específic de cita prèvia es detalla el funcionament.

Obligatori ús de mascareta: en tots els espais de la instal·lació, a excepció del moment de pràctica de l’activitat aquàtica i dutxa.

La mascareta s’haurà de portar posada fins al moment de l’inici de l’activitat aquàtica, i posar-la immediatament després d’aquesta. Per aquest motiu, la mascareta no s’ha de deixar guardada a la motxilla, sinó que s’haurà de portar a sobre durant tot l’estada al centre.

Ús de vestidors: les persones que accedeixen a la instal·lació  per accedir a la zona de piscina, poden fer ús dels vestidors . 

Reforç en la neteja i desinfecció del centre: s’intensificaran les tasques de neteja per tal de garantir la màxima seguretat, tant a nivell d’espais com d’equipaments i materials.

Distància de seguretat: tant durant la pràctica esportiva com en les cues, sempre es respectaran 1'5m de distància entre les persones usuàries.

A les sales d’activitats es delimitaran amb marques els espais a ocupar les diferents usuaris.

Obligatori ús de tovallola:  en tots els espais de pràctica, a excepció de zones exteriors.

Tancament de les fonts d’aigua: en conseqüència, els abonats hauran de portar les seves pròpies begudes.

Tancament d'aixugamans d'aire: per indicacions del Departament de Salut de la Generalitat, no és recomanable el seu ús i, per tant, durant el període d'aplicació de mesures excepcionals amb afectació al municipi del Prat, romandran tancats als usuaris.

Punts de desinfecció: a l'entrada de les instal·lacions hi ha instal·lat un punt de gel hidroalcohòlic d'ús obligat per accedir al centre esportiu. Addicionalment, en cada un dels espais de pràctica hi ha un punt de desinfecció, amb pots de material desinfectant i paper per a l’ús de cada usuari.

Material esportiu: tot i intensificar la neteja i desinfecció dels espais i materials, cada usuari haurà d’aplicar líquid desinfectant al seu material abans i al finalitzar el seu ús.

Es prioritzarà la pràctica esportiva amb l’ús mínim de material, tant a les sales com a la zona de piscina.

Torns d’accés: els torns estan en funcionament, es recomana no tocar amb les mans els torns d'accés, acompanyant-los amb les cames per accedir.

Portes d’accés: en la mesura del possible, romandran obertes el màxim temps possible per millorar la ventilació dels diferents espais.

Circulacions interiors: dins de les possibilitats de cada centre, s’habilitaran circuits d’entrada i sortida independents per minimitzar els creuaments dels usuaris.

Petit material: no es podrà deixar material com casquets de bany, ulleres de piscina, etc.

Qualitat de l’aire i de l’aigua: s’intensifiquen els controls per garantir-ne la seguretat i es modifiquen paràmetres de funcionament en base a protocols de les autoritats sanitàries.

Pagaments a la recepció del centre esportiu: es recomana fer-ho amb targeta per evitar, en la mesura del possible, el contacte amb monedes i bitllets.

Mascaretes perdudes o oblidades als centres esportius: les mascaretes deixades als centres seran llençades a les escombraries, excepcionalment, per les mascaretes de tela, es seguirà el procediment d'"objectes perduts" establert a les Ordenances Reguladores de l'ús dels complexos esportius municipals.

Limitació horària d’obertura: per ajustar el funcionament dels centres al confinament nocturn, les instal·lacions tancaran els seus serveis a les 21h.

Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa amb el temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22h i complir d’aquesta manera amb el confinament nocturn decretat.

Responsabilitat de la persona usuària

La persona abonada haurà de no tenir simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol quadre infecciós.

Tampoc no pot haver estat positiva per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, ni en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

L’accés al centre esportiu comportarà la responsabilitat de la persona usuària conforme no ha patit cap situació de les descrites en els punts anteriors.

En cas que el personal del centre esportiu detecti alguna simptomatologia compatible amb la COVID19, aplicarà el protocol de detecció de cas positiu corresponent.

Per accedir a la instal·lació, tota persona abonada haurà de fer el marcatge d'entrada i sortida al torn d'accés del centre, per facilitar així la seva traçabilitat en cas d'activació de protocols covid-19.

Com fem ús de la sala de fitnes?

 • Temps d’entrenament:

  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 1h.
 • Obligatori:

  • Fer reserva prèvia online En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • Portar la mascareta també durant la pràctica esportiva, així com quan es circula per la sala durant els canvis d’exercicis.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza i les parts de contacte dels aparells cardiovasculars.
  • Mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
  • Fer ús de la tovallola, col·locant-la a la zona de major contacte de l’usuari amb la màquina.
  • Recollir el material d’ús, deixant-lo ordenat al seu lloc al finalitzar els exercicis.
  • No es permet fer ús simultani d’aparells, entrenament en circuit.

Com fem ús de les sales d’activitats ?

 • Obligatori:
  • Fer reserva prèvia online En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • Portar la mascareta durant la pràctica esportiva, en les entrades-sortides i circulacions fins al lloc de la pràctiva esportiva i per anar a recollir o desar material.
  • Realitzar l’activitat amb distància de seguretat respectant la senyalització del paviment.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza. En el cas de sessions de ciclo, fer especial atenció a la neteja de les parts de contacte de la bicicleta (poms, manillar, seient...)
 • Es recomana:
  • Portar ampolla d'aigua per hidratra-se durant la pràctica esportiva en recipients de plàstic.
  • Venir canviat de casa amb roba esportiva i no fer ús dels vestidors.
 • No es permet:
  • Accedir al vestidor per dutxar-se.

Com fem ús de la zona de piscina?

 • Temps d’entrenament:
  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 45min.
 • Obligatori:
  • Fer reserva prèvia online En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • A excepció del moment de la pràctica esportiva aquàtica, és obligatori portar sempre la mascareta: entrades-sortides i circulacions per la platja de piscina

Cita prèvia per accedir a les instal•lacions esportives

És obligatori reservar prèviament l’ús als centres esportius.

Prioritàriament, la reserva de l’espai es farà via web municipal (seu electrònica/inscripcions a cursos i activitats).

També s’atendrà telefònicament i presencialment a les recepcions dels centres esportius.

En cas de no fer reserva prèviament, a l’entrada de la instal·lació, si hi ha places disponibles, es podrà gestionar la cita prèvia presencialment just abans d’accedir.

Tots els espais oberts al públic per a abonats tindran una franja horària d’ús limitat. L’accés pels torns de la instal·lació permetran l’horari reservat, amb 15 minuts d’entrada i 15 de sortida.

Per garantir que el major nombre d’abonats pugui fer ús dels serveis, les reserves es condicionaran a únicament 2 reserves cada 23h.

L’accés es limitarà a abonats majors de 14 anys i de manera individual. Els menors que vulguin accedir, hauran de fer-ho gestionant la cita prèvia en el moment d’accedir a la instal·lació de forma presencial.

Es permetran les entrades puntuals als CEM, amb l’entrada, s’anotarà les dades de contacte a la recepció de la instal·lació. El registre es realitzarà al Deporwin, per tal de controlar exactament l’aforament. Els usuaris que accedeixin amb entrada puntual, únicament podran fer 1 reserva d’espai.

En tots els casos, si un usuari està dins de la instal·lació i vol allargar el seu temps de pràctica, haurà d’esperar que el tècnic/a referent de la zona li doni accés en funció de l’aforament reservat. En el cas de piscina serà el/la socorrista.

Horaris de piscina: les reserves es realitzaran des de les hores i 30 minuts, amb una durada de 1h de pràctica (de 7.30 a 8.30, de 8.30 a 9.30h...)

Les darreres reserves del dia (de dilluns a divendres) a la zona de piscina seran de 19.30 a 20.15h, i de 20.15 a 21.00h, excepcionalment de 45 minuts.

Horaris de pista d’atletisme: les reserves es realitzaran des de les hores i 15 minuts, amb una durada de 1h de pràctica (de 7.15 a 8.15h, de 8.15 a 9.15h....).

La darrera reserva del dia (de dilluns a divendres) a la zona d’atletisme serà de 20.15 a 21.00h, excepcionalment de 45 minuts.

Club Esport Jove: hauran de realitzar cita prèvia per accedir a les instal·lacions (piscina), amb les mateixes condicions que la resta d’abonats.

Servei Aquasalus: amb reserva prèvia per a tots els seus serveis:

 • Ús lliure de la zona de piscina: amb el mateix funcionament de reserva online que la resta d’abonats.
 • Reserva de la sessió amb el fisioterapeuta: la reserva prèvia es farà personalment o telefònicament a la recepció del centre esportiu (sense modificació al funcionament anterior).

Tractaments fisioteràpia: sense servei.