Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

Els centres esportius municipals obren garantint el compliment de les indicacions del Pla Sectorial d'Instal·lacions i Activitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport i Activitat Física (SGEAF), aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, amb totes les mesures de prevenció necessàries per gaudir d’una pràctica segura.

Les condicions generals d’ús dels complexos esportius són les següents:

Funcionament general de les instal·lacions

Els/les abonats/des poden fer ús de la instal·lació i franja horària del seu abonament,  condicionats a l’aforament de la instal·lació i de cada un dels seus espais de pràctica.

El servei de Prat Activitats funciona amb normalitat, adaptant l'aforament de les sessions a les limitacions establertes per les autoritats sanitàries i pla sectorial en cada moment, garantint així la seguretat. Les reserves, com habitualment, es podran fer per Internet prèviament.

Les persones abonades podran fer ús de tots els espais:

 • Al CEM Sagnier: piscines, sala musculació, sala cardiovascular i pista d’atletisme.
 • Al CEM Estruch:piscines i sala fitnes.
 • Al CEM Fondo d’en Peixo: piscina i sala de fitness.
 • Entrades puntuals i ús d’abonament de 10 entrades als CEM: es permetrà l'accés, però caldrà anotar el nom, cognoms i telèfon de contacte de les persones que accedeixen a la instal·lació amb aquesta modalitat.

Activitats de salut: es reinicien els serveis de salut. En el servei d’Aquasalus es segueix limitant l’aforament amb 1 usuari per servei, així com els serveis de tractaments de fisioteràpia.

Frontó: es pot fer ús de l’espai esportiu. Als usuaris abonats, es controlarà el seu accés amb el torn d’entrada a la instal·lació; als usuaris no-abonats al centre, s’anotaran les seves dades de contacte com fem amb les entrades puntuals del CEM.

Club Esport Jove: es reinicia l’activitat amb normalitat. A l’apartat de cita prèvia es defineix les condicions d’accés als centres esportius.

Natacions en horari escolar: al tractar-se dels mateixos grups bombolla que en l’horari lectiu, es reinicien amb normalitat. Aquesta activitat es realitza dins de l’horari lectiu.

Natacions AMPAs: al tractar-se d’activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar, reinicien la seva activitat amb normalitat.

Cursets aquàtics municipals: es reinicien amb normalitat.

Activitats dirigides: s’ajusta el funcionament per garantir els límits d’aforaments:

 • Fibromiàlgia i activitat aquàtica per embarassades: es reinicien amb normalitat.
 • Ioga i pilates: les activitats es realitzen normalment durant 2 dies a la setmana. Durant el tram 1 de reinici de les activitats, es divideix el grup en 2 blocs, i cada un d’ells es distribuirà únicament 1 dia a la setmana.
  En aquestes activitats es tramitarà la devolució del 50% de l’import corresponent a les setmanes que estiguem en el tram 1.
 • Sol pelvià: l’activitat es realitza normalment durant 1 sessió a la setmana. Per la impossibilitat de garantir l’aforament, no s’iniciarà l’activitat de sol pelvià durant el tram 1 de desescalada.
 • Caminades: al no poder garantir la inscripció prèvia, no s’inicien durant el tram 1 de desescalada.

 

Amb quines mesures de seguretat?

Aforament limitat dels espais:  l’aforament del espais esportius s'ajusta en tot moment a les directrius de les autoritats sanitàries, juntament amb les indicacions establertes al Pla de Desconfinament Esportiu de Catalunya (30%, 50%, 70%).

Cita prèvia: per accedir als diferents espais dels centres esportius, serà obligatòria la cita prèvia. Aquesta es podrà realitzar online o telefònica i presencialment a les recepcions de les instal·lacions.

A l’apartat específic de cita prèvia es detalla el funcionament.

Activitats esportives (Prat Activitats): Es podran realitzar activitats esportives en grups ajustats a l'aforament permés per les autoritats sanitàries i pel Pla de Desconfinament Esportiu de Catalunya.

El control d’aforament dels espais i activitats es realitzarà mitjançant el sistema de cita prèvia.

Obligatori ús de mascareta: en tots els espais de la instal·lació, a excepció del moment de pràctica de l’activitat física i dutxa.

La mascareta s’haurà de portar posada fins al moment de l’inici de l’activitat, i posar-la immediatament després d’aquesta. Per aquest motiu, la mascareta no s’ha de deixar guardada a la motxilla, sinó que s’haurà de portar a sobre durant tot l’estada al centre.

Ús de vestidors: les persones que accedeixen a la instal·lació no poden fer ús dels vestidors. Únicament els que accedeixin a la zona de piscina podran utilitzar l’espai exclusivament per canviar-se. En cap cas, les dutxes interiors dels vestidors estaran en funcionament.

Reforç en la neteja i desinfecció del centre: s’intensificaran les tasques de neteja per tal de garantir la màxima seguretat, tant a nivell d’espais com d’equipaments i materials.

Distància de seguretat: tant durant la pràctica esportiva com en les cues, sempre es respectaran 1'5m de distància entre les persones usuàries.

A les sales d’activitats es delimitaran amb marques els espais a ocupar les diferents usuaris.

Obligatori ús de tovallola:  en tots els espais de pràctica, a excepció de zones exteriors.

Tancament de les fonts d’aigua: en conseqüència, els abonats hauran de portar les seves pròpies begudes.

Tancament d'aixugamans d'aire: per indicacions del Departament de Salut de la Generalitat, no és recomenable el seu ús i, per tant, durant el període d'aplicació de mesures excepcionals amb afectació al municipi del Prat, romandran tancats als usuaris.

Punts de desinfecció: a l'entrada de les instal·lacions hi ha instal·lat un punt de gel hidroalcohòlic d'ús obligat per accedir al centre esportiu. Addicionalment, en cada un dels espais de pràctica hi ha un punt de desinfecció, amb pots de material desinfectant i paper per a l’ús de cada usuari.

Material esportiu: tot i intensificar la neteja i desinfecció dels espais i materials, cada usuari haurà d’aplicar líquid desinfectant al seu material abans i al finalitzar el seu ús.

Es prioritzarà la pràctica esportiva amb l’ús mínim de material, tant a les sales com a la zona de piscina.

Torns d’accés: els torns estan en funcionament, es recomana no tocar amb les mans els torns d'accés, acompanyant-los amb les cames per accedir.

Portes d’accés: en la mesura del possible, romandran obertes el màxim temps possible per millorar la ventilació dels diferents espais.

Circulacions interiors: dins de les possibilitats de cada centre, s’habilitaran circuits d’entrada i sortida independents per minimitzar els creuaments dels usuaris.

Petit material: no es podrà deixar material com casquets de bany, ulleres de piscina, etc.

Qualitat de l’aire i de l’aigua: s’intensifiquen els controls per garantir-ne la seguretat i es modifiquen paràmetres de funcionament en base a protocols de les autoritats sanitàries.

Pagaments a la recepció del centre esportiu: es recomana fer-ho amb targeta per evitar, en la mesura del possible, el contacte amb monedes i bitllets.

Mascaretes perdudes o oblidades als centres esportius: les mascaretes deixades als centres seran llençades a les escombraries, excepcionalment, per les mascaretes de tela, es seguirà el procediment d'"objectes perduts" establert a les Ordenances Reguladores de l'ús dels complexos esportius municipals.

Limitació horària d’obertura: per ajustar el funcionament dels centres al confinament nocturn, les instal·lacions tancaran els seus serveis a les 21.30h. L'accés d'usuaris a la instal·lació es tancarà a les 21h.

Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa amb el temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22h i complir d’aquesta manera amb el confinament nocturn decretat.

Responsabilitat de la persona usuària

La persona abonada haurà de no tenir simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol quadre infecciós.

Tampoc no pot haver estat positiva per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, ni en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

L’accés al centre esportiu comportarà la responsabilitat de la persona usuària conforme no ha patit cap situació de les descrites en els punts anteriors.

En cas que el personal del centre esportiu detecti alguna simptomatologia compatible amb la COVID19, aplicarà el protocol de detecció de cas positiu corresponent.

Per accedir a la instal·lació, tota persona abonada haurà de fer el marcatge d'entrada i sortida al torn d'accés del centre, per facilitar així la seva traçabilitat en cas d'activació de protocols covid-19.

Com fem ús de la sala de fitnes?

 • Temps d’entrenament:

  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 1h.
 • Obligatori:

  • Fer reserva prèvia online En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • Portar la mascareta fins l’inici de la pràctica esportiva, s’ha de portar també quan es circula per la sala durant els canvis d’exercicis.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza i les parts de contacte dels aparells cardiovasculars.
  • Mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
  • Fer ús de la tovallola, col·locant-la a la zona de major contacte de l’usuari amb la màquina.
  • Recollir el material d’ús, deixant-lo ordenat al seu lloc al finalitzar els exercicis.
  • No es permet fer ús simultani d’aparells, entrenament en circuit.

Com fem ús de les sales d’activitats?

 • Obligatori:
  • Fer reserva prèvia online En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • A excepció del moment de la pràctica esportiva, és obligatori portar sempre la mascareta: entrades-sortides i circulacions dins la sala per anar a recollir o desar material.
  • Realitzar l’activitat amb distància de seguretat respectant la senyalització del paviment.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza. En el cas de sessions de ciclo, fer especial atenció a la neteja de les parts de contacte de la bicicleta (poms, manillar, seient...).

Com fem ús de la zona de piscina?

 • Temps d’entrenament:
  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 1h.
 • Obligatori:
  • Fer reserva prèvia online En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • A excepció del moment de la pràctica esportiva aquàtica, és obligatori portar sempre la mascareta: entrades-sortides i circulacions per la platja de piscina.

Cita prèvia per accedir a les instal•lacions esportives

És obligatori reservar prèviament l’ús als centres esportius.

Prioritàriament, la reserva de l’espai es farà via web municipal (seu electrònica/inscripcions a cursos i activitats). També s’atendrà telefònicament i presencialment a les recepcions dels centres esportius.

En cas de no fer reserva prèviament, a l’entrada de la instal·lació, si hi ha places disponibles, es podrà gestionar la cita prèvia presencialment just abans d’accedir a la recepció del centre.

Tots els espais oberts al públic per a abonats tindran una franja horària d’ús limitat. L’accés pels torns de la instal·lació permetran l’horari reservat, amb 15 minuts d’entrada i 15 de sortida.

Per garantir que el major nombre d’abonats pugui fer ús dels serveis, les reserves es condicionaran a únicament 2 reserves cada 24h, aquestes reserves només podran contemplar 1 sessió del Prat Activitats. S'activaran les reserves 23h abans de l'horari d'accés.

L’accés es limitarà a abonats majors de 16 anys i de manera individual. Els menors que vulguin accedir, hauran de fer-ho gestionant la cita prèvia en el moment d’accedir a la instal·lació de forma presencial.

Es permetran les entrades puntuals als CEM, amb l’entrada, s’anotarà les dades de contacte a la recepció de la instal·lació. Els usuaris que accedeixin amb entrada puntual, únicament podran fer 1 reserva d’espai i, en cap cas, del Prat Activitats.

En tots els casos, si un usuari està dins de la instal·lació i vol allargar el seu temps de pràctica, haurà d’esperar que el tècnic/a referent de la zona li doni accés en funció de l’aforament reservat. En el cas de piscina serà el/la socorrista, i en el cas de la sala de fitnes, el tècnic de sala.

 

Horaris de sala de fitnes: les reserves es realitzaran des de les hores i 15 minuts, amb una durada de 1h de pràctica (de 7.15 a 8.15h, de 8.15 a 9.15h....).

La reserva de la zona de fitnes del CEM Sagnier inclou l’ús indistint de les 2 sales de musculació i càrdio.

 

Horaris de piscina: les reserves es realitzaran des de les hores i 30 minuts, amb una durada de 1h de pràctica (de 7.30 a 8.30, de 8.30 a 9.30h...)

 

Horaris de pista d’atletisme: les reserves es realitzaran des de les hores i 15 minuts, amb una durada de 1h de pràctica (de 7.15 a 8.15h, de 8.15 a 9.15h....).

La darrera reserva del dia (de dilluns a divendres) a la zona d’atletisme serà de 20.15 a 21.00h, excepcionalment de 45 minuts.

 

Club Esport Jove: hauran de realitzar cita prèvia per accedir a les instal·lacions (piscina i/o fitnes), amb les mateixes condicions que la resta d’abonats.

Per a les classes dirigides, hauran de:

 • Al CEM Sagnier: la reserva prèvia l’hauran de realitzar quan accedeixin a la instal·lació (personal de recepció) i només podran accedir si hi ha places disponibles, ja que comparteixen la graella amb la resta d’abonats.
 • Al CEM Estruch: la reserva prèvia l’hauran de realitzar quan accedeixin a la instal·lació (personal de recepció).

 

Servei Aquasalus: amb reserva prèvia per a tots els seus serveis:

 • Ús lliure de la zona de piscina: amb el mateix funcionament de reserva online que la resta d’abonats.
 • Reserva de la sessió amb el fisioterapeuta: la reserva prèvia es farà personalment o telefònicament a la recepció del centre esportiu (sense modificació al funcionament anterior).

 

Tractaments fisioteràpia: la reserva prèvia es farà personalment o telefònicament a la recepció del centre esportiu (sense modificació al funcionament anterior).