Prevenció i  reducció de l'absentisme escolar

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Pla d’àmbit local que s’articula entre els diferents agents de la xarxa de treball, conformada per les dues administracions: Ajuntament del Prat i Generalitat de Catalunya, per tal de prevenir i reduir l’absentisme escolar,  el qual representa un problema educatiu i també social, ja que evidencia les desigualtats econòmiques, socials i culturals de la nostra societat.

 

i reincorporació de l'alumnat al centre educatiu)  establint un marc comú d’actuació i afavorint la coordinació entre els diferents agents. 

,  En aquest pla es proposen i concreten pautes i mesures d’actuació i canals per a la recollida sistemàtica de dades, la metodologia i els passos a seguir al llarg de tot el procés. 

Cal esmentar que existeixen tot un seguit de projectes i espais per dur a terme aquest acompanyament a l'èxit socioeducatiu dins el Pla Educatiu d'Entorn del Prat, que treballen en aquesta vessant més preventiva de reducció de l'absentisme i adhesió als processos educatius, complementant les estratègies pròpies del Pla local per a la prevenció de l'absentisme.

 

El Pla preveu tres instàncies de participació i tractament dels casos: la Comissió Social de cada centre, la Comissió Tècnica i de Seguiment, i la Comissió del Pla local per a la prevenció de l'absentisme.

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

Garantir el dret a l’educació a tots els infants i joves en edat d’escolarització obligatòria, mitjançant les estratègies i els recursos necessaris per prevenir i reduir les situacions d’absentisme escolar i aconseguir processos d'èxit escolar i educatiu des d'una vessant d'equitat social.

És important ressaltar el reforç de les transicions entre etapes educatives a través d'una tasca coordinada i enxarxada d'orientació per part de professionals especialitzats i especialitzades.

Materials de suport:

Tots els centres i agents educatius poden tenir accés al document del Pla local per a la prevenció de l’absentisme escolar on s’indiquen les mesures i orientacions per l'abordatge del fenòmen des d'una vessant comunitària i de treball conjunt entre els diferents agents de la xarxa.