Infància i Salut a Cicle Inicial. Dents Netes, Sí!

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Adquirir coneixements i actituds amb relació als hàbits bàsics de salut i benestar
  • Adquirir coneixements i hàbits d’higiene bucodental
  • Conèixer les normes bàsiques de prevenció

Activitats

  • Treball a l’aula de les activitats proposades al programa
  • Espectacle de titelles Dents netes, sí!: A través d'aquest espectacle es repassaran els temes de salut bucodental proposats per treballar a l'aula de la proposta didàctica.

Persones destinatàries

1r Primària

Observacions