Circuit de Noves Oportunitats Educatives

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Aquest circuit inclou un conjunt de mesures per a l’acompanyament i l’orientació dels i les joves del municipi que finalitzen l’etapa d’escolarització obligatòria amb dificultats. Es tracta de posar al seu abast recursos d’orientació i les oportunitats de formació que els ajudin a construir el seu futur, amb el propòsit d’evitar processos d’exclusió social.

L’entrada al circuit es pot fer per diferents vies:  a través de la comissió de Transició Escola i Treball, per l’alumnat que està finalitzant l’etapa obligatòria, a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització, o a través d’altres serveis o entitats d’atenció directa a joves.

El seguiment es fa a través de dues figures: l’Orientadora Professional Formativa per a joves del barri de Sant Cosme, i el Referent NOE per a la resta de joves de la ciutat. Aquestes dues figures faran acompanyament i seguiment individualitzat d’aproximadament dos anys del procés vital del i la jove, independentment del recurs o la professional amb qui tinguin vinculació.

Les figures referents promouen espais de coordinació tant als centres educatius de postobligatòria com amb les professionals referents de cada servei d’atenció al jove, per anar fent seguiment de la seva situació.

 

 

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Contribuir  a la millora del  pas de l’ESO a la postobligatòria de l'alumnat  que té un possible risc d’abandonament prematur i/o que es troba en una situació socioeconòmica greu.
  • Fer acompanyament transversal per tal de millorar l’adhesió educativa.
  • Oferir recursos de suport per a la construcció d’un itinerari vital.

Activitats

1. Recursos:

Campanya de suport a la tramitació de les beques generals d’estudi (MECD).

Campanya d’ajuts a estudis superiors de l’Ajuntament.

  • Gestionar ajuts econòmics als centres per garantir que l’alumnat pugui disposar dels llibres i /o  materials necessaris per a començar el curs (via subvenció Reg. Educació)

 

2. BASSA: Suport a l’estudi per a joves que cursen ensenyaments postobligatoris, amb dos punts d'atenció.

3. Servei d’acompanyament NOE i OPF

4. Assessories joves

5. Feina Jove: orientació laboral, formació ocupacional i tastets d’orientació professional.

 

Persones destinatàries

Població entre 16 i 24 anys, que finalitzen l’escolarització amb dificultats o han fet abandonament en algun moment, ja sigui amb ESO o no, i no tenen definit un itinerari clar de formació per a la seva transició cap a la vida adulta.

Observacions

Refent Orientadora Professional i Formativa (OPF):

Judit Diaz 644 27 11 65 i jdiaz14@xtec.cat

Referent NOE:

Salva Lou 646 49 32 60 lou@elprat.cat