Informació al taulell

Què és el servei?

La Biblioteca pública, d’acord amb els principis del Manifest de la Unesco sobre la biblioteca pública (1994), es caracteritza perquè:

  • és un centre local d’informació que facilita als seus usuaris dades i coneixements;
  • presta els seus serveis sobre la base de la igualtat d’accés a totes les persones;
  • tots els grups d’edat hi poden trobar materials adequats a les seves necessitats.

Què ofereix?

La Biblioteca, com a centre local d’informació, ofereix a la ciutadania uns bibliotecaris professionals que són intermediaris actius entre els usuaris i la immensitat de recursos d’informació existents actualment.

La raó de ser de la Biblioteca és donar resposta a les necessitats d’informació de la ciutadania.

A qui s’adreça?

A tota la ciutadania.

Cost del servei

Gratuït.