Objectius:

Volem fer del Prat un lloc fàcil per als negocis, constituint un punt de contacte directe, específic i diferenciat per a l’activitat econòmica de la ciutat, en el qual es concentrarà un conjunt de serveis de valor afegit per a les empreses i les persones emprenedores. Busquem impulsar projectes de creació de riquesa, talent i llocs de treball de qualitat, fomentar l’emprenedoria mitjançant la viabilitat, reorientació i reactivació econòmica i estratègica del model de negoci a curt i mig termini. Busquem enfortir el sector comercial de la ciutat fomentant les dinàmiques de concertació entre l’administració i el sector comercial i establint les línies estratègiques per assolir-lo, des de la gestió i innovació fins la transformació digital (tauletes, maquinari, programari, pantalles, APP, assistència tècnica, formació tècnica, etc.). o el màrqueting.

Descripció

Impulsarem i reforçarem el servei de finestreta única empresarial com a punt d’informació, assessorament i realització de tràmits de les empreses i persones emprenedores, per tal de facilitar-ne la gestió i agilitzar la relació entre la comunitat empresarial i l’Ajuntament.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reforçarem els serveis d’acompanyament per a projectes de nova emprenedoria i d’autoocupació, treballant de manera especial en el suport a la consolidació de negocis i activitats i la gestió del talent. Reforçarem l’acompanyament en la constitució d’empreses, la transmissió empresarial, el finançament, la informació i l’acompanyament en tràmits municipals, la gestió del talent i la cerca de localitzacions a la nostra ciutat. Apostarem per la generació de projectes d’economia social i cooperativa, especialment en l’àmbit dels serveis a les persones i de l’economia circular.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Crearem l’Oficina Tècnica de Comerç adreçada a desplegar el Pla estratègic de comerç 2019-2025, centrat essencialment en ajudar al comerç local a encarar els nous reptes que li planteja una realitat complexa i en continua transformació. L’oficina retrà comptes al teixit comercial de la ciutat.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

El següent conjunt de mesures estan dirigides a donar suport a les persones treballadores que s’han vist afectades econòmicament i als col·lectius en major situació de risc. Es tracta de pal·liar les afectacions produïdes per la COVID-19 en l’àmbit de l’ocupació, de reforçar les polítiques actives d’ocupació en col·laboració directa amb el sector privat mitjançant formules que impulsin la creació de llocs de treball a les empreses, amb projectes de governança, mesures i iniciatives al sector públic. Promoure la contractació de persones en situació d’atur per oferir-los-hi noves oportunitats laborals, i reforçar el paper estratègic de l’Ajuntament per contribuir al desenvolupament econòmic, al foment de l’ocupació i al benestar de la ciutadania, des de l’aposta pel diàleg social com a mètode de concertació de polítiques amb els agents socials i econòmics de la ciutat. La nostra aposta estratègica és el treball digne. I per això des de l’Ajuntament facilitem i posem a disposició un conjunt d’eines i instruments per aconseguir un model productiu compromès amb el medi ambient, sustentat en ocupació de qualitat i amb drets, en la igualtat d’oportunitats i no discriminació, que aposta per sectors diversificats, dinàmics, amb R+D+I, formació i qualificació professional que permeti satisfer les necessitats materials de les persones i la societat.

Descripció

Posarem en marxar un projecte de noves oportunitats per aconseguir que els i les joves que ni estudien ni troben feina a causa de la seva baixa qualificació laboral puguin formar-se i millorar les oportunitats per accedir al mercat de treball. En context de crisi econòmica i social que ha agreujat la pandèmia del COVID està provocant de forma general un augment de l’atur i dificultats en el seguiment dels processos educatius i de formació. Aquesta situació s’agreuja entre els sectors de població de joves més vulnerables

Estat de l'acció

ncorporació de plaça de tècnic/a referent de NOE. Acord de Pla de treball curs 21/23 amb la Diputació de Barcelona. Constitució de la Xarxa NOE com a grup motor de la XOP. Procés d'anàlisi de la situació al municipi el relació al treball d'AEP en la coordinació entre professionals i el seguiment dels itineraris de les persones joves. Recollida de recursos per l'elaboració d'un mapa dinàmic. Suport al despeglament del nou recurs de ciutat, Noves Oportunitats de l'Institut Les Salines. 

Descripció

Consolidarem el treball del referent d’ocupació juvenil, impulsant un treball conjunt amb els instituts i els agents econòmics i socials per potenciar la inserció laboral dels i les joves.

Estat de l'acció
Convocatòria de la formació / llençament de campanya
Descripció

Reforçarem l’oferta formativa en àmbits estratègics -com la indústria 4.0, la sostenibilitat, l’economia circular i la creativa- així com en els sectors identificats amb més oportunitats d’ocupació -  per a persones en situació d’atur, treballadors i treballadores en actiu i persones emprenedores. També reforçarem els programes destinats a millorar les competències digitals, així com l'aprenentatge de l’anglès.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem la intermediació laboral amb la finalitat d’ajustar el servei a la situació actual, incidint en la identificació d’empreses i sectors productius tractors i generadors d’ocupació a la comarca, el disseny de plataformes exprés per a l’ocupació i la inserció laboral i la relació sòlida i permanent amb les empreses.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem plans d’ocupació d’urgència social (POUS), desenvoluparem el projecte JO PUC i impulsarem plans d’ocupació, per tal d’atendre les persones afectades per l’atur creixent i facilitar la seva inserció laboral, amb perspectiva de gènere i atenent la realitat específica de joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga i molt llarga durada, persones amb discapacitat i d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

Tot seguit s’articula un paquet de mesures de suport econòmic i d’estructura per a les empreses de la ciutat amb els següents objectius: mitigar l’impacte econòmic de la COVID 19 a les microempreses del Prat, fomentar l’emprenedoria al municipi en condicions de viabilitat econòmica, generar sinèrgies entre l’Ajuntament i les PIMES de la ciutat per facilitar l’accés a la contractació pública en condicions de plena transparència segons normativa de la UE, i dissenyar i consolidar un sistema de governança amb la xarxa de polígons industrials de la ciutat per a impulsar, modernitzar i identificar nous sistemes productius tractors d’ocupació sostenible i de qualitat. Totes les mesures es definiran, dissenyaran i coordinaran amb els agents socials i econòmics més representatius.

Descripció

Estem impulsant un bo per aixecar la persiana de 250 euros i una ajuda de fins a 100 euros per mantenir el negoci obert per a activitats que havien hagut de tancar durant la crisi. Impulsem un suport econòmic per a l’inici d’una nova activitat per a persones físiques en situació d’atur, un protocol per a PIMES per a facilitar el seu accés a la contractació pública local i una campanya de promoció per al foment del consum i la compra de proximitat en el sector d’oci local - restauració i comerç- en condicions de confiança, seguretat alimentària i sanitària.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Desenvoluparem mesures adreçades a donar suport al manteniment de llocs de treball, orientació i acompanyament a les persones i establir incentius per a les empreses adreçats al foment de l’ocupació. En aquest sentit, atorgarem ajuts econòmics d’entre 1.000 i 5.000 euros (segons tipus de contracte i col·lectiu contractat i fomentant la contractació indefinida) a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Dissenyarem un sistema de governança que permeti identificar i agilitzar els canals pertinents d’interlocució de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i els diversos polígons d’activitat econòmica de la ciutat. Impulsarem una xarxa d’empreses socialment responsables en coherència als Objectius de l’Agenda 2030 i identificarem els sectors productius motors de models productius innovadors, sostenibles i generadors d’ocupació de qualitat a partir de projectes de noves inversions i inversions empresarials, del Pla de reactivació per a l’Ocupació i del Pacte per un nou impuls econòmic i social del Baix Llobregat. Desenvoluparem projectes dels àmbits de l’ocupació, la transició energètica, la mobilitat, la simbiosi industrial i la Responsabilitat Social Corporativa en col·laboració amb els agents socials i econòmics més representatius del territori.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Subministrarem kits d’EPIs de reinici de l’activitat per als establiments comercials, de restauració i serveis afectats pel tancament de l’activitat arran de la declaració de l’estat d’alarma, tot potenciant l’acord de compra amb proveïdors locals, impulsarem les condicions d’obertura post Covid19 de les empreses, comerços i serveis de la ciutat amb garanties de seguretat a partir de la formació grupal en línia i l’assessorament individual on-line en matèria de prevenció i seguretat i facilitarem la possibilitat d’auditories de qualitat en matèria de prevenció i sanitàries pots Covid19 per aquelles empreses, comerços i serveis que així ho considerin.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització