Els horts urbans, estan formats per 49 parcel·les individuals, dissenyades per a l’ús agrícola (inclòs el conreu de plantes de jardineria), amb finalitat no lucrativa.  Actualment s'estan construint 39 parcel·les més, fent que per la primavera de 2019 el nombre de parcel·les sigui de 88.

Què ofereix el servei?

L'equipament dels horts urbans disposa de:

 • Oficina d’informació i assessorament
 • Banys per a dones i homes (serveis adaptats a les persones amb mobilitat reduïda)
 • Zona d’estada
 • Contenidors de reciclatge d'escombraries
 • Aparcament de vehicles i bicicletes
 • Préstec gratuït de motocultor

Cada parcel·la, disposa de:

 • 60 m2 de terreny
 • Punt d'aigua
 • Armariets per a eines
 • Espai per desar canyes

A qui s’adreça?

Els horts urbans municipals s’adreçen a:

 • Persones amb edats compreses entre els 18 i els 64 anys. 
 • 5 horts de caràcter social, gestionats per l’Ajuntament.

Com s’hi pot accedir?

Cal reunir les condicions següents:

 • Estar domiciliat/ada al Prat de Llobregat, amb inscripció en el Padró municipal d'habitants per un temps no inferior a 1 any, en el moment de fer la sol·licitud.
 • Haver complert 18 anys i no tenir més de 64.
 • No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, tant si és en qualitat de persona propietària, usufructuària, arrendatària o qualsevol altra modalitat que impliqui ús o gaudi de l'hort o terreny.
 • No conviure amb algú que hagi sol·licitat o sigui usuari/usuària d'un altre hort.
 • No tenir cap deute, per cap concepte, amb l'Administració municipal.
 • No patir cap enfermetat física que impedeixi fer aquest tipus de treballs.

Cost del servei

La inscripció a la llista de reserva és gratuïta. Ara bé, en cas d’adjudicació caldrà abonar:

 • Garantia / fiança per un import de 100 €, segons la clàusula VII de les Bases reguladores.
 • Preu públic per la utilització privativa dels horts urbans municipals, per a l'any 2019, de 106 €, que es revisarà de forma anual.

Les persones beneficiàries dels horts urbans municipals en situació d'atur que vulguin sol·licitar l'exempció de la fiança i la bonificació del 50% del preu públic, hauran d'acreditar que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors o iguals a la progressió de la taula recollida en la clàusula VII de les Bases reguladores.

Altres consideracions

 • La durada de l'autorització d'ús és d'un any. L'Ajuntament pot prorrogar-la anualment, de forma tàcita, fins a un límit de cinc anys, llevat dels supòsits d'extinció previstos a les Bases reguladores. La pròrroga automàtica anual es produeix sempre que la persona interessada acrediti documentalment, abans de la fi de cada termini anual, que continua complint les condicions necessàries d'ús que preveuen aquestes bases i que ha fet el pagament de la taxa anual.
 • El preu públic de l'ús privatiu de l'hort es podrà fraccionar en períodes de 4 mesos.