Horts urbans

Els horts urbans, estan formats per 50 parcel·les individuals, dissenyades per a l’ús agrícola (inclòs el conreu de plantes de jardineria), amb finalitat no lucrativa. 

Què ofereix el servei?

Les 50 parcel·les disposen de:

 • Oficina d’informació i assessorament
 • Banys per a dones i homes (serveis adaptats a les persones amb mobilitat reduïda)
 • Zona d’estada
 • Armariets per a eines
 • Dipòsit d’aigua
 • Contenidors de reciclatge d’escombraries
 • Aparcament de vehicles i bicicletes

A qui s’adreça?

Els horts urbans municipals s’adreçen a:

 • Joves d'entre 18 i 30 anys. Es destinen a aquest col·lectiu un total de 15 horts.
 • Persones amb edats compreses entre els 31 i els 60 anys. Es destinen a aquest col·lectiu un total de 30 horts.
 • 5 horts de caràcter social, gestionats per l’Ajuntament.

Com s’hi pot accedir?

Cal reunir les condicions següents:

 • Estar domiciliat/ada al Prat de Llobregat, amb inscripció en el Padró municipal d'habitants per un temps no inferior a 2 anys, en el moment de fer la sol·licitud.
 • Haver complert 18 anys i no tenir més de 60.
 • No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, tant si és en qualitat de propietari, usufructuari, arrendatari o qualsevol altra modalitat que impliqui ús o gaudi de l'hort o terreny.
 • No conviure amb algú que hagi sol·licitat o sigui usuari/usuària d'un altre hort.
 • No tenir cap deute, per cap concepte, amb l'Administració municipal.
 • No patir cap enfermetat física que impedeixi fer aquest tipus de treballs.

Cost del servei

La inscripció a la llista de reserva és gratuïta. Ara bé, en cas d’adjudicació caldrà abonar:

 • Garantia/fiança per un import de 100€, segons la clàusula VII de les Bases reguladores de les condicions de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals.
 • Preu públic per la utilització privativa dels horts urbans municipals, per a l'any 2016, de 105€, que es revisarà de forma anual.

Les persones beneficiàries dels horts urbans municipals en situació d'atur que vulguin sol·licitar l'exempció de la fiança i la bonificació del 50% del preu públic, hauran d'acreditar que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors o iguals a la progressió de la taula recollida en la clàusula VII de les Bases reguladores de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals.

Altres consideracions

 • La durada de l'autorització d'ús és d'un any. L'Ajuntament pot prorrogar-la anualment, de forma tàcita, fins a un límit de cinc anys, llevat dels supòsits d'extinció previstos a les Bases. La pròrroga automàtica anual es produeix sempre que la persona interessada acrediti documentalment, abans de la fi de cada termini anual, que continua complint les condicions necessàries d'ús que preveuen aquestes bases i que ha fet el pagament de la taxa anual.
 • El preu públic de l'ús privatiu de l'hort es podrà fraccionar en períodes de 4 mesos.
 • La llista de reserva tindrà vigència fins a un màxim de quatre anys. En tot cas, la inscripció a la llista de reserva no confereix cap dret a obtenir l'autorització d'ús dels horts que quedin vacants.