Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Octubre 2021

Réentrée

Juan Pedro Pérez Castro

Octubre 2021

Comencem un nou curs polític!

Jordi Ibern i Tortosa

Octubre 2021

Siguen sin "preokuparse"

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Octubre 2021

Don dinero

Carmelo Declara Merino