Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Abril 2021

¿Más de lo mismo o gobierno de progreso?

Juan Pedro Pérez Castro

Abril 2021

De la protesta a la proposta

Jordi Ibern i Tortosa

Abril 2021

106.380 euros al año

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Abril 2021

Marzo feminista

Carmelo Declara Merino