El Programa Treball, Talent i Tecnologia constitueix un dels dinou projectes transformadors inclosos en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona que expressen la voluntat d’oferir noves mirades a les polítiques corporatives davant els reptes que s’han d’abordar per avançar cap a un desenvolupament sostenible.

 

El programa presenta un enfocament integral, incorporant a les empreses i a les persones al conjunt de públic destinatari. 

 

Projecte creat per  promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia.

 

Es fonamenta en l’impuls de la tecnologia com a motor transformador i en l’acompanyament a la transició digital de persones i empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

 

El projecte té una durada bianual i es durà a terme fins a 31 de desembre de 2022.

 

Per a més informació contactar amb Isolda Busquets, tècnica del programa, trucant al 93 478 68 78 o per correu electrònic busquetsr@elprat.cat.

 

Inscriviu-vos als cursos

El projecte LOGÍSTICA 4.0: CREANT UN ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ pretén promoure la modernització de les empreses del sector de la logística i de la seva cadena de valor, per a la millora de la capacitació competencial i la retenció del talent com a factor clau de l’ocupació de qualitat. A través del impuls de la millora de la competitivitat de les empreses del sector i el seu creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia, així com amb el desenvolupament d’accions de capacitació i acompanyament a la transició digital de les persones.

El programa s’articula en 4 línies de treball:

 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual, per detectar les necessitats de les persones i empreses i poder definir les actuacions locals en consonància amb la realitat del territori.
 2. Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral, per fer partícip el teixitsocioeconòmic en les accions a realitzar.
 3. Desenvolupament competencial de les persones, desplegant accions formatives per disminuir la bretxa tecnològica i facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial. Digitalització del teixit empresarial amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu.

Com i què farem?

El projecte es durà a terme des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que  treballarà de forma col·laborativa amb els ajuntaments dels municipis veïns de Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Els tres municipis comparteixen l’àrea d’influència en l’activitat econòmica en la que es centrarà el projecte: la cadena de valor de la Logística 4.0.

Els objectius específics són:

 • Detectar i caracteritzar les necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar les actuacions locals en consonància amb a la realitat de cada territori.
 • Fer partícip tot el teixit socioeconòmic en les accions a realitzar, traçant una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permeti anticipar necessitats futures, amb el propòsit de fomentar la col·laboració publicoprivada i la publicopública.
 • Desplegar itineraris formatius per a la millora de l’ocupabilitat de forma preventiva i proactiva, amb el propòsit de disminuir la bretxa tecnològica i facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
 • Acompanyar a les empreses a (re)definir nous models de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals. Amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu i acompanyar-les en el procés de digitalització i transformació tecnològica.

Objectius:

 • Minimitzar els perjudicis ocasionats per la covid-19 en persones i empreses, com a actius del territori.
 • Tornar a posicionar les economies locals en la vida de creixement en que es trobaven abans de la crisi.
 • Reforçar i enfortir el talent de persones i empreses del nostre territori, per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible, alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

 

Beneficiaris:

- Persones en edat de treballar, amb un nivell mínim d’ESO o equivalent, que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

 • En situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al SOC.
 • En actiu i amb voluntat de canvi d’ocupació i/o millorar la seva ocupabilitat, inscrites al SOC com a demandants de millora d’ocupació.
 • En actiu ocupant llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o transformació.
 • En situació d’innactivitat, prioritzant les dones i els joves.

- Empreses de la cadena de valor de la logística; del territori, generadores d’ocupació, en procés de digitalització i amb necessitat de nous perfils professionals.

 

CONNECTA AMB LA LOGÍSTICA 4.0

Contingut del curs:

• Introducció a la logística 4.0

• Ús de dispositius digitals al magatzem logístic

• Tecnologia aplicada al lloc de treball

• Competències digitals al lloc de treball

En aquest curs aprendràs:

Quines són les innovacions tecnològiques en l’àmbit professional de la logística i la seva aplicació en els processos d’emmagatzematge i distribució.

Destinataris:

Persones interessades en llocs de treball d’operari/a de magatzem, picking i d’empleats/des administratius/ves del servei d’emmagatzematge i distribució.

DATES: del 28/03/2022 al 18/05/2022

DURADA: 125 hores

HORARI: de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 h.

Si estàs interessat/da contacta amb busquetsr@elprat.cat

 

AVANÇA AMB LA LOGÍSTICA 4.0 I ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

Contingut del curs:

• Logística 4.0. La transformació digital del sector

• La digitalització en els processos de gestió

• Ús avançat d’eines d’Office

• Tecnologia i treball col·laboratiu

• Competències digitals en el lloc de treball

En aquest curs aprendràs:

Quines són les innovacions tecnològiques en l’àmbit professional de la logística i la seva aplicació en els processos d’administració i gestió comercial.

Destinataris:

Persones interessades en llocs de treball d’administració, gestió comercial i atenció al client.

DATES: del 07/03/2022 al 20/05/2022

DURADA: 125 hores (+ 75 h. de pràctiques)

HORARI: de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 h.

Si estàs interessat/da contacta amb busquetsr@elprat.cat

 

Inscriviu-vos als cursos

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, que realitzin una activitat econòmica vinculada a la cadena de valor de la logística i la distribució.

 

Requisits:

 • Tenir el centre de treball o domicili social i/o fiscal, al Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat o o Viladecans.
 • No hagin estat sancionades mitjançant sentència ferma per vulnerar els drets fonamentals i les llibertats de les persones treballadores en els 6 mesos anteriors a la formalització de la contractació, sempre que la infracció hagués estat qualificada d'infracció greu o molt greu.
 • No hagin estat sancionades amb caràcter ferm per haver-se produït accidents de treball per incompliment de l'adopció de les mesures de seguretat en els 6 mesos anteriors a la formalització de la contractació, sempre que la infracció hagués estat qualificada de greu o molt greu. I, amb caràcter general, aquelles que haguessin formalitzat els contractes de treball infringint la legislació laboral i altra normativa vigent en matèria de Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Estiguin al corrent de pagament i no tinguin deutes amb Hisenda, la Seguretat Social i l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • No hagin contractat en els últims 3 mesos a la persona proposada per aquesta contractació.

 

Obligacions:

 • Complir les obligacions establerts en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Les ofertes de treball es gestionaran mitjançant el Servei Local d’Ocupació.

 

Import:

Màxim de 2.000€, corresponent al 50% del cost de la contractació a bonificar.

 

Contractes:

 • Màxim 3 contractes per empresa.
 • Formalitzats a partir de l’1 d’abril de 2022 i fins al 1 d’agost del 2022, mitjançant qualsevol modalitat contractual segons normativa vigent.
 • Jornades laborals complertes i/o parcials d’un mínim de 20h.
 • En el contracte de treball s’hi ha de fer constar la frase “Contracte subvencionat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en el marc del Programa Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona”.

 

Col·lectiu de treballadors/es que se’n poden beneficiar:

 • Persones en situació d’atur o en actiu, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), abans de l’in ici del contracte laboral al subvencionar.
 • Persones participants al projecte Logística 4.0: generant un ecosistema d’innovació.

 

Sol·licituds i justificació:

El procediment de concessió serà per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Subvenciona

Col·labora

Documentació del projecte

Conclusions de la diagnosi (pdf - 3333080 bytes)

Cartell del projecte (pdf - 3250366 bytes)

Règim Regulador del Programa (pdf - 2970201 bytes)

Curs Connecta amb la Logística 4.0 (pdf - 426419 bytes)

Curs Avança amb la Logística 4.0 (pdf - 426419 bytes)

Presentació Pla d'Acció (pdf - 7340880 bytes)

Infografia ajuts (png - 4623222 bytes)