PRESENTACIÓ

L’objectiu del programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur que disposin del títol de l’ESO, de batxillerat o d’un CFGM, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

 

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants.

Podeu demanar més informació sobre els ajuts a través del correu electrònic, trucant al telèfon 93 478 68 78 o dirigint-vos presencialment al Centre de Promoció Econòmica del Carrer Moreres, 48 Prat del Llobregat. Contacteu amb Cristina Gimenez (gimenezm@elprat.cat) i Jessica Silva (silva@elprat.cat).

REQUISITS PER A LES EMPRESES

 

Es prioritza les empreses o entitats del Prat de Llobregat.

 

Compliment de la LISMI, de les obligacions tributàries i de la Llei de política llingüística, així com de les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat. Complir amb la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals i amb la obligació de respectar la igualtat de tracte i oportunitats així com la obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual. No haver acomiadat treballadors en els darrers tres mesos per acomiadament improcedent o nul per l’òrgan judicial. 

L’empresa participant tindrà que designar un/a tutor/a d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball. Per part del Centre de Promoció Econòmica es posarà a disposició una tècnica de referència.

Presentar la sol·licitud de les subvencions i la documentació requerida dins el termini establert i segons model normalitzat.

L’empresa i el Centre de Promoció Econòmica firmaran un conveni de col·laboració per la implementació del programa “Fem Ocupació per a joves”.

(Informació detallada en la Base 17 del Annex 1 de l’Ordre)

 

PERSONES CONTRACTADES

 • Persones joves de 18 a 29 anys, que disposen del títol d’ESO, CFGM o Batxillerat, en atur i prioritàriament amb experiència professional.
 • Persones registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació en situació d'atur abans del contracte.
 • Persones joves inscrites al sistema de Garantia Juvenil.

 

CONTRACTES

 • Contractes celebrats abans del 6 de desembre de 2018, i que siguin d'un mínim de 6 mesos, de temps complet o temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa Fem ocupació per a joves i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se

d'una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI mensual 2017: 707,70€) pels mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) Quantia màxima: 4.245,60€.  Aquestes quanties correspondran a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, es subvencionarà la part proporcional a la jornada. 

La data màxima per subscriure contractes en el marc del programa serà el 6 de desembre de 2018.

 

ALTRES BENEFICIS:

 • Formació subvencionada dels participants a càrrec del programa (entre 90h i 150h) especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball.
 • Formació adaptada a les necessitats del lloc de treball de l’empresa.
 • Intermediació i preselecció de candidatures en funció del lloc de treball. La selecció final serà a càrrec de l’empresa.
 • Assistència tècnica, seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa.
 • Assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció.

La subvenció és compatible amb els incentius que puguin venir donats pel contracte subscrit.

Finalitza el termini per sol·licitar ajudes a la contractació el 6 de desembre de 2018.

L’empresa o entitat contractant ha de presentar la sol·licitud de subvenció al SOC mitjançant el model normalitzat, en el termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte.

A cadascuna de les sol·licituds aprovades pel SOC, li correspondrà una resolució de concessió de la subvenció atorgada.

El pagament a les entitats contractants, d’acord amb el que indica l’Ordre, es farà de la següent manera:

 • El pagament d’una bestreta del 80% de l’import de la subvenció atorgada.
 • El pagament restant s’ordenarà quan les entitats contractants justifiquin correctament la totalitat de les despeses de la contractació.

L’ordenació d’aquests pagaments i el seu pagament material s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria del SOC i les seves disponibilitats.

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001

Col·laboren: