El període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria és de l’11 de gener fins el 8 de març de 2021.

Poden accedir a aquestes subvencions,  les persones autònomes i jurídiques que desenvolupin la seva activitat en el municipi obligades al tancament obligatori derivat del RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma i també les activitats que tinguin reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat que no van demanar la subvenció  en l’anterior convocatòria. 

Excepcionalment podran accedir a les subvencions de la línia B els beneficiaris que no hagin pogut justificar els 1000€ en l’anterior convocatòria.  L’import de la subvenció en aquest cas serà com a màxim la diferència entre l’import obtingut en l’anterior convocatòria i 1000€.

 

Podran sol·licitar subvenció els que compleixin amb els següents requisits:

 

  • Ser persona física autònoma o jurídica amb activitat empresarial al municipi.
  • Tenir seu social, fiscal o centre de treball al municipi del Prat de Llobregat.
  • Haver-se vist afectat pel tancament, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
  • També podran sol·licitar-lo les persones autònomes que tinguin reconeguda la prestació extraordinària per cessament de l’activitat per motiu de reducció dels seus ingressos al menys en un 75% per la situació d’emergència sanitària derivada de la covid-19, tot i no haver estat obligats al tancament de l’activitat.
  • Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, excepte per als sectors de comerç, serveis, restauració i hostaleria que podran tenir un màxim de 50 treballadors.
  • Tenir un volum d’operacions no superior a 1.000.000 euros anuals (exercici anual anterior).
  • Queden inclosos els que realitzin la seva activitat en un equipament públic en règim d’autorització o concessió.
  • No haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de la sol.licitud.
  • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

 

També podeu demanar més informació a través de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, Tel. 934786878  i als correus :

elpratempren@elprat.catcpeempreses@elprat.cat o comerc@elprat.cat.

Per a la Línia A: La quantia de la subvenció serà de 250€ per als sol·licitants que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases.

 

Per a la Línia B: L’Ajuntament del Prat de Llobregat atorgarà a cada beneficiari/a un import màxim de 1.000€.

 

Per a la línia B aquesta quantitat es pot veure reduïda en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

 

Despeses subvencionables per a la línia B: lloguers, subministres bàsics, taxa de vetlladors, costos laborals, estudis de reorganització dels espais de l’establiment, mesures sanitàries o sistemes de protecció per reactivar l’activitat habitual, sempre que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb  la covid-19, projectes de digitalització o qualsevol altre inversió relacionada amb l’adaptació de la seva activitat empresarial, sempre que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb la covid.

Fins al 8 de març de 2021.

Les sol·lictud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: seu.elprat.cat

Amb el suport de: