Preguntes freqüents per a persones treballadores, autònomes i empreses en relació a la crisis pel COVID-19

 

A efectes informatius podeu trobar un repositori actualitzat de línies de suport per a empreses i treballadors en relació a la crisi provocada per COVID-19 en aquest apartat del nostre web.

Informació i recursos per als Autònoms

Informació i ajudes adreçades a treballadors i treballadores autònomes

Informació i recursos per a les Empreses

Informació i recursos per a les empreses

Informació i recursos per al Sector Turístic

Informació sobre ajudes i recursos per al sector turístic

Informació i recursos per al Comerç

Informació i recursos per al sector del Comerç de la ciutat

Informació i recursos per al Sector de l'Economia Social i Cooperativa

Informació i recursos per a les empreses i entitats d'Economia Social i Cooperativa

Informació i recursos per a l'Ocupació

Informació i recursos per a persones en cerca activa de feina o millora de l'ocupació

Recursos Formatius

Recursos de formació online per a persones en cerca de feina, empreses i autònoms

Preguntes freqüents per a persones autònomes i empreses:

El Govern estatal mobilitzarà fins 200.000 milions d'euros, quasi un 20% del PIB, en un pla de mesures econòmiques per mitigar l'impacte de l'COVID-19: Mesures econòmiques.

Aquest pla anunciat el 17 de març permetrà mobilitzar fins 200.000 milions d'euros durant aquest any. Aquestes mesures s'uneixen a les adoptades en matèria sanitària i de cobertura laboral al Consell de Ministres d'el passat 10 de març.

La major part de les mesures s'articulen mitjançant un reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per a fer front al impacte econòmic i social del COVID-19, que recull de manera específica accions per reforçar el sector sanitari, protegir el benestar de les famílies i donar suport a les empreses afectades, en particular de el sector turístic i les pimes.

El reial decret llei publicat pot consultar al BOE fent clic aquí.

El Govern català, dijous 12 de març, va anunciar un pla de xoc en l'àmbit econòmic: Pla per l'economia.

"Es tracta d'una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros per millorar la liquiditat de les empreses", que es formalitzarà a través d'entitats financeres amb l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) o d'Avalis de Catalunya. El Govern, mitjançant l'ICF i Avalis, assumirà el 75% de el risc creditici de cada operació, i les entitats financeres, el 25% restant. Aquest finançament, destinada a pimes, ha d'estar vinculat a noves necessitats de liquiditat i a el manteniment de llocs de treball.

La voluntat d'aquesta mesura és que "en cas que hi hagi un reducció de l'activitat productiva, les empreses disposin de la liquiditat suficient per tenir capacitat de resistència, amb l'objectiu de mantenir llocs de treball".

Els avals de l'ICF aniran d'1 a 2,5 milions d'euros, mentre que els de Avalis oscil·laran entre 100.000 euros i 1 milió. El termini per tornar els préstecs serà de 4 anys, incloent un any de carència. S'estima que aquestes mesures de liquiditat podran beneficiar un col·lectiu aproximat d'unes 4.000 empreses a tot Catalunya.

El decret també fixa una moratòria fins al setembre en el pagament de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que les empreses haurien d'abonar a l'abril. D'aquesta manera es busca mitigar temporalment les despeses que han d'afrontar les empreses de el sector, un dels afectats més directament per la crisi de l'coronavirus.

El 17 de març el Govern va anunciar la posada en marxa d'una nova línia d’ajudes per donar suport als treballadors i treballadores autònoms que hagin patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. Aquest ajut comptarà amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Es tracta d’una prestació econòmica de fins a 2.000 euros, que podran percebre sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. 

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

 

Una línia de finançament a determinades empreses i autònoms que es consideren especialment afectats pel COVID-19. Aquesta línia de finançament va ser creada per l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, de 11 d'octubre i els seus instruments de desenvolupament, que van establir una línia de finançament de 200 milions d'euros, gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial i amb una garantia parcial de el 50% de l'Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a les empreses i treballadors autònoms de el sector turístic i d'activitats connexes amb aquest.

Un dels principals sectors econòmics afectats està sent el sector turístic, i això, per les restriccions a la lliure circulació de persones que s'estan establint i la menor demanda de serveis turístics per la incertesa i l'efecte precaució. Tot això està tenint un impacte econòmic important en les línies aèries, en el sector turístic i en el comerç minorista.

El COVID-19 pot tenir una especial incidència en l'ocupació dels treballadors fixos discontinus que treballen en el sector turístic i en tots els sectors vinculats a la mateixa en totes les comunitats autònomes. Per això, en el present Reial decret llei, com a mesura extraordinària, s'anticipa i s'amplia en els mesos de febrer a juny de l'any 2020 l'aplicació d'aquesta bonificació respecte d'aquells treballadors que es poden veure més afectats per la situació excepcional esmentada en totes les comunitats autònomes.

Persones autònomes i empreses amb CNAE del sector turístic i activitats connexes poden demanar la línea "ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook"

Els autònoms han de demostrar la caiguda dels seus ingressos i haver cotitzat durant 12 mesos continuats per a accedir als fons de prestació, que és d'un 70% de la base reguladora.

La Moncloa ha aprovat flexibilitzar l'accés a la prestació per cessament d'activitat dels autònoms perquè sigui compatible amb l'exoneració del pagament del pagament de quotes a la Seguretat Social així com acollir-se a un ERTO.

Tindran dret a aquesta prestació, independentment que s'hagi cotitzat o no per la contingència de cessament d'activitat, les persones treballadores autònomes que les seves activitats hagin quedat suspeses i aquells a qui la facturació en el mes anterior al de sol.licitud hagi quedat reduïda en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.

  • Estar afiliat/da i en alta a la data de la declaració d'estat d'alarma al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

Fins a un mes després de l'entrada en vigor del RD Llei, per tant, fins al 14 d'abril.

Es pot demostrar aportant informació comptable com còpia del llibre d registre de factures emeses, còpia del llibre diari d'ingresos i despeses, còpia del llibre registre de vendes i ingressos, còpia del llibre de compres i despeses. En el cas de persones autònomes no obligades a portar llibres de registre, podran acreditar la reducció amb qualsevol altres mitjà admès en dret. Aquesta documentació s'haurà d'acompanyar amb una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits.

Per a aquelles persones autònomes que tinguin la carència per causar dret a la prestació per cessament d'activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social, la quantia serà un 70 per cent de la base reguladora. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització de l'activitat exercida pel treballador autònom en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Tant si el treballador autònom ha complert el període mínim de cotització com si no, els límits seran els establerts en l'article 339.2 de la Llei General de la Seguretat Social:

  • La quantia màxima serà el 175% de l’IPREM) si no té fills a càrrec
  • La quantia màxima serà el 200% de l’IPREM) si té 1 fill a càrrec
  • La quantia màxima serà el 225% de l’IPREM) si no té més d'1 fill a càrrec

No hi ha obligació a tramitar la baixa i si la causa de sol.liciutd de la prestació és la reducció de la facturació ha de romandre en alta en el corresponent règim de Seguretat Social.

No exisitirà obligació de cotitzar i si les quotes ja han estat ingressades es pot sol·licitar el seu retorn.

El crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella. Transcorreguts els efectes temporals d'aquestes mesures, tornarien a ser aplicables els beneficis en la cotització de què ja es gaudís amb anterioritat a la concessió d'aquesta prestació.

Fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en els supòsits de pròrroga que tinguin una durada superior al mes, sempre que es mantinguin els requisits exigits per a la seva concessió.

En l’àmbit de la gestió tributària estatal, l’article 14 del recent publicat Reial Decret-Llei estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions el termini de presentació i pagament de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Aquest període englobarà les autoliquidacions corresponents als períodes de febrer, març, abril i del primer trimestre de 2020 i serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

No obstant, només aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà als contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75 per cent.

Preguntes freqüents per a empreses i persones treballadores:

Si l'activitat de la teva empresa no ha estat suspesa pel decret d'estat d'alarma, has d'anar a treballar, excepte per raons de força major. Entre les raons de força major s'inclou l'impediment d'acudir al centre de treball pel tancament de carreteres dictat pel Ministeri de l'Interior en base a l'article 7.4 de l'decret d'estat d'alarma.

Els treballadors d'empreses que continuïn obertes i que estiguin infectats per covid-19 o que estiguin aïllats de forma preventiva tenen les mateixes condicions que el personal que ha patit un accident laboral. En aquests casos la prestació equival al 75% de la base reguladora, a càrrec de l'administració. Fins ara les persones afectades pel coronavirus estaven en un règim d'incapacitat temporal per contingències comunes.

El treballador o treballadora ha de continuar percebent una prestació, però l'empresa pot presentar un ERTO a causa de força major. Això comporta la suspensió de l'contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació. Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l'empresa ha de continuar abonant els salaris.

En tot cas, com es tracta d'una situació temporal, no procedeix l'acomiadament.

Amb decret s'ha reduït de manera considerable el transport de viatgers. En aquest cas s'ha de continuar percebent el salari, però l'empresa pot presentar un ERTO a causa de força major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d'ambdues. Això comporta la suspensió de l'contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació. Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l'empresa ha de continuar abonant els salaris.

En tot cas, com que es tracta d'una situació temporal, no procedeix l'acomiadament.

L'empresa pot presentar un ERTO per causes productives. Això comporta la suspensió de l'contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però el treballador o treballadora té dret a la prestació per desocupació. En aquest cas no es precisa la verificació de l'autoritat laboral però s'ha d'instar un període de consultes amb la representació legal dels treballadors.

En tot cas, com que es tracta d'una situació temporal, no procedeix l'acomiadament.

Qualsevol empresa pot aplicar un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació, independentment de la seva dimensió. Està recollit en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

Les empreses que decideixin aplicar un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació han de justificar degudament la mesura per "causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major", segons l'Estatut dels Treballadors. Tot indica que en aquest cas ho faran per raons de força major.

Els ERTO reben una especial atenció a fi de simplificar els procediments i requeriments (art. 22 i ss), en concret: la perdua d'activitat en conseqüència del Covid-19 tindrà la consideració de força major a efectes de suspensió de contractes o reducció de jornada. Els procediments de regulació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s'assimilen més als de cuasa major. En concret, quan es reuneixin les condicions necessàries (art. 22.1):

  • L'empresa presentarà sol.licitud, acompanyada d'un informe relatiu a la vinculació de la perdua d¡activitat com conseqüència del COVID-19.
  • L'empresa comunicarà la sol.licitud als treballadors, als seus representats, facilitant còpia de l'informe referit
  • L'autoritat laboral tindrà 5 dies desde la data de sol.licitud per constatar l'existècnia de força major

A falta de força major: 

  • El periode de consultes no haurà d'excedir el termini de de 7 dies
  • L'informe de la Inspecció de Treball es realitzarà en el termini de 7 dies

En un primer moment s’ha de realitzar una comunicació prèvia i paral·lela a l’obertura del període de consultes a la representació legal de les persones treballadores (RLPT) i a l’autoritat laboral (AL).

En aquesta comunicació inicial s’haurà d’annexar un seguit de documentació que s’ha d’oferir físicament a la RLPT i annexar-la per internet a l’autoritat laboral. En el formulari que tan sols es pot adjuntar una fulla de càlcul relativa als centres de treball i persones treballadores afectades per la decisió i la resta de documentació s’haurà d’aportar en 24 hores a comptar des del moment de presentació mitjançant l’eina de la Generalitat “La meva carpeta”.

El procediment per presentar la comunicació a l’autoritat laboral per internet el podem seguir mitjançant el següent enllaç, on trobarem el formulari a omplir.

Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació. El seu propi nom ens dóna una de les claus principals d'aquesta mesura que apliquen les empreses: la temporalitat. Les empreses poden suspendre contractes de treball o reduir jornades de manera momentània, quan travessin per dificultats tècniques i organitzatives que posin en risc la continuïtat de la companyia. És el que passa ara amb la crisi de l'coronavirus.

Les empreses quedaran exonerades de l'aportació empresarial a la Seguretat Social sempre que: tinguin menys de 50 treballadors (a data 29/02/2020) i es comprometin a mantenir els llocs de treball durant 6 mesos. Aquesta exoneració nomes serà d'aplicació als expedients inclosos en el procediemnt de força major (art. 22)

La exoneració serà aplicable a instancia de l'empresari.

Les treballadores i treballadors afectats per una suspensió temporal d'ocupació perceben la prestació per desocupació. La quantitat és un 70% de la base reguladora de la seva cotització a la Seguretat Social durant els 180 dies anteriors. En aquest càlcul no es tenen en compte les cotitzacions per hores extres. A partir del dia 181 de suspensió de l'contracte, les treballadores i treballadors comencen a percebre el 50% de la base reguladora.

Els treballadors podran accedir a la prestació de l'atur sense que això computi a efectes de consumir els periodes màxims de precepció. Tindran acces a prestació aquelles persones que no disposesin del periode de cotització necessari (art. 25). Es regula la presentació extemporania de les sol.licituds de la prestació (art. 26).

El decret estableix, en les activitats sanitàries, la possibilitat de no respectar la normativa sobre jornada de treball i es poden superar els límits de jornada establerts.

Aquesta circumstància pot aplicar-se també en activitats essencials per al proveïment alimentari, el subministrament d'energia, productes derivats de l'petroli i gas natural.

En aquest cas, a l'tractar-se d'hores extres a causa de força major, no han de respectar el límit de 80 hores anuals i són de caràcter forçós. Evidentment, s'han de compensar com a hores extraordinàries.

El teletreball ha d'estar regulat a l'conveni col·lectiu o en acord d'empresa. Si no fos així, s'ha de pactar amb la RLT o, en absència d'aquesta, amb les mateixes persones treballadores.

És una mesura molt recomanable en la situació excepcional, però en tot cas, el teletreball sempre és voluntari.

Sí. En aquest cas el decret d'alarma si que ha previst suspendre la docència presencial però, sempre que sigui possible, s'han de mantenir les activitats educatives amb modalitats a distància i on-line. Per tant, les empreses dedicades a aquestes activitats poden facilitar els mitjans necessaris perquè les persones treballadores prestin els seus serveis a distància.

Sí, excepte que puguin acollir-se a qualsevol mesura de conciliació, llicència, permís, excedència, o supòsits de reducció de jornada regulada a l'conveni col·lectiu o en l'estatut dels treballadors.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha habilitat una pàgina web amb informació sobre el seu funcionament amb la situació d’emergència que s'ha produït a causa de la Covid-19. A més al següent document trobareu respostes a les preguntes en relació als tràmits amb les Oficines de treball

Com donar-se d'alta al SOC (pdf - 192531 bytes)

Les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament  prorrogades des del dia 10 de març i/o es realitzaran d’ofici, per aquelles persones que ja estaven previament inscrites com a demandants d'ocupació.

Preguntes freqüents per al sector del comerç:

El 'Ministerio de Industria, Comercio y Turismo' té disponible una pàgina web amb consultes i preguntes freqüents sobre el comerç: https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Comercio-Covid19.aspx

L'article 10 de l' Reial Decret 463/2020 no detalla el llistat complet dels béns que es consideren de primera necessitat, cal entendre com a tals aquells relacionats amb l'alimentació, neteja i higiene.

Es podria utilitzar com a referència els llistats recollits en els annexos I i II de l' Real DecretoD 367/2005 , de 8 d'abril, pel qual es desenvolupa l'art.17.3 de la Llei 7/1996 de 15 de gener, d'ordenació de el comerç minorista, i es defineixen els productes d'alimentació frescos i peribles i de gran consum.

El Reial decret llei 10/2020 , de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, fa un llistat d'aquells treballadors que no poden beneficiar-se d'aquest permís retribuït en funció del seu lloc de treball. Concretament en el punt 1 de l'annex d'activitats excloses es recullen les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l'empara dels articles 10.1 de l' Reial Decret 463/2020 , entre les que es troba el comerç per Internet, telefònic o per correspondència, per la qual cosa podrà seguir desenvolupant-aquesta activitat.

Addicionalment, el punt 24 de l'Annex de la norma estableix que no podran beneficiar-se de l'esmentat permís les persones treballadores per compte aliè que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
La norma no fa més especificació ni acota el tipus de producte, i per tant no es refereix en exclusiva a la distribució i lliurament de béns de primera necessitat.

En la mesura que l'activitat comercial a través d'internet, telèfon o correspondència està permesa, no hauria d'existir limitació al lliurament dels productes adquirits encara que el Reial Decret 463/2020 no ho expliciti.

Es comparteix el criteri que l'article 10.1 de Reial Decret 463/2020 suspèn "l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes", però no limita l'activitat a l'interior de l'establiment, que haurà de limitar-se a la resta de la prestació laboral , professional o empresarial característica que sigui possible dins l'establiment (és a dir, amb excepció de la venda a el públic), ja que disposa l'article 10 ha de conjugar-se amb el que estableix l'article 7 de el mateix text legal, que en les seves lletres c), id) permet únicament la circulació per vies d'ús públic, per c) Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, i d) Retorn a el lloc de residència habitual, segons s'adverteix per l'Advocacia de l'Estat a La Rioja.

És una de les activitats comercials autoritzades per obrir. L'art. 10.1 de l' Reial Decret 463/2020 marca com a excepció a l'tanqui els establiments comercials minoristes de "premsa i papereria". Cal tenir en compte que les papereries venen productes necessaris per a la realització de la feina des de casa (paper, tòner per a impressores ...) i per a enviaments, així com per a les tasques escolars que ara han de fer els nens a casa.

D'acord amb l'article 10.1 de l' Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, se suspèn l'obertura a el públic de tots els locals i establiments minoristes, a excepció dels següents, que poden romandre oberts: establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, [...] productes higiènics, premsa i papereria, [...] estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, [...]. Situació que es manté en el Reial decret llei 10/2020 , l'Annex, apartat 1, es remet a l'esmentat art. 10.1.

Per això, la venda directa dels productes no contemplats en aquest article queda prohibida també a aquells establiments per seccions que obrin a el públic per vendre els altres productes que sí que estan permesos. Aquests productes no permesos només es poden vendre a distància, per internet o telefònicament.

Així, els comerços coneguts com "" Tot a 100 "" només podran vendre els productes que detalla el Reial Decret i es reprodueixen a dalt, i hauran de tancar la resta de seccions.

Les activitats d'hostaleria i restauració poden prestar-se exclusivament mitjançant servei de lliurament a domicili, en virtut de l'article 10.4 de l' Reial Decret 463/2020 i de l' Reial decret llei 10/2020 .

No, no estan contemplats entre les activitats de primera necessitat (art. 10.1 de l' Real Decret 463/2020 )

nterpretant els arts. 7 i 10, com aquests serveis exigiran un desplaçament i, a el mateix temps, suposen una activitat comercial, només estan permesos els que afecten "productes de primera necessitat" o vinguin determinats per situacions "de força major o situació de necessitat" (arts. 7.1.a) i 7.1.g) i serveixin per a la normal recepció de "béns de primera necessitat" (art.10): com subministraments de gas, aigua, electricitat, telecomunicacions per garantir l'habitabilitat dels habitatges.

Quedarien per tant suspeses les activitats menors de multiassistència ofertes per les empreses d'assegurances amb caràcter accessori i que no presentin les condicions exposades en el paràgraf anterior.

No, aquest tipus d'establiments minoristes no es troben entre els que tenen permesa l'obertura a el públic, segons l'article 10.1 de l' Reial Decret 463/2020 .

L'article 10.1 S'exceptua de la suspensió d'obertura a el públic, entre d'altres, els establiments comercials minoristes dedicats a la venda de productes higiènics.