Informació i recursos per a les Empreses

Aquí podeu trobar un recull d'informació i ajuts per a les empreses afectades econòmicament pel coronavirus. Podeu enviar les vostres consultes als correus cpeempreses@elprat.cat o elpratempren@elprat.cat.

SECOTbcn posa a disposició dels autònoms, pimes i emprenedors, un servei gratuït d’assessorament exprés telemàtic, per ajudar a fer front a l’actual crisi. Pots adreçar les teves consultes a secotbcn@cambrescat.org.

 

En aquest document podeu trobar un resum de les mesures fiscals disponibles.

 

Mesures aprovades pel Govern espanyol 

El Consell de Ministres va aprovar el dijous 12 de març un paquet de mesures excepcionals davant dels efectes que el Covid-19 està tenint en l’economia, les empreses i la societat en general, el dissabte 14 de març el govern va publicar el Decret al Butlletí Oficial de l’Estat. Dimecres 18 de març va publicar la modificació d'aquest Decret amb noves mesures. A continuació us en destaquem algunes:

 

Àmbit Fical:

El Reial decret llei 7/2020 recull un règim transitori excepcional en l’àmbit dels ajornaments de deute tributari. Es tracta d’unes condicions transitòries en els terminis, condicions de l’ajornament que, a més, s’aplicaria excepcionalment a deutes que, per la seva naturalesa, la Llei General Tributària ordinàriament recull com a inajornables. Detalls sobre aquest règim transitori:

 • S’aplica a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data d´entrada del reial decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
 • És requisit necessari per a la concessió de l´ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb un volum d´operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l´any 2019
 • El límit màxim susceptible d´ajornar amb dispensa de garanties és d´una quantitat igual a 30.000 euros, conjuntament per tots els deutes ajornats.
 • Les condicions de l’ajornament són una concessió de termini de sis mesos i la no meritació d´interessos durant els primers tres meses de l´ajornament.
 • Excepcionalment, s´aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l´Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s´acrediti que no s´han cobrat les quotes d´IVA repercutides.
 • LA AEAT indica al seu web les instruccions provisionals per sol.licitar aquests ajornaments a traves del següent link: Instruccions AEAT
 • La Agència Tributària ha publicat al seu web l’ampliació dels terminis en els procediments tributaris mitjançant un canvi normatiu imminent que contempli els procediments de declaració i autoliquidació: pàgina web

El Consell de Ministres va aprovar el 31 de març un nou paquet de mesures per complementar les aprovades fins al moment

 • Moratoria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social: la Tressoreria de la Seguretat Social podrà concedir de forma excepcional moratories en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social atenent a les excepcionals cirqunstàcnies. El periode de meritació per a les empreses serà entre abril i juny de 2020
 • Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social: es permet la sol.licitud d'ajornament d'empreses que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social, que hagin d'ingressar entre els mesos d'abril i juny de 2020 amb una rebaixa del tipus d'interes del exigit que es fixa en el 0,5%. 
 • S'estableix que durant un termini de dos anys i mig, extensible per Acord del Consell de Ministres, es podran refinanciar els prestecs atorgats per la Secretaría General de Industria y PYME. Per als projectes actualment en execució es fleixibilitzaran els criteris per la avaluació de la execució dels projectes, sempre garantitzant el compliment dels objectius del projecte. 
 • Increment de la dotació del Fondo de Provisiones Técnicas de CERSA amb 60 milions d'euros amb l'objectiu de donar cobertura extraordinària al risc de crèdit d'operacions de financiació per a PIMES fectades a la seva activitat per la COVID-19.
 • Es suspen durant un any i sense cap penalització el pagament d'interesos i amortitzacions corresponents als prèstecs atorgats per la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y el Programa Emprendetur Internacionalización.
 • Es permet que les empreses poguin suspendre temporalment els seus contractes de suministraments o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització, de la mateixa forma que es possibilitat el canvi de peatge d'acces i el ajust de potència contractada sense cost algu. Un cop finalitzat l'estat d'alarma podran fer de nou una modificació sense cost ni penalització. 

 

Nou paquet de mesures econòmiques aprovades el 21 d’abril pel Consell de Ministres. Suport a l'ocupació i reforç del finançament empresarial (Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril). T’informem de les noves mesures complementàries del govern espanyol contemplades al RDL 15/2020:

 • Reducció a zero de l'IVA aplicable al subministrament de material sanitari: S’aplicarà un tipus impositiu del 0% sobre l’IVA aplicable als subministraments de material sanitari els destinataris dels quals siguin entitats públiques sense ànim de lucre i centres hospitalaris fins al 31 de juliol del 2020. Aquestes operacions en documentaran com a exemptes. 
 • Reducció al 4% l'IVA aplicable a llibres, diaris i revistes digitals: Reducció al 4% de l’IVA de productes culturals per l’increment de la demanda dels mateixos que s’està produint durant període de confinament. 
 • Liquidacions d'impostos, adaptació del calcul aplicable a traves de dues mesures:
  • Impost de societats: es dona la opció de realitzar els pagaments fraccionats sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació, dins del termini ampliat del RDL 14/2020, del pagament fraccionat determinat per aplicació de l’esmentada modalitat de base imposable. Aquesta opció és vàlida per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener del 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, dels contribuents el volum d'operacions dels quals no hagi superat la quantitat de 600.000€. Aquesta mesura no serà aplicable per als grups fiscals que apliquen el règim especial de consolidació fiscal (capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014).
  • Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i l'ingrés a compte del règim simplificat de l'IVA: eliminació de la vinculació obligatòria que durant tres anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF; i del règim simplificat i del règim especial de l'IVA de l'agricultura, ramaderia i pesca. Els contribuents podran tornar a aplicar aquest mètode en l'exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació. 
 • Supeditació del pagament de deutes tributaris: Es pot supeditar el pagament dels deutes tributaris a l'obtenció del finançament a què es refereix el RDL 8/2020, incloent-hi una disposició final que modifica aquest decret.

 

Àmbit Laboral:

 • Subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades al  Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
 • Subsidi de d'atur excepcional per finalització de contracte temporal a les persones trebalaldores a qui se li hages extinguit un contracte de durada determinada de, al menys, dos mesos de durada amb posterioritat ala entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
 • el Reial Decret Llei 10/2020 d’adopció de mesures en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats del Covid-19, regula el permís retribuït recuperable per als treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials amb l’objectiu de reduir la mobilitat de la població en el periode del 30 de març al 9 d'abril. Les persones treballadores afectades per aquest supòsit (que treballin per compte aliè en empreses l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març) conservan el dret a la retribució. La recuperació de les hores de treball que es contemplen en aquest permís es podran fer efectives des de el dia següent a la finalització de l'estat d'alarma i fins al 31 de desembre de 2020.

 

Nou paquet de mesures econòmiques aprovades el 21 d’abril pel Consell de Ministres. Suport a l'ocupació i reforç del finançament empresarial (Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril). T’informem de les noves mesures complementàries del govern espanyol contemplades al RDL 15/2020:

 • Ampliació de la cobertura de la prestació d’atur per determinades situacions: Aquesta mesura amplia la cobertura de la prestació per a aquelles persones treballadores que hagin causat baixa voluntària des de l’1 de març per incorporació a una altra feina la qual finalment no s'hagués materialitzat. També incorpora aquesta garantia a aquelles persones treballadores que hagin estat acomiadades durant el període de prova d'un nou lloc de treball des del 9 de març.
 • Increment de l'àmbit d’aplicació dels ERTO’s per força major: Aquesta mesura té per objectiu donar cobertura a aquells sectors considerats essencials que han vist reduïts els seus ingressos. Aquestes empreses podran diferenciar la part de la plantilla que desenvolupa les activitats essencials d’aquella que no, per poder accedir a la realització d’un ERTO, de forma que es podran acollir a la mesura per la part de l’activitat que no estigui subjecta al caràcter essencial. 
 • Ampliació de protecció de les persones treballadores fixes discontinus: Per a aquelles persones treballadores que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes com a conseqüència del Covid-19 i que no compleixin del requisit per accedir a la prestació d’atur o que no disposin del període de cotització previ necessari.
 • Ampliació de dos mesos del caràcter preferent del teletreball: Sempre que sigui possible, es prioritzarà el teletreball. Aquesta mesura haurà de ser preferent davant el cessament temporal o reducció d’activitat. 
 • Pròrroga de dos mesos de les adaptacions i reduccions de jornada per afavorir la conciliació: Ampliació de dos mesos d’aquest dret a reducció (fins a un 10% de la jornada) i adaptació per a persones treballadores amb persones depenents al seu càrrec degut a la situació del Covid-19.
 • Utilització de les quantitats del Fons de promoció i educació de les cooperatives per paliar els efectes del Covid-19: Flexibilització del Fons de promoció i educació per a que es puguin destinar a qualsevol activitat que pugui contribuir a aturar o paliar els efectes del Covid-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o datació de liquidat a la cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament. 
 • Reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris durant el període d’inactivitat al 2020
 • Sol.licitud de cessament d’activitat per a autònoms sense Mutua: Es disposa que els treballadors autònoms que no disposin de Mutua, puguin optar per una al temps de sol.licitar el cessament i així garantir que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació. 
 • Rescat de fons de pensions: S’estableixen els terminis per al recat dels fons de pensions. es defineix l’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, termini i import màxim.  
 • Suspensió de terminis en l'àmbit d’actuació de la inspecció de treball i Seguretat Social i reforç dels mecanismes de control  i sancions per evitar comportaments fraudulents 

 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicat una guia sobre les preguntes més freqüents en relació a les mesures adoptades.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha elaborat un document donant resposta a preguntes freqüents en relació a les Oficines de Treball.

 

Mesures de Finançament

Nou paquet de mesures econòmiques aprovades el 21 d’abril pel Consell de Ministres. Suport a l'ocupació i reforç del finançament empresarial (Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril). T’informem de les noves mesures complementàries del govern espanyol contemplades al RDL 15/2020:

 • Subvencions de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia: Habilitació de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) a concedir aplaçaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables. Poden ser objectes d’ajornament les quotes que estiguin pendents de pagament i el venciment de les quals s’hagi produït o es produeixi en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. Aquest ajornament quedarà automàticament ampliat a les successives quotes fins que transcorrin dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Les quotes ajornades s’hauran d’abonar abans que acabi el període de vigència del préstec, i no podran entendre’s com a capitalitzades.

 

Mesures per reduir costos de pimes i autònoms (lloguers de locals)

Nou paquet de mesures econòmiques aprovades el 21 d’abril pel Consell de Ministres. Suport a l'ocupació i reforç del finançament empresarial (Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril). T’informem de les noves mesures complementàries del govern espanyol contemplades al RDL 15/2020:

 • Negociació de l’ajornament del pagament de lloguers de locals comercials mitjançant l’ús de la fiança com mecanisme de negociació. Es preveu la moratòria en el pagament de les rendes de lloguer en arrendaments de local o d’indústria, en els següents supòsits: 
  • Autònoms que compleixin els següents requisits:
   • Alta al RETA a data 14 de març de 2020.

   • Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, o per decisió d’una autoritat competent.

   • Si l’activitat no ha estat suspesa: ha d’acreditar un descens en la facturació del mes natural anterior a la sol·licitud de la moratòria, d’almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre de l’any anterior al que pertany aquest mes.

  • PIMES que compleixin els següents requisits:

   • Que tinguin un actiu inferior a 4 milions d’euros, una facturació inferior a 8 milions d’euros, i menys de 50 treballadors.

   • Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, o per decisió d’una autoritat competent.

   • Si l’activitat no ha estat suspesa: ha d’acreditar un descens en la facturació del mes natural anterior a la sol·licitud de la moratòria, d’almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre de l’any anterior al que pertany aquest mes.

  • Arrendaments per a ús diferent de l’habitatge amb grans tenidors o empresa o entitat pública d’habitatge: L’arrendatari podrà demanar una moratòria en el pagament de la renda de lloguer, que haurà de ser acceptada per l’arrendador, i que s’aplicarà de forma automàtica durant el període que duri l’estat d’alarma o les seves pròrrogues, i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, fins a  un màxim de quatre mesos. El pagament de la renda quedarà ajornat sense interessos, mitjançant el fraccionament de les quotes en el termini de dos anys, dins del període de vigència del contracte d’arrendament, a comptar a partir de la finalització de l’estat d’alarma o, en el seu cas, dels quatre mesos posteriors.

  • Arrendaments per a ús diferent de l’habitatge amb arrendador no gran tenidor o empresa o entitat pública d’habitatge: Fins al dia 22 de maig, l’arrendatari podrà demanar a l’arrendador un ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer, sempre que no hi hagués un acord previ. En el marc de l’acord sobre l’ajornament, es permet que la fiança serveixi per al pagament total o parcial d’alguna de les rendes. Aquesta fiança haurà de ser restituïda en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini de vigència del contracte, si aquest fos inferior a un any.

  • Acreditació dels requisits per acollir-se a la moratòria. L’arrendatari haurà d’acreditar que compleix els requisits per acollir-se a la moratòria o ajornament:

   • Mitjançant declaració responsable de la reducció de facturació d’almenys un 75%.

   • Mitjançant certificat de l’AEAT de cessament de l’activitat.

 

Mesures econòmiques aprovades pel Govern de la Generalitat

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat un primer paquet de mesures d’àmbit econòmic per mitigar els efectes negatius que la pandèmia del coronavirus està tenint i tindrà en les empreses catalanes:

 • Línia de crèdit per a les empresesObertura d’una linia de crèdit de 1.000 milions d’euros per millorar la liquiditat de les empreses, que es formalitzarà a través d’entitats financeres mitjançant l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya. El Govern, assumirà el 75% del risc creditici de cada operació i les entitats financeres, el 25% restant. Finançament destinat per situacions de cas reducció de l’activitat productiva per tal que les empreses disposin de prou liquiditat per tenir capacitat de resistència amb l’objectiu de mantenir llocs de treball. El termini per retornar els préstecs serà de 4 anys, incloent-hi un any de carència. Aquesta línea de crédit està regulada per l'Ordre EMC/35/2020, d'1 d'abril.
 • Reforçament de l’Oficina de Barreres a la Internacionalització: aquesta oficina treballa per a les empreses que tenen problemes per exportar o importar, fa un seguiment de l’evolució dels mercats (a través de les seves 40 oficines exteriors) i ajuda les empreses a buscar proveïdors alternatius a través del Portal de la Indústria.
 • Inclusió de la crisi sanitària al Fons de Contingència: aquest fons es es destina a atendre despeses no previstes inicialment en el pressupost d’empreses de sectors com salut o d’atenció a les persones, i que puguin sorgir al llarg de l’exercici.
 • La Generalitat defineix un procediment per garantir l'activitat de les indústries essencials, es tracta d'un procediment per garantir que les empreses industrials essencials puguin desenvolupar la seva activitat durant la crisi sanitària causada pels efectes del Covid-19. Aquestes empreses han de tramitar una declaració responsable en relació amb la consideració d'activitat industrial essencial inclosa en els apartats 2 i 4 de l’annex del Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març. La conselleria d’Empresa i Coneixement ha obert un espai al Canal Empresa on les empreses poden formalitzar una declaració responsable en relació a la consideració d’activitat essencial
 • Línia de subvenció directa a les micro i petites empreses industrials. Destinada a contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen, com a conseqüència de la caiguda de l’activitat. Aquesta és una línia amb concurrència competitiva. Quan abans es presenti, millor.

 

Més informació i altres recursos

 

Informació i recursos per als Autònoms

Informació i ajudes adreçades a treballadors i treballadores autònomes

Informació i recursos per a les Empreses

Informació i recursos per a les empreses

Informació i recursos per al Sector Turístic

Informació sobre ajudes i recursos per al sector turístic

Informació i recursos per al Comerç

Informació i recursos per al sector del Comerç de la ciutat

Informació i recursos per al Sector de l'Economia Social i Cooperativa

Informació i recursos per a les empreses i entitats d'Economia Social i Cooperativa

Informació i recursos per a l'Ocupació

Informació i recursos per a persones en cerca activa de feina o millora de l'ocupació

Recursos Formatius

Recursos de formació online per a persones en cerca de feina, empreses i autònoms