Informació i recursos per als Autònoms

Aquí podeu trobar un recull d'informació i ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus. Podeu enviar les vostres consultes als correus cpeempreses@elprat.cat o elpratempren@elprat.cat.

SECOTbcn posa a disposició dels autònoms, pimes i emprenedors, un servei gratuït d’assessorament exprés telemàtic, per ajudar a fer front a l’actual crisi. Pots adreçar les teves consultes a secotbcn@cambrescat.org.

 

En aquest document podeu trobar un resum de les mesures fiscals disponibles.

 

Mesures aprovades pel Govern espanyol

Àmbit fical:

El Reial decret llei 7/2020 recull un règim transitori excepcional en l’àmbit dels ajornaments de deute tributari. Es tracta d’unes condicions transitòries en els terminis, condicions de l’ajornament que, a més, s’aplicaria excepcionalment a deutes que, per la seva naturalesa, la Llei General Tributària ordinàriament recull com a inajornables. Detalls sobre aquest règim transitori:

 • S’aplica a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data d´entrada del reial decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
 • És requisit necessari per a la concessió de l´ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb un volum d´operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l´any 2019
 • El límit màxim susceptible d´ajornar amb dispensa de garanties és d´una quantitat igual a 30.000 euros, conjuntament per tots els deutes ajornats.
 • Les condicions de l’ajornament són una concessió de termini de sis mesos i la no meritació d´interessos durant els primers tres meses de l´ajornament.
 • Excepcionalment, s´aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l´Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s´acrediti que no s´han cobrat les quotes d´IVA repercutides.
 • LA AEAT indica al seu web les instruccions provisionals per sol.licitar aquests ajornaments a traves del següent link: Instruccions AEAT
 • La Agència Tributària ha publicat al seu web l’ampliació dels terminis en els procediments tributaris mitjançant un canvi normatiu imminent que contempli els procediments de declaració i autoliquidació: pàgina web

El Consell de Ministres va aprovar el 31 de març un nou paquet de mesures per complementar les aprovades fins al moment

 • Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social: la Tressoreria de la Seguretat Social podrà concedir de forma excepcional moratories en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social atenent a les excepcionals circumstàncies. El periode de meritació per als autònoms serà el comprès entre maig i juliol de 2020.
 • Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social: es permet la sol.licitud d'ajornament als autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social, que hagin d'ingressar entre els mesos d'abril i juny de 2020 amb una rebaixa del tipus d'interes del exigit que es fixa en el 0,5%. 
 • Els autònoms que hagin suspes la seva activitat i passin a rebre la prestació per cesament d'activitat regulada en el Real Decret-llei 8/2020 i que no hagin ingressat en el termini les cotitzacions oscials corresponents als dies efectivamaent treballats del mes de març, podran abonar-les fora de termini sense recàrrec. 
 • Per als beneficiaris de la prestació extraordinària recollida en el article 17 del Real Decret-llei 8/2020, en els casos de suspensió d'activitat,  no serà objecte de recàrrec la cotització corresponent als dies d'activitat del mes de març no coberts per la prestació, que no fos abonada dins del termini reglamentari de pagament
 • Es permet que els autònomos poguin suspendre temporalment els seus contractes de suministraments o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització, de la mateixa forma que es possibilitat el canvi de peatge d'acces i el ajust de potència contractada sense cost algu. Un cop finalitzat l'estat d'alarma podran fer de nou una modificació sense cost ni penalització
 •  Dret a percebre el bono social per part dels treballadors autònoms que hagin cesat la seva activitat o hagin vist reduida la seva facturació com a conseqüència del COVID-19.Tindran consideració de consumidors vulnerables a la seva vivenda habitual i en els termes recollits en el Reial Decret 897/2017, pel qual es regula la figura del consumidors vulnerable, el bono oscial i altres memsures de protecció per als consumidors domèstics, els consumidors que, complint amb el requisit de renda del apartat 2, acreditin amb data posterior a la entrada en vigor del RD 463/2020 de 14 de març, que el titular del punt de suministre o algun de la seva unitat familiar, autonoms, tenen dret a la prestació extraordinària. 
 • S'estableix que durant un termini de dos anys i mig, extensible per Acord del Consell de Ministres, es podran refinanciar els prestecs atorgats per la Secretaría General de Industria y PYME. Per als projectes actualment en execució es fleixibilitzaran els criteris per la avaluació de la execució dels projectes, sempre garantitzant el compliment dels objectius del projecte. 
 • Increment de la dotació del Fondo de Provisiones Técnicas de CERSA amb 60 milions d'euros amb l'objectiu de donar cobertura extraordinària al risc de crèdit d'operacions de financiació per a PIMES fectades a la seva activitat per la COVID-19.
 • Es suspen durant un any i sense cap penalització el pagament d'interesos i amortitzacions corresponents als prèstecs atorgats per la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y el Programa Emprendetur Internacionalización.
 • Es permet que les empreses poguin suspendre temporalment els seus contractes de suministraments o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització, de la mateixa forma que es possibilitat el canvi de peatge d'acces i el ajust de potència contractada sense cost algu. Un cop finalitzat l'estat d'alarma podran fer de nou una modificació sense cost ni penalització. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicat un comunicat per als autònoms i autònomes afectats pel COVID-19.

 

Àmbit laboral:

 • Subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades al  Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
 • Subsidi de d'atur excepcional per finalització de contracte temporal a les persones trebalaldores a qui se li hages extinguit un contracte de durada determinada de, al menys, dos mesos de durada amb posterioritat ala entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
 • el Reial Decret Llei 10/2020 d’adopció de mesures en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats del Covid-19, regula el permís retribuït recuperable per als treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials amb l’objectiu de reduir la mobilitat de la població en el periode del 30 de març al 9 d'abril. Les persones treballadores afectades per aquest supòsit (que treballin per compte aliè en empreses l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març) conservan el dret a la retribució. La recuperació de les hores de treball que es contemplen en aquest permís es podran fer efectives des de el dia següent a la finalització de l'estat d'alarma i fins al 31 de desembre de 2020.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicat una guia sobre les preguntes més freqüents en relació a les mesures adoptades.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha elaborat un document donant resposta a preguntes freqüents en relació a les Oficines de Treball.

 

Mesures econòmiques aprovades pel Govern de la Generalitat

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat un primer paquet de mesures d’àmbit econòmic per mitigar els efectes negatius que la pandèmia del coronavirus està tenint i tindrà en les empreses catalanes:

 • Línia de crèdit per a les empresesObertura d’una linia de crèdit de 1.000 milions d’euros per millorar la liquiditat de les empreses, que es formalitzarà a través d’entitats financeres mitjançant l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya. El Govern, assumirà el 75% del risc creditici de cada operació i les entitats financeres, el 25% restant. Finançament destinat per situacions de cas reducció de l’activitat productiva per tal que les empreses disposin de prou liquiditat per tenir capacitat de resistència amb l’objectiu de mantenir llocs de treball. El termini per retornar els préstecs serà de 4 anys, incloent-hi un any de carència. Aquesta línea de crédit està regulada per l'Ordre EMC/35/2020, d'1 d'abril.
 • Reforçament de l’Oficina de Barreres a la Internacionalització: aquesta oficina treballa per a les empreses que tenen problemes per exportar o importar, fa un seguiment de l’evolució dels mercats (a través de les seves 40 oficines exteriors) i ajuda les empreses a buscar proveïdors alternatius a través del Portal de la Indústria.
 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. Aquesta mesura es regula en la Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril.

  L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

 

Més informació i altres recursos

Informació i recursos per als Autònoms

Informació i ajudes adreçades a treballadors i treballadores autònomes

Informació i recursos per a les Empreses

Informació i recursos per a les empreses

Informació i recursos per al Sector Turístic

Informació sobre ajudes i recursos per al sector turístic

Informació i recursos per al Comerç

Informació i recursos per al sector del Comerç de la ciutat

Informació i recursos per al Sector de l'Economia Social i Cooperativa

Informació i recursos per a les empreses i entitats d'Economia Social i Cooperativa

Informació i recursos per a l'Ocupació

Informació i recursos per a persones en cerca activa de feina o millora de l'ocupació

Recursos Formatius

Recursos de formació online per a persones en cerca de feina, empreses i autònoms