Descripció del programa

“UBICAT“ és un programa propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació de la Generalitat.

 

L'objectiu del Programa UBICAT és oferir un conjunt d'actuacions d’orientació i acompanyament a la inserció a través d’un itinerari personalitzat,  i acompanyament/suport tècnic envers la integració sociolaboral de les persones desocupades, prioritàriament  en situació d'atur de llarga durada, inactives o persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral. 

Es prioritzarà l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral:

- Persones en situació de risc d'exclusió social.

- Persones en situació d'atur de llarga durada.

- Persones amb baixa qualificació professional.

- Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys.

- Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.

- Persones en tractament de salut mental.

- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.

- Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

 

La persona participant s'haurà d'inscriure, a l'Oficina de Treball del SOC corresponent, com a demandant d’ocupació, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al Programa Ubicat.

 

Activitats d’apropament a l’entorn productiu: l’empresa al Prat de Llobregat

El Programa UBICAT contempla una vessant de prospecció amb la voluntat d’establir dinàmiques col·laboratives entre el Centre de Promoció Econòmica i el teixit productiu de la ciutat. Junts podem impulsar accions que millorin el posicionament de les persones al mercat laboral:

  • Conèixer les necessitats laborals i formatives dels sectors empresarials del territori així com establir i fidelitzar vincles de col·laboració.
  • Detectar els requeriments específics de formació, experiència i competències que ha de tenir el personal de l’empresa.
  • Mantenir-nos actualitzats envers els processos de selecció i reclutament que fan servir les empreses. Suport tècnic en la intermediació per competències.

Com podem portar-ho a terme?

  • Fent visites guiades a les instal·lacions de l’empresa
  • Sessions informatives sobre la pròpia empresa, processos de selecció, definició de perfils professionals...

Acollint persones en pràctiques de caràcter no productiu (màxim 40 hores)

 

Subvencionen:

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001