Tags: Adult, Educació

El nou procés de preinscripció per als ensenyaments postobligatoris, d’educació d’adults i d’idiomes per el curs 2018-19 ja està en marxa. La resolució per a la preinscripció publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya contempla els següents continguts: 

Terminis de presentació de sol·licituds:

 • Del 14 al 24 de maig per al batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 14 al 25 de maig per als programes de formació i inserció (PFI) i itineraris de formació específica (IFE)
 • Del 29 al 07 de juny per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques.
 • Del 3 al 6 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes.

Formalització de les sol·licituds d'admissió:

El Decret 75/2007, de 27 de març, estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics i detalla els aspectes més importants relatius a la formalització de sol·licituds d’admissió.

 • L'admissió per primera vegada en un centre per cursar ensenyaments sufragats amb fons públics requereix, en tot cas, la presentació de la corresponent sol·licitud d'admissió, amb independència que es faci en període ordinari o, excepcionalment, durant el curs escolar. Aquesta sol·licitud es farà en el model que estableix el Departament d'Educació, i s'hi consignaran els centres i ensenyaments sol·licitats, per ordre de preferència. S’ha de presentar al centre sol·licitat en primer lloc.
 • La sol·licitud d'admissió també es requereix per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, a la formació professional, i als ensenyaments de règim especial, tot i que aquests ensenyaments s'imparteixin al mateix centre en el qual s'està escolaritzat.
 • La presentació de més d'una sol·licitud d'admissió per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció convocat pel Departament d'Educació, o la falsedat o el frau en les dades aportades, comporta la pèrdua dels drets de prioritat que puguin correspondre al sol·licitant.

Admissió als cicles formatius de formació professional

 • Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà mitjançant la prova d'accés cal, en l'any de realització de la prova, complir com a mínim 17 anys.
 • Per accedir als cicles formatius de grau superior cal estar en possessió del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics. Així mateix, a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, es pot accedir als cicles formatius de grau superior mitjançant una prova d'accés. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat, segons la normativa vigent, amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova corresponent.

 

En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre i ensenyament demanats s'atén exclusivament l'expedient acadèmic de l'alumnat, amb independència que procedeixi del mateix centre o d'un altre.

 • En els cicles formatius de grau mitjà les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la nota mitjana dels estudis que permeten l'accés al cicle o la qualificació obtinguda a la prova d'accés. Si al presentar la sol·licitud l'alumnat encara no ha completat els estudis que permeten l'accés, es considera la nota mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten l'accés, llevat del que està cursant.
 • En els cicles formatius de grau superior les sol·licituds s'ordenen donant prioritat a l'alumnat que ha cursat la modalitat de batxillerat que en cada cas determini la normativa vigent i als que superin la prova d'accés. Dintre d'aquest grup, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la nota mitjana del batxillerat o la qualificació obtinguda a la prova d'accés. A continuació s'ordenen les sol·licituds de l'alumnat que ha cursat d'altres modalitats de batxillerat o que prové d'altres ensenyaments amb dret d'accés, d'acord amb la nota mitjana dels estudis que li permeten l'accés al cicle.

Admissió de l'alumnat a les escoles oficials d'idiomes

 • Per al primer curs de cada idioma ofert, quan hi hagi més sol·licituds que llocs escolars disponibles, s'efectuarà un sorteig públic, en els termes que determini el Departament d'Educació, per establir l'ordre d'admissió.
 • Per als cursos posteriors al primer, l'admissió es condiciona a la superació d'una prova de nivell o, quan correspongui, a la possessió dels certificats o convalidacions que fixi la normativa vigent. Si hi ha més sol·licituds que llocs escolars disponibles per a aquests cursos, s'efectua un sorteig públic, en els termes que determini del Departament d'Educació.
 • El procediment detallat d'admissió de l'alumnat a les escoles oficials d'idiomes, així com les dates i, si és el cas, la forma del sorteig, es fan públics al tauler d'anuncis del centre i a la seva pàgina web (en el cas del Prat, l'Escola Oficial d'Idiomes).