Preinscripció Ensenyaments de formació professional. Curs 2020-21


Tags: Adult, Educació

Ja s'han publicat les dates de preinscripció per a la majoria d'ensenyaments postobligatoris. El  tràmit es farà online a través del portal preinscripcio.gencat.cat.Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència.

Les Portes Obertes presencials dels instituts es van cancel·lar però els instituts d'FP del Prat han organitzat Portes Obertes Digitals.

 

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció. El procés, per la situació excepcional d'aquest curs, es farà de forma telemàtica. Cal que aneu consultant les pàgines web dels instituts que us interessin o bé a preinscripcio.gencat.cat per conèixer tot el procés en detall.

Trobareu l'oferta dels Programes de Formació i Inserció al Prat en el tríptic adjunt (apartat de Documentació)

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Documentació a aportar

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar-hi els criteris de prioritat específics que es descriuen en el següent enllaç.

L'ordenació de les sol·licituds en situació d'empat es fa segons el número de desempat (obtingut per sorteig públic).

Preinscripció

Del 25 de maig al 5 de juny

Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

Calendari

Preinscripció del 2 al 8 de juny del 2020, ambdós inclosos.

El procés es fa de forma telemàtica. Cal que aneu consultant les pàgines web dels instituts que us interessin o bé a preinscripcio.gencat.cat per conèixer tot el procés en detall.

Tràmits per fer la preinscripció:

  La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic (actiu el primer dia de preinscripció)

  Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.

  Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. (actiu el primer dia de la preinscripció).En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació. El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s'acaba amb l'enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

  Documentació i criteris de prioritat​

  Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa que es pugui validar electrònicament de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

  En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa dels criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.

  Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places.

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

  Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

  Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

  - Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.

  - Via d'accés: PFI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

  - Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

  Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

   

  Per poder cursar un cicle de grau superior cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

  Calendari

  Preinscripció del 10 al 17 de juny, ambdós inclosos.

  El procés es fa de forma telemàtica. Cal que aneu consultant les pàgines web dels instituts que us interessin o bé a preinscripcio.gencat.cat per conèixer tot el procés en detall.

  Tràmits per fer la preinscripció:

   La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic (actiu el primer dia de preinscripció)

   Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.

   Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic (actiu el primer dia de preinscripció). En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació. El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s'acaba amb l'enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

   Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

   Documentació i criteris de prioritat

   Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

   Si s'ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet i la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne, si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre demanat en primer lloc i en el termini establert.

   En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

   Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

   A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

   Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

   - Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

   - Via d'accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%.

   - Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

   Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

    

   Documentació

   Tríptic oferta formativa FP al Prat (pdf - 3341192 bytes)

   Resum procés de preinscripció (pdf - 355860 bytes)