Preinscripció de Batxillerat Curs 2021-22

8 de juny publicació de llista provisional


Tags: Jove, Educació
Preinscripció batxillerat 2021-2022

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció mitjantçant la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març  per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022. D'acord amb aquest document, el termini per presentar la sol·licitud és del 10 al 17 de maig del 2021. El període de matrícula serà del 12 al 16 de juny.

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne sol·licitant i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places. Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

OBERT PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ DEL 11 AL 17 DE MAIG

Han presentar la sol·licitud de preinscripció els alumnes que vulguin accedir al batxillerat :

 1. - de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 
 2. - de qualsevol modalitat si s'està cursant o han cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
 3. - de la modalitat d'arts
 4. - si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

L'alumnat de continuïtat de centre només caldrà que faci la confirmació de reserva de plaça seguint les instruccions del seu institut i formalitzi la matrícula del 12 al 16 de juliol.

Què has de tenir en compte?

A l'hora de fer la tria és molt important que tinguis en compte diversos aspectes.

 • Centres  adscrits

             Per  garantir la continuïtat dels estudis obligatoris i postobligatoris, alguns centres d'ESO estan adscrits a centres de batxillerat amb el mateix programa pedagògic. 
             Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l'institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris.

 • Criteris de prioritat generals relacionats amb els centres:
 1. Germans o germanes ja escolaritzats en un dels centres triat?  suma 40 punts 
 2. Algú de vosaltres (el pare o la mare, o el tutor o la tutora) treballa en un dels centres triat?  suma 40
 3. El centre i el domicili familiar estan a prop? Si pertanyen a la mateixa àrea d'influència, suma 30 punts.
 4. Algú de vosaltres (el pare o la mare, o el tutor o la tutora) té la feina dins la mateixa àrea d'influència del centre triat? Aleshores se't sumaran 20 punts.
 • Projecte educatiu dels centres
  En què consisteix, el projecte educatiu? Es tracta d'un document que recull i explica els objectius i els principis del centre, els valors que prioritza, la metodologia d'aprenentatge que segueix, com s'organitza, la manera de treballar del professorat i el tractament que fa de les llengües.

            Pots consultar els projectes a la  web de cadascun dels centres.

 • Altres aspectes a tenir en compte poden ser: Ensenyaments, activitatsserveis i instal·lacions.  Pots consultar a la  web de cadascun dels centres

Recorda fer constar en la preinscripció el màxim nombre de centres que t'interessin, fins a un total de 10 ordenats segons les teves preferències.

 • Per sol·licitar i formalitzar la preinscripció necessites:
 1. Identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.
 2. Codi identificador de l'alumne o l'alumna el RALC/IDALU
  Tots els infants que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es pot consultar en Consulta de l'identificador de l'alumne. Si l'alumne a l'alumna no disposa del RALC, caldrà adjuntar:
 3.  Nota mitjana de 1r a 3r d'ESO
 4.  Codi dels centres sol·licitats
 • La preinscripció només es pot tramitar a través de:

            Formulari electrònic (del 11 al 17 de maig): amb certificat digital o amb el el sistema alternatiu d’identificació idCAT MòbilNo caldrà       enviar cap documentació al centre.

 • Criteris de prioritat
 1. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.
 2. El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.) En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Per a més informació sobre criteris de prioritat, seleccioneu el següent enllaç.

COM

Es pot tramitar de dues maneres possibles:

OPCIÓ 1 -Preinscripció en format electrònic (identificació digital)

 1. Identifica’t
 2. Introdueix el RALC.
 3. Omple el formulari.
 4. Indica el llistat ordenat de centres escollits..
 5. Indica els centres adscrits.
 6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l'infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).
 7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada.
 8. Envia la sol·licitud de preinscripció.

OPCIÓ 2 -Preinscripció en suport informàtic

 1. Entra al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format informàtic.
 2. Omple el formulari.
 3. Indica el llistat ordenat de centres escollits..
 4. Indica els centres adscrits.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l'infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).
 6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

La documentació que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, la pots afegir fins al 18 de maig.

És molt important que respectis les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l'hora d'obtenir la plaça.

QUAN

 de l'11 al 17 de maig 

seguiment del procés:

11 de març de 2021  Oferta inicial de places escolars

Del  11 al 17 de maig de 2021  Presentació de sol·licituds

Fins al 18 de maig de 2021  Presentació de  la documentació

8 de juny de 2021  Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Del 9 al 15 de juny de 2021  Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional

18 de juny de 2021  Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

18 de juny de 2021  Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

23 de juny de 2021  Llista ordenada

7 de juliol de 2021  Oferta final de places escolars

9 de juliol de 2021  Llistes d’alumnes admesos  i llistes d’espera 

Del 12 al 16 de juliol de 2021   atrículació ordinària

Del 7 al 10 de setembre de 2021  Matrículació extraordinaria

DOCUMENTACIÓ

Documentació per acreditar

Si és menor d'edat

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si existeix  situació d'acolliment
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la 
 • targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

Si és major d'edat

 • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.
 • Documentació acreditativa de l'expedient acadèmic.
   

Documentació per acreditar criteris de prioritat

 • Justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. 
 •  Justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l'escola. 
 •  Justificar  la renda mínima garantida de ciutadania.
 •  Acreditació de que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. .
 •  Acreditar l'expedient acadèmic. 
 •  Acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. 

CRITERIS

 • 1. Criteri de prioritat específic d'adscripció del centre

L'adscripció és un criteri de prioritat específic que té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris i postobligatoris quan els alumnes passen de l'educació primària a la secundària i al batxillerat. Els centres d'ESO tenen adscrits un o més centres de batxillerat.

Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l'institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris.

 • 2. Criteris de prioritat generals
 1. Quan el jove que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Pots consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
 4. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.
  Quan el jove mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 5. Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a batxillerat. El barem el determina la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al batxillerat, calculada amb dos decimals. Si l'alumne encara està cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s'utilitza la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos decimals.
 • 3. Criteri de prioritat complementari:
 1. Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
  Quan el jove forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.

Documentació i enllaços