Xarxes locals de coordinació en l'àmbit educatiu

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

En l'àmbit educatiu a la ciutat existeixen xarxes de coordinació que faciliten la col·laboració de diferents agents educatius.

Comissió de coordinació interdepartamental: ElPratEduca, comissió composta per representants de cada departament municipal organitzador i la resta d'administracions organitzadores de propostes pedagògiques. A través de la coordinació entre els agents organitzadors es persegueix l'elaboració d'una oferta d'activitats complementàries de ciutat amb qualitat. Per a més informació: a/e: educacio@elprat.cat

Les xarxes de coordinació docent intercentres, permeten als i les docents d'una mateixa especialitat o àrea de coneixement, compartir sabers, experiències i activitats amb d'altres docents del Prat. Per a més informació, Servei Educatiu del Prat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya: A/e: crp-elprat@xtec.cat.    

Seminaris/xarxes/grups de treball:

  • Equips de coordinació pedagògica de primària i secundària 
  • Seminari del PEE
  • Xarxa de Cultura Digital
  • Suport a l'Educació Inclusiva
  • Xarxa de Competències
  • Xarxa 0-6 Una mirada reflexiva
  • Educació física
  • La biblioteca un espai de coneixement i creixement lector  
  • Seminari de coordinació de direccions
  • Seminari de Servei Comunitari

 Àrea d’acció ambiental i energia A/e: delpozo@elprat.cat.

Durant tot el curs, vetllen perquè totes les demandes de places escolars sostinguts amb fons públics puguin ser ateses en la zona d'escolarització corresponent. També es distribueixen els alumnes amb necessitats educatives especials entre tots els centres - públics i privats-, sostinguts amb fons públics. Durant tot l'any, distribueixen l'alumnat matriculat fora de termini (la "matrícula viva"). Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

Pla Local de prevenció de l'absentisme escolar: El seu objectiu és garantir el dret a l'educació a tots els infants i joves en edat d'escolarització obligatòria, posant a l'abast de la comunitat educativa les estratègies i els recursos necessaris per prevenir i reduir les situacions d'absentisme escolar. Per a més informació, A/e: educacio@elprat.cat.

dinamitzar les xarxes de col·laboració educatives; enfortirles xarxes de col·laboració educatives; r i per últim, millorar la presència i l'ús de la llengua catalana en un marc social plurilingüe. El PEEP s'ajuda de tres comissions: representativa, operativa i equitat. Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

 i el teixit associatiu de Sant Cosme que té per objectius: millorar la qualitat dels serveis educatius del barri; aconseguir l'èxit escolar de l'alumnat; assegurar la continuïtat en els estudis i la inserció laboral; millorar la relació entre les famílies i els centres educatius; coordinar la xarxa educativa al barri. Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

Comissió de Sostenibilitat i Reutilització de Llibres, SORELL: El projecte SORELL disposa d'una comissió mixta que té l'objectiu de promoure un consum més racional i sostenible, afavorint l'estalvi de recursos, el reciclatge i la reutilització de materials en els centres educatius. El projecte vincula tres àmbits: educatiu, social i ambiental. Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

Taula de nova ciutadania: És l'òrgan consultiu i de participació format per tots els partits polítics del consistori i diverses entitats i agents socials del Prat de Llobregat on es tracten les polítiques locals relacionades amb l'acollida i integració social de les persones immigrades i la cohesió social de la ciutadania. Per a més informació: A/e: novaciutadania@elprat.cat.

La Taula Local d’Infància i Adolescència (TLIA) del Prat de Llobregat té com a objectiu principal promoure la participació activa de tots els agents del municipi en la presa de decisions que afecten la infància i l’adolescència. És un espai de trobada i diàleg on es troben representades les veus dels infants i adolescents a través del Consell d’Infants, juntament amb les veus dels diferents actors que intervenen en la seva vida: famílies, entitats, professionals, etc. Entre les funcions de la TLIA està el desplegament del PLIA, https://www.elprat.cat/TLIA A/e: tlia@elprat.cat.

Consell Municipal de la Formació Professional del Prat: Òrgan sectorial de participació per a l’assessorament, consulta, proposta i informe en matèria de Formació Professional del municipi. Es constitueix com una plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics de l’entorn local. El seu objectiu principal és fomentar la formació professional i la plena inserció laboral i professional dels i les joves i adults de la ciutat. Ha de possibilitar un marc de col·laboració entre agents públics i privats implicats en la formació i qualificació professional, i  ha de visibilitzar la FP i els projectes que s’hi desenvolupen.  Per a més informació: A/e:consellfp@elprat.cat.

Xarxa d'Orientació del Prat: És una xarxa de treball formada per tots els i les professionals i agents educatius i socials de la ciutat que fomenta l'acció tutorial i l'orientació acadèmica i professional dels i les joves dels centres educatius de la nostra ciutat. Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

Plenari d' AFA i AMPA: és un espai regular de participació i coordinació entre les d’AFA i les AMPA amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament per informar i debatre sobre l’actualitat educativa a la ciutat i coordinar i compartir els projectes educatius desenvolupats a la ciutat. Es reuneix de manera ordinària cada trimestre i està encapçalat per la Regidora d'Educació i personal tècnic d' Educació. 

Grup motor del Camí Escolar: grup de treball per tal de construir i fer seguiment del Camí Escolar. El grup està format per representants de l'Ajuntament i els membres de les Comissions de seguiment dels centres educatius participants (direcció, AFA i alumnat), El grup està connectat a través de les tècniques municipals amb la Comissió Interdepartamental Municipal del Camí Escolar.

Persones destinatàries

Professorat i AMPA/AFA dels centres educatius