Xarxes locals de coordinació en l'àmbit educatiu

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

En l'àmbit educatiu a la ciutat existeixen xarxes de coordinació que faciliten la col·laboració de diferents agents educatius.

Municipal: Els objectius del Consell  Municipal són la participació, informació i consulta dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit del municipi, canalitzant les propostes i demandes a l'administració educativa que correspongui. Per a més informació: a/e: educacio@elprat.cat

Comissió de coordinació interdepartamental: ElPratEduca, comissió composta per representants de cada departament municipal organitzador i la resta d'administracions organitzadores de propostes pedagògiques. A través de la coordinació entre els agents organitzadors es persegueix l'elaboració d'una oferta d'activitats complementàries de ciutat amb qualitat. Per a més informació: a/e: educacio@elprat.cat

Les xarxes de coordinació intercentres, permeten als i les docents d'una mateixa especialitat o àrea de coneixement, compartir sabers, experiències i activitats amb d'altres docents del Prat. Per a més informació, Servei Educatiu del Prat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya: A/e: crp-elprat@xtec.cat.    

Àmbits:

 • Equips pedagògics
 • Xarxa Territorial de Cultura Digital
 • Suport a la Inclusió
 • Competències Bàsiques
 • Xarxa 0-6
 • Educació física
 • Educació musical
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Biblioteca i lectura
 • Camí Escolar
 • AMPA/AFA

 Àrea d’acció ambiental i energia A/e: delpozo@elprat.cat.

Durant tot el curs, vetllen perquè totes les demandes de places escolars sostinguts amb fons públics puguin ser ateses en la zona d'escolarització corresponent. També es distribueixen els alumnes amb necessitats educatives especials entre tots els centres - públics i privats-, sostinguts amb fons públics. Durant tot l'any, distribueixen l'alumnat matriculat fora de termini (la "matrícula viva"). Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

Pla Local de prevenció de l'absentisme escolar: El seu objectiu és garantir el dret a l'educació a tots els infants i joves en edat d'escolarització obligatòria, posant a l'abast de la comunitat educativa les estratègies i els recursos necessaris per prevenir i reduir les situacions d'absentisme escolar. Per a més informació, A/e: educacio@elprat.cat.

Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

que té per objectius: millorar la qualitat dels serveis educatius del barri; aconseguir l'èxit escolar de i la inserció laboral;  enfortir la relació entre les famílies i els centres educatius; coordinar la xarxa educativa al barri. Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

Comissió de Sostenibilitat i Reutilització de Llibres, SORELL: El projecte SORELL disposa d'una comissió mixta que té l'objectiu de promoure un consum més racional i sostenible, afavorint l'estalvi de recursos, el reciclatge i la reutilització de materials en els centres educatius. El projecte vincula tres àmbits: educatiu, social i ambiental. Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

 Taula de nova ciutadania: És l'òrgan consultiu i de participació format per tots els partits polítics del consistori i diverses entitats i agents socials del Prat de Llobregat on es tracten les polítiques locals relacionades amb l'acollida i integració social de les persones immigrades i la cohesió social de la ciutadania. Per a més informació: A/e: novaciutadania@elprat.cat.

Xarxes de serveis per a la prevenció i atenció a la infància: Està composada per tots els i les professionals i serveis que, de manera directa o indirecta, atenen infants i adolescents. Tots estan implicats a protegir-los i és amb la corresponsabilitat, treballant junts, que afavoriran que la seva qualitat de vida sigui el més idònia possible. La suma de maneres de fer i entendre una situació dels diferents serveis permetrà tenir una visió global de la situació de l'infant i adolescent i de les seves famílies. Per a més informació: A/e: ssocials@elprat.cat.

 Consell Municipal de la Formació Professional del Prat: Òrgan sectorial de participació per a l’assessorament, consulta, proposta i informe en matèria de Formació Professional del municipi. Es constitueix com una plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics de l’entorn local. El seu objectiu principal és fomentar la formació professional i la plena inserció laboral i professional dels i les joves i adults de la ciutat. Ha de possibilitar un marc de col·laboració entre agents públics i privats implicats en la formació i qualificació professional, i  ha de visibilitzar la FP i els projectes que s’hi desenvolupen.  Per a més informació: A/e:consellfp@elprat.cat.

Xarxa d'Orientació del Prat: És una xarxa de treball formada per tots els i les professionals i agents educatius i socials de la ciutat que fomenta l'acció tutorial i l'orientació acadèmica i professional dels i les joves dels centres educatius de la nostra ciutat. Per a més informació: A/e: educacio@elprat.cat.

Plenari d' AMPA i AFA: és un espai regular de participació i coordinació entre les d’AMPA i AFA amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament per informar i debatre sobre l’actualitat educativa a la ciutat i coordinar i compartir els projectes educatius desenvolupats a la ciutat. Es reuneix de manera ordinària cada trimestre i està encapçalat per la Regidora d'Educació i personal tècnic d' Educació 

Grup motor del Camí Escolar: grup de treball per tal de construir i fer seguiment del Camí Escolar. El grup està format per representants de l'Ajuntament i els membres de les Comissions de seguiment dels centres educatius participants (direcció, AMPA i alumnat), El grup està connectat a través de les tècniques municipals amb la Comissió Interdepartamental Municipal del Camí Escolar.

Persones destinatàries

Professorat i AMPA/AFA dels centres educatius