Activitats relacionades amb l'ús de la biblioteca, amb la descoberta del potencial informatiu al qual dóna accés i amb la lectura com a activitat de plaer personal.

Les activitats són obertes a tots els nens i nenes de la ciutat. Ara bé, les visites comentades, són una activitat pensada exclusivament per a les escoles, atès que es considera que la informació i el foment de la lectura que es presta des dels serveis de la biblioteca són complementaris a la intervenció pròpia de l'escola en els itineraris que condueixen l'alumnat de la informació al coneixement.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Conèixer el funcionament i l'emplaçament de la biblioteca
 • Fomentar l'ús de la biblioteca com a element incentivador de la lectura, especialment en els infants
 • Facilitar la formació per a l'ús de la informació
 • Mostrar els recursos documentals de què disposa
 • Animar l'alumnat a la lectura

Activitats

Visita de la biblioteca amb explicació detallada del funcionament dels serveis que posa a l'abast dels infants.

Formació sobre les particularitats dels diferents tiputs de documents, centrada en els propis de la sala infantil, presentació del catàleg informatitzat i dels criteris per a la recerca de documents. De manera alternativa també s'ofereixen als centres escolars, visites per treballar documentalment un tema, prèvia concertació amb el professorat.

Persones destinatàries

Alumnat de:

 • P1i P2  
 • P5 d'educació infantil
 • 1r, 3r i 5è de primària
 • ESO
 • Batxillerat
 • Cicles formatius
 • Escola de Persones Adultes
 • Educació Especial

Es recomana no repetir la visita amb un grup o classe que ja l'hagi feta l'any anterior.