Subvenció per a projectes educatius de les AFA i AMPA de les escoles i instituts de la ciutat

Es tracta de subvencions a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes del Prat de Llobregat, amb l’objectiu de fomentar la realització de projectes que impulsin la participació de les famílies en la vida del centre educatiu i a la ciutat, i altres iniciatives i activitats que contribueixin a la millora de la qualitat de l’educació.

Persones destinatàries

Poden sol·licitar subvenció totes les AMPA i AFA dels centres docents de la Xarxa Pública del Prat de Llobregat (les dels centres concertats també) legalment constituïdes, que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i que hagin justificat les subvencions atorgades en cursos anteriors.

Les activitats subvencionades hauran d’estar cobertes per la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

Observacions

Cal disposar de Certificat digital de l'entitat per tal de tramitar la subvenció